Pomocník systému OBERON
Prevod do iného skladu

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Prevod do iného skladu

Postup prevodu medzi skladmi

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Výdajky na zobrazenie zoznamu výdajok.
  2. Presvedčte sa, či rozbaľovací zoznam Sklad obsahuje meno toho skladu, pre ktorý chcete vytvoriť novú výdajku; z tohto skladu sa uskutoční prevod.
  3. Použite tlačidlo Nový na pridanie položky do zoznamu výdajok. Zobrazí sa sprievodca Nová výdajka. V sprievodcovi je potrebné zvoliť spôsob vytvorenia výdajky, druh pohybu, číslo a dátum vytvorenia novej výdajky. Vyberte druh pohybu V-Prevodka. Pokračujte stlačením tlačidla OK. Ak sa takýto druh pohybu nenachádza v zozname pohybov, doplňte ho vo formulári Firma - Druhy pohybov.
  4. Zobrazí sa formulár Výdajka. Na výdajke v rozbaľovacom zozname vyberte sklad, do ktorého sa má previesť tovar. Ďalej do výdajky zadajte položky pomocou tlačidla Nový v oddiele Položky na doklade. Tvorbu výdajky ukončite stlačením tlačidla OK.
  5. Vo chvíli, keď budete dokončovať tvorbu výdajky (prevodky) do iného skladu, program sa vás opýta, či chcete, aby sa v sklade, do ktorého sa prevod realizuje, automaticky vytvorila aj príslušná Príjemka. Ak zvolíte Áno, v sklade, do ktorého sa realizuje prevod, sa automaticky vytvorí príjemka s totožnými položkami.
Ak nepoužívate jeden číselný rad pre skladové karty vo všetkých skladoch, program dovolí, aby sa v rôznych skladoch nachádzali skladové karty rôznych položiek, ale s totožným číslom karty. Vo chvíli, keď program realizuje prevod do iného skladu a v cieľovom sklade vytvára príjemku, overuje, či v tomto sklade sa nenachádza skladová karta inej položky, ale s rovnakým číslom, ako je jedna z kariet na výdajke. Ak áno, upovedomí Vás o tejto skutočnosti a umožní Vám síce dokončiť výdajku, ale automatické vytvorenie príjemky v cieľovom sklade sa neuskutoční. Nemôžete teda robiť prevod do iného skladu v prípade, že sa v cieľovom sklade nachádza skladová karta inej položky, ale s rovnakým číslom, ako v sklade, odkiaľ sa vykonáva prevod. V prípade potreby je možné skladové karty prečíslovať. 
Príbuzné témy