Pomocník systému OBERON
Príjemky

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Príjemky

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Príjemky v ponuke Sklad programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zaevidovať, resp. upraviť už zaevidovanú príjemku je možné pomocou formulára Príjemka. Postup vytvorenia príjemky je popísaný v téme Príjem do skladu.

Príjemky v aplikácii ASTON

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Vysporiadať príjemku

Funkcia umožní manuálne vysporiadať príjemku, t. j. zapísať do príjemky číslo daňového dokladu, prípadne iného dokladu vysporiadania. Vysporiadanie príjemky je možné v prípade potreby opätovne zrušiť. Manuálne vysporiadanie príjemky odporúčame používať len vo výnimočných prípadoch, na vysporiadanie je potrebné využiť možnosť vloženia príjemky do prijatej faktúry.

Zrušiť vysporiadanie príjemky

Funkcia umožňuje manuálne zrušiť vysporiadanie príjemky, a tým v prípade potreby umožniť úpravu daného dokladu.

Zmena stavu naskladnenia príjemky

Položka sa zobrazuje, len ak je vo formulári Sklad, záložka Doplňujúce údaje (ponuka SkladSklady) začiarknutá možnosť Evidovať stav naskladnenia. Funkcia umožňuje zmeniť stav naskladnenia položiek dokladu, a to dvoma spôsobmi:

Bližšie informácie o naskladnení a vyskladnení tovaru sú v téme Sledovanie naskladnenosti a vyskladnenosti tovaru.

Zobraziť väzby dokumentu 

Systém OBERON udržiava medzi súvisiacimi záznamami v rôznych evidenciách väzby. Funkcia zostaví grafický prehľad väzieb daného záznamu, ktorý je zároveň interaktívny - kliknutím pravým tlačidlom myši je možné jednotlivé záznamy zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje na zadaný e-mailový kontakt manuálne odoslať jednoduchú e-mailovú správu. Správu je možné vytvoriť z preddefinovaných predlôh, ktoré možno podľa potreby upravovať, ďalšie predlohy je možné vytvárať podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii. Importovať je možné napr. príjemku zo súboru CSV z obchodnej siete Môj obchod spoločnosti METRO - viac informácií v téme Import dokladov z iných softvérov. Transformačnú šablónu na konverziu údajov z formátu CSV do formátu OBERON XML je možné nainštalovať pomocou Správcu doplnkov.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje hromadne importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii. Importovať je možné napr. príjemky zo súboru CSV z obchodnej siete Môj obchod spoločnosti METRO - viac informácií v téme Import dokladov z iných softvérov. Transformačnú šablónu na konverziu údajov z formátu CSV do formátu OBERON XML je možné nainštalovať pomocou Správcu doplnkov.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy