Pomocník systému OBERON
Druhy pohybov

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Druhy pohybov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Druhy pohybov v ponuke Sklad programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Popis formulára Druh pohybu

Formulár je dostupný z ponuky SkladDruhy pohybov, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Názov

Identifikátor pohybu, názov musí byť jedinečný - nesmie sa zhodovať s názvom iného pohybu.

Druh pohybu

Vyberá sa druh pohybu z týchto kategórií - výdaj, príjem a príjem (obstarávacie náklady).

Pre obeh tovaru používať

Ku každému pohybu možno stanoviť spôsob obehu tovaru alebo, inak povedané, kam (odkiaľ) bude smerovať. K dispozícií sú tieto možnosti: 

  • Obchodní partneri,
  • Sklady,
  • Pracovníci,
  • *** Nezadáva sa *** (prázdny riadok).

Výberom jednej z týchto možností stanovíte, kam bude tovar smerovať. V závislosti od toho sa totiž na príjemke (výdajke) bude v oblasti, kde by ste očakávali polia na zápis údajov o obchodnom partnerovi, objavovať možnosť nezadať obchodného partnera, ale sklad alebo prevádzku, prípadne ani jedno z uvedených. To je dôležité napr. vtedy, keď budete uskutočňovať medziskladové presuny alebo odberateľom bude prevádzka účtovnej jednotky.

Pri výdaji do iného skladu prevodkou sa okrem výdajky v zdrojovom sklade vytvorí aj príjemka v cieľovom sklade. Tým sa zabezpečí výdaj a príjem tovaru, ale spravidla nastanú komplikácie pri oprave a vymazaní príjemky alebo výdajky. Napr. pri oprave, alebo vymazaní V-Prevodka sa zmeny dotknú len daného dokladu, nie súvisiaceho dokladu P-Prevodka. Tento doklad je potrebné upraviť manuálne.

Druh pohybu v cudzej mene

Umožňuje určiť, či doklad s týmto druhom pohybu bude v cudzej mene - teda v inej mene, ako je predvolená mena systému (na Slovensku EUR).

Druh pohybu bez DPH

Umožňuje určiť, či na doklade s týmto druhom pohybu bude program používať nulovú sadzbu DPH, napr. pri vývoze tovaru do zahraničia.

Kontrolovať vysporiadanosť dokladov

Kontrola vysporiadanosti je vlastnosťou pohybu použitého na príjemke (výdajke) a súvisí s jednou z vlastností príjemiek (výdajok), ktorá sa nazýva vysporiadanosť. Vysporiadaná príjemka je taká príjemka, ku ktorej existuje záznam o tom, akým dokladom bola vyúčtovaná (vysporiadaná). Napr. ak vytvoríte výdajku s takým druhom pohybu, pri ktorom je nastavené, že sa má kontrolovať vysporiadanosť, program automaticky nastaví, že táto príjemka nie je vysporiadaná. Vysporiadaná bude až vtedy, keď ju vyúčtujete nejakým dokladom. Ak vo formulári Druhy pohybov pri vybranom pohybe stanovíte, že sa pri tomto pohybe nemá kontrolovať vysporiadanosť, tak pri vytváraní dokladu s takýmto druhom pohybu program automaticky nastaví, že je už vysporiadaný (v poli Vysporiadanosť bude Áno).

Kontrolovať kredit limit

Umožňuje nastaviť, či sa doklady (výdajky) s týmto druhom pohybu zahrnú do výpočtu kredit limitu

Položka dokladu musí obsahovať číslo colného sadzobníka

Umožňuje nastaviť, aby do dokladu s týmto druhom pohybu bolo možné pridať len položky, ktoré obsahujú kód kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka.

Výhradná predajná cena pri výdaji

Pri použití tohto druhu pohybu sa použije predajná cena navýšená o nastavenú hodnotu v percentách, alebo sa použije predajná cena, ktorá sa nastavuje na skladovej karte. V prípade zvolenia možnosti Automaticky sa použije cena podľa nastavení v programe alebo sa uplatní zľava zadaná pri danom obchodnom partnerovi.

Ak je zadaná nula, tovar bude vydaný za obstarávaciu cenu (používa sa napr. pri prevode z jedného skladu do druhého).

Príbuzné témy