Pomocník systému OBERON
Prevod do iného skladu

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Prevod do iného skladu

Táto téma Pomocníka obsahuje postup, ako vykonať prevod skladovej položky do iného skladu v systéme OBERON.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Množstvo vydané zo zdrojového skladu v doklade Výdajka typu Prevodka (100 kg)

Obrázok č. 2: Množstvo prijaté do cieľového skladu v doklade Príjemka (4 ks)

 

Postup prevodu do iného skladu

  1. V ponuke Sklad zvoľte položku Výdajky.
  2. Presvedčte sa, že pomocou filtra Sklad v hornej časti evidencie je zvolený ten sklad, z ktorého chcete vytvoriť novú výdajku a uskutočniť prevod.
  3. Stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa sprievodca Nová výdajka. Zvoľte spôsob vytvorenia novej výdajky. Výdajku je možné vytvoriť štandardným zadaním alebo z iného dokladu (z objednávky prijatej alebo vydanej, príjemky, inej výdajky), prípadne importom zo súboru.
  4. Vyberte druh pohybu V-Prevodka, zadajte dátum a číslo dokladu. Ak sa uvedený druh pohybu v zozname pohybov nenachádza, doplňte ho v ponuke Sklad, Druhy pohybov.
  5. Vyberte sklad, do ktorého sa má prevod uskutočniť.
  6. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Výdajka.
  7. Vo formulári skontrolujte, resp. definujte údaje ako druh pohybu, číslo, dátum atď. V záložke Položky dokladu pomocou tlačidla Nový pridajte do výdajky položky, ktoré chcete previesť do iného skladu.
  8. Tvorbu výdajky ukončite stlačením tlačidla OK.
  9. Vo chvíli, keď budete dokončovať tvorbu výdajky (prevodky) do iného skladu, program sa vás opýta, či chcete, aby sa v sklade, do ktorého sa prevod realizuje, automaticky vytvorila aj príslušná príjemka. Ak zvolíte Áno, v sklade, do ktorého sa realizuje prevod, sa automaticky vytvorí príjemka s totožnými položkami.
Ak účtovná jednotka nepoužíva jeden číselný rad pre skladové karty vo všetkých skladoch, program dovolí, aby sa v rôznych skladoch nachádzali skladové karty s rovnakým číslom karty, ale s odlišným názvom. Vo chvíli, keď program realizuje prevod do iného skladu a v cieľovom sklade vytvára príjemku, overuje, či sa v tomto sklade nenachádza skladová karta inej položky s iným názvom, ale s rovnakým číslom, ako je jedna z kariet vo výdajke. Ak áno, zobrazí dialógové okno s upozornením na túto skutočnosť a hoci umožní výdajku dokončiť, automatické vytvorenie príjemky v cieľovom sklade sa neuskutoční. Nie je teda možné uskutočniť prevod do iného skladu v prípade, že sa v cieľovom sklade nachádza skladová karta s rovnakým číslom, ale s iným názvom, ako v sklade, odkiaľ sa vykonáva prevod. V prípade potreby je možné skladové karty manuálne prečíslovať.
Príbuzné témy