Pomocník systému OBERON
Príjemky

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Príjemky

Základné informácie

Ďalšie informácie

Dostupné možnosti evidencie

V evidencii príjemiek sú pre prácu s dokladmi dostupné ďalšie možnosti, a to cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Vysporiadať príjemku

Funkcia umožní manuálne vysporiadať príjemku, t. j. zapísať do príjemky číslo daňového dokladu, prípadne iného dokladu vysporiadania. Vysporiadanie príjemky je možné v prípade potreby opätovne zrušiť. Manuálne vysporiadanie príjemky odporúčame používať len vo výnimočných prípadoch, na vysporiadanie je potrebné využiť možnosť vloženia príjemky do prijatej faktúry.

Zrušiť vysporiadanie príjemky

Funkcia umožňuje manuálne zrušiť vysporiadanie príjemky, a tým v prípade potreby umožniť úpravu daného dokladu.

Zmena stavu vyskladnenia výdajky

Funkcia umožňuje zmeniť stav vyskladnenia položiek dokladu a to dvoma spôsobmi:

Bližšie informácie o naskladnení a vyskladnení tovaru sú v téme Sledovanie naskladenosti a vyskladnenosti tovaru. Stav vyskladnenia položiek dokladu je možné zmeniť aj pomocou aplikácie ASTON.

Zobraziť väzby dokumentu 

Väzby k dokumentu slúžia na kontrolovanie správnosti zaúčtovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu. Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné záznam vytlačiť, upraviť a exportovať.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail znamená, že sa na zadaný e-mailový kontakt zašle predvolený e-mail. E-mail sa môže vytvoriť z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov. Importovať je možné napríklad položky z obchodného reťazca Metro (Môj obchod); viac informácii v téme Import dokladov (faktúr) od dodávateľov. Transformačnú šablónu na konverziu údajov z CSV formátu do formátu XML pre OBERON je možné nainštalovať pomocou Správcu doplnkov.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy