Pomocník systému OBERON
Príklad príjmu/výdaja tovaru v baleniach

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Príklad príjmu/výdaja tovaru v baleniach

Táto téma Pomocníka obsahuje príklad príjmu/výdaja tovaru v baleniach - konkrétne príklad príjmu/výdaja fľaškového piva v prepravkách.

Zadanie

Účtovná jednotka chce prijímať a vydávať skladovú položku Zlatý bažant svetlé 12 %, 0,5 l fl v prepravkách.

Postup

 1. V ponuke Sklad, Skladové karty založte skladové karty s názvom napr. Pivová fľaša a Balenie - prepravka (pivo). V oboch prípadoch nastavte typ karty Vratný obal a predajnú cenu 1 (Cena 1). Postup založenia je k dispozícii v téme Založenie skladovej karty.
 2. Na skladovej karte Zlatý bažant svetlé 12 %, 0,5 l fl v záložke Základné nastavte mernú jednotku na fl (fľaša). Ak sa daná merná jednotka v zozname nenachádza, môžete ju pridať pomocou číselníka po stlačení tlačidla , viac informácií v téme Merné jednotky.
 3. V poli Číslo viazanej položky pomocou tlačidla  vyberte skladovú položku Pivová fľaša. Pri predaji piva sa automaticky predá aj táto viazaná položka v rovnakom množstve.
 4. V poli Alternatívne MJ stlačte tlačidlo . Otvorí sa formulár Alternatívna merná jednotka (balenie), v ktorom vykonajte nasledujúce nastavenia:
  • Alternatívna MJ - nastavte prep (prepravka). Ak sa daná merná jednotka v zozname nenachádza, môžete ju pridať pomocou číselníka. Viac informácií v téme Merné jednotky.
  • Koeficient prepočtu množstva - nastavte 20 (1 prepravka obsahuje 20 fliaš).
  • Použiť pre príjem/výdaj - zvoľte MJ pre príjem a výdaj, aby ste mohli pivo v prepravkách prijímať aj vydávať.
  • Predvolená merná jednotka - pole začiarknite, aby sa alternatívna merná jednotka bola prep (prepravka) používala pri príjme a výdaji ako predvolená.
  • Balenie (číslo skladovej karty) - pomocou tlačidla  vyberte skladovú kartu prepravky Balenie - prepravka (pivo).
  • Spôsob práce s balením - výberom jednej z troch možností nastavte, za akých podmienok sa balenie vloží do dokladu k položke automaticky, prípadne, či ho budete vkladať manuálne:
   • Balenie do dokladu pridať manuálne - balenie sa pri predaji položky nevkladá do dokladu zakaždým automaticky, ale je ho potrebné pridať manuálne, napr. prepravka. Tento spôsob je vhodné použiť pri type prevádzky, ktorá kombinuje predaj piva s prepravkou a bez prepravky (typicky maloobchod).
   • Balenie vložiť do dokladu vždy (len plné balenie) - balenie sa pri predaji položky automaticky vloží do dokladu vždy, keď je plné, napr. pri predaji 22 fľaškových pív sa do dokladu vloží len 1 balenie (plná prepravka obsahuje 20 pív). Pri predaji 10 fľaškových pív sa do dokladu nevloží žiadna prepravka.
   • Balenie vložiť do obalu vždy (aj čiastočné balenie) - balenie sa pri predaji položky automaticky vloží do dokladu v takom počte, aby všetky predávané položky boli v balení, napr. pri predaji 10 fľaškových pív sa do dokladu automaticky vloží aj 1 prepravka. Pri predaji 22 fľaškových pív sa do dokladu automaticky vložia 2 prepravky (prvá prepravka pre 20 fliaš, druhá prepravka pre 2 fľaše).
  • Predajná cena s DPH 1 - zobrazuje cenu skladovej položky za balenie vypočítanú ako súčin predajnej ceny 1 (Cena 1) nastavenej v záložke Cena skladovej karty Zlatý bažant svetlé 12 %, 0,5 l fl a koeficientu prepočtu množstva (napr. pri cene 2 €: 2 € * 20 fl = 40 €).
  • Prepočítavať predajnú cenu podľa balenia - začiarknutím políčka je možné nastaviť prepočet predajnej ceny podľa balenia, t. j. nastaviť koeficient prepočtu ceny za balenie danej skladovej položky. Tým je možné nastaviť zvýhodnenú cenu za balenie:
   • Koeficient prepočtu ceny - zadáva sa koeficient, podľa ktorého sa má vypočítať nová (zvýhodnená) predajná cena (napr. pri koeficiente 0,95 a predajnej cene 2 € za pivo bude cena za prepravku piva 38 € (nie 40 €).
   • Predajná cena s DPH 1 - zobrazuje sa nová predajná cena vypočítaná na základe zadaného koeficientu prepočtu ceny. Novú predajnú cenu je možné zadať aj priamo, v tom prípade sa koeficient prepočtu ceny dopočíta.       
 5. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 6. V dokladovom formulári (príjemka, výdajka, faktúra) sú pri pridaní skladovej karty Zlatý bažant svetlé 12 %, 0,5 l fl dve možnosti:
  a) prijať/vydať pivo v prepravkách - je potrebné zvoliť mernú jednotku prep a zadať počet prepraviek (napr. 2). V závislosti od nastavení program okrem zadaného počtu prepraviek automaticky doplní do dokladu aj príslušný počet fliaš piva a viazanej položky vratného obalu Pivová fľaša,
  b) prijať/vydať pivo vo fľašiach - je potrebné zvoliť mernú jednotku fl a zadať počet fliaš (napr. 40). Zobrazí sa dialógové okno na zadanie počtu prepraviek s navrhnutým počtom prepraviek podľa nastavení spôsobu práce s balením. Program doplní do dokladu aj zadaný počet prepraviek a viazanej položky vratného obalu Pivová fľaša.
Príbuzné témy