Pomocník systému OBERON
Založenie skladovej karty

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Založenie skladovej karty

Táto téma Pomocníka obsahuje postup založenia skladovej karty v systéme OBERON spolu s ďalšími doplňujúcimi informáciami.

Pred vytvorením prvej skladovej karty je potrebné v ponuke Sklad, Sklady vytvoriť alebo skontrolovať sklady a zoskupenia skladov.

Postup založenia skladovej karty

  1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Sklad zvoľte položku Skladové karty.
  2. V otvorenej evidencii stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa formulár Skladová karta (v prípade, že používate samostatné číselné rady v rámci skladových skupín, najprv sa otvorí číselník Skladové skupiny, v ktorom zvoľte príslušnú skladovú skupinu na priradenie novovytváranej skladovej karty k tejto skladovej skupine).
  3. V záložke Základné zadajte číslo a názov karty. Pri číslovaní prvej skladovej karty je do čísla nutné doplniť potrebný počet núl podľa predpokladaného najvyššieho počtu skladových kariet, napr. 0001, 0002, 0003... pri predpokladanom najvyššom počte skladových kariet 9 999 (nesprávne 1, 2, 3...).. Len tak budú skladové karty tvoriť súvislý číselný rad (budú správne zoradené). Bližšie informácie o číslovaní skladových kariet získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).
  4. Zvýšenú pozornosť venujte aj výberu typu karty (Jednoduchá karta, Vratný obal, Služba, Sada, Výrobok, Receptúra), keďže tento parameter po vykonaní akéhokoľvek pohybu na karte (príjmu alebo výdaja) už nebude možné zmeniť. Do poľa Aktuálne množstvo na skladovej karte nemožno priamo zapisovať. Ak chcete zadať počiatočné množstvo skladovej karty, musíte na príslušnú kartu prijať potrebný počet položiek pomocou dokladu príjemka, pričom druh pohybu zvoľte Počiatočný stav.
  5. Zadajte všetky ostatné údaje skladovej karty v jednotlivých záložkách (Základné, Cena, Doplň. údaje, Varianty, Parametre, Obch. partneri, Objednávky, Internetový obchod, Reg. pokladnica, Receptúra). Zobrazovanie niektorých z nich je podmienené nastavením v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad, záložka Skladové karty.
  6. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK. Do knihy skladových kariet sa uloží nová skladová karta.
Vytvoriť, resp. upraviť už vytvorenú skladovú kartu je možné pomocou formulára Skladová karta.

Ďalšie možnosti založenia skladových kariet   

Skladové karty a číselný rad

Skladovú kartu, na ktorej sú evidované skladové pohyby, nie je možné vymazať. Na vymazanie skladových kariet je potrebné použiť niektorý z postupov uvedených v téme Odstránenie skladovej karty.
Príbuzné témy