Pomocník systému OBERON
Príjemky

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Príjemky

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Príjemky v ponuke Sklad programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zaevidovať, resp. upraviť už zaevidovanú príjemku je je možné pomocou formulára Príjemka. Postup vytvorenia príjemky je popísaný v téme Príjem do skladu.

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Vysporiadať príjemku

Funkcia umožní manuálne vysporiadať príjemku, t. j. zapísať do príjemky číslo daňového dokladu, prípadne iného dokladu vysporiadania. Vysporiadanie príjemky je možné v prípade potreby opätovne zrušiť. Manuálne vysporiadanie príjemky odporúčame používať len vo výnimočných prípadoch, na vysporiadanie je potrebné využiť možnosť vloženia príjemky do prijatej faktúry.

Zrušiť vysporiadanie príjemky

Funkcia umožňuje manuálne zrušiť vysporiadanie príjemky, a tým v prípade potreby umožniť úpravu daného dokladu.

Zmena stavu naskladnenia príjemky

Položka sa zobrazuje, len ak je vo formulári Sklad, záložka Doplňujúce údaje (ponuka SkladSklady) začiarknutá možnosť Evidovať stav naskladnenia. Funkcia umožňuje zmeniť stav naskladnenia položiek dokladu, a to dvoma spôsobmi:

Bližšie informácie o naskladnení a vyskladnení tovaru sú v téme Sledovanie naskladenosti a vyskladnenosti tovaru.

Zobraziť väzby dokumentu 

Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu. Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné záznam zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje odoslať na zadaný e-mailový kontakt e-mailovú správu, a to buď ako jednoduchú správu, alebo ako správu s príslušným tlačovým výstupom ako prílohou v PDF formáte podpísanou elektronickým podpisom. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov. Importovať je možné napríklad položky z obchodného reťazca Metro (Môj obchod); viac informácii v téme Import dokladov (faktúr) od dodávateľov. Transformačnú šablónu na konverziu údajov z CSV formátu do formátu XML pre OBERON je možné nainštalovať pomocou Správcu doplnkov.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje hromadne importovať príjemky pomocou XML komunikácie.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy