Pomocník systému OBERON
Práca s mernými jednotkami

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Práca s mernými jednotkami

Táto téma Pomocníka je venovaná používaniu merných jednotiek na skladových kartách v module Skladová evidencia systému OBERON. Merné jednotky je možné definovať v ponuke Firma, PredvoľbyMerné jednotky.

Merná jednotka (MJ) je popri type karty jedným z najdôležitejších parametrov skladovej karty. Správne alebo nesprávne zvolenie MJ môže zásadným spôsobom ovplyvniť prácu so skladovou kartou - príjem, výdaj a výpovednú hodnotu o stave zásob.

Pravidlá zvolenia mernej jednotky

Prepočet merných jednotiek

Obrázok č. 1: Nastavenia mernej jednotky a alternatívnej mernej jednotky pre príjem/výdaj v baleniach

Príjem/výdaj v baleniach

Príklad č. 1:

Na skladovej karte Cement vrecovaný 25 kg je základná merná jednotka 1 ks (1 kus vreca má 25 kilogramov). Na skladovej karte uvádzajte základnú mernú jednotku v mernej jednotke, v ktorej budete vykonávať inventúru, napr. pri cemente sa počítajú kusy (vrecia) na sklade.
Merná jednotka pre príjem je 1 tona, 1 tona obsahuje 40 dvadsaťpäťkilových cementových vreciek. Merná jednotka pre výdaj je 1 ks (vrece) s koeficientom prepočtu 1 (1 ks predstavuje 1 vrecko s hmotnosťou 25 kg).

Skladová karta Cement vrecovaný 25 kg
Nastavenie merných jednotiek
MJ pre príjem t Koeficient prepočtu množstva 40
MJ pre výdaj ks Koeficient prepočtu množstva 1

Príklad č. 2:

Na skladovej karte Dlažba 60x60 je základná merná jednotka m2 (1 balenie dlažby má 1,44 m2). Alternatívna merná jednotka pre príjem aj výdaj je balenie (bal).

Skladová karta Dlažba 60x60
Nastavenie merných jednotiek
MJ pre príjem balenie Koeficient prepočtu množstva 1,44
MJ pre výdaj balenie Koeficient prepočtu množstva 1,44

Nastavenie merných jednotiek pri predaji SBL

Vzhľadom na to, že je pre colný úrad povinné viesť evidenciu SBL podľa čiarového kódu (EAN), je potrebné každé balenie liehu, ktoré sa odlišuje čiarovým kódom, evidovať na samostatnej skladovej karte. Preto je spravidla potrebné vytvoriť tri skladové karty (0,5 litra, 0,7 litra a 1 liter), t. j. pre každé balenie jednu. Merná jednotka sa na každej nastaví l (liter), pričom každá karta bude mať nastavený svoj EAN kód uvedený na obale SBL. To platí aj pre prípad, že sa z nejakého dôvodu objaví na trhu SBL s rovnakým názvom a prípadne aj v rovnakom balení, ale s rôznym čiarovým kódom. Prípadne si je možné evidenciu zjednodušiť objednávaním len jedného typu balenia alkoholu.

Príjem:

Pre príjem je vhodné zvoliť mernú jednotku ks s príslušným koeficientom prepočtu (0,5, 0,7 resp. 1).

Výdaj:

Výdaj je možný dvoma principiálne odlišnými spôsobmi:
  1. Výdaj pomocou prepočtu merných jednotiek - mernú jednotku pre výdaj je vhodné zvoliť ks, koeficient prepočtu 0,04 (1 ks = 0,04 l). Toto riešenie je jednoznačne výhodné použiť v prípade, že prevádzka rozlieva dané SBL iba do pohárikov rovnakého objemu - napr. 0,04 l. V prípade rozlievania do pohárikov s rôznym objemom je výhodnejšie využiť metódu B - výdaj pomocou receptúr.
  2. Výdaj pomocou receptúr - na každé množstvo je potrebné vytvoriť ďalšiu skladovú kartu typu receptúra. Napr. ak je SBL rozlievané do 0,4, 0,5 a 1 dcl pohárikov, je potrebné vytvoriť tri receptúry s mernou jednotkou ks a bez prepočtu merných jednotiek. Zloženie receptúr bude z pôvodnej jednoduchej skladovej karty s množstvami raz 0,04 l, 0,05 l a 0,1 l (podobne ako je to pri pive v príklade receptúr). Nevýhodou je veľký počet skladových kariet - receptúr. Ak reštaurácia prijíma rovnaký alkohol v dvoch rôznych SBL a rozlieva do troch rôznych pohárikov, je pre výdaj potrebné vytvoriť 2 x 3 = 6 skladových kariet typu receptúra a dve základné karty na evidenciu SBL. S receptúrami je možné na Pokladnici OBERON pracovať len v režime reštauračnej pokladnice.
Obrázok č. 2: Nastavenia mernej jednotky a alternatívnej mernej jednotky pre príjem/výdaj pri predaji SBL

 

Ďalšie informácie

Príklady prepočtu ceny za mernú jednotku

Príklad č. 1:

Na skladovej karte Čokoládová tyčinka 50 g je základná merná jednotka 1 ks (1 kus má hmotnosť 50 g). Merná jednotka na porovnanie ceny bude kg a koeficient prepočtu bude 0,05. Cena za mernú jednotku sa vypočíta takto:

predajná cena/koeficient prepočtu.

Skladová karta Čokoládová tyčinka 50 g
Merná jednotka na skladovej karte - ks
MJ pre porovnanie ceny kg Koeficient prepočtu 0,05

Príklad č. 2:

Na skladovej karte Zubná pasta 75 ml je základná merná jednotka 1 ks (1 kus má objem 75 ml). Merná jednotka na porovnanie ceny bude kg, keďže ostatné zubné pasty sa predávajú v gramoch. Koeficient prepočtu bude 0,066, pretože 75 ml zubná pasta váži 66 gramov. Cena za mernú jednotku sa vypočíta takto:

predajná cena/koeficient prepočtu.

Skladová karta Zubná pasta 75 ml 
Merná jednotka na skladovej karte - ks
MJ pre porovnanie ceny kg Koeficient prepočtu 0,066

 

Príklad č. 3:

Na skladovej karte Toaletný papier je základná merná jednotka 1 ks (1 kus má dĺžku 60 metrov). Merná jednotka na porovnanie ceny bude m (meter) a koeficient prepočtu bude 60. Cena za mernú jednotku sa vypočíta takto:

predajná cena/koeficient prepočtu.

Skladová karta Toaletný papier
Merná jednotka na skladovej karte - ks
MJ pre porovnanie ceny m Koeficient prepočtu 60

Príklady rôzneho spôsobu výdaja

Reštaurácia predáva na Pokladnici OBERON vodku. Vodka je balená v SBL s objemom 0,7 l a rozlievaná do pohárikov s objemom 0,04, 0,05 a 0,1 l.

Riešenie A: Výdaj pomocou prepočtu merných jednotiek

Jednoduchá skladová karta Vodka
Nastavenie merných jednotiek
Základná MJ l
MJ pre príjem ks Koeficient prepočtu množstva 0,7
MJ pre výdaj ks Koeficient prepočtu množstva 0,04

Skladová karta Vodka evidovaná v litroch sa predáva na pokladnici v objemoch 0,04, 0,05 a 0,1 l. Prijíma sa v ks, pričom 1 ks = 0,7 l.

Riešenie B: Výdaj pomocou receptúr

Jednoduchá skladová karta Vodka sklad
Nastavenie merných jednotiek
Základná MJ l
MJ pre príjem ks Koeficient prepočtu množstva 0,7

Skladová karta Vodka sklad evidovaná v litroch sa nepredáva na pokladnici, a teda nemusí byť ani viditeľná. Prijíma sa v ks, pričom 1 ks = 0,7 l.

Receptúra Vodka 0,04 l
Nastavenie merných jednotiek
Základná MJ ks
Zloženie: Vodka sklad 0,04 l
Receptúra Vodka 0,05 l
Nastavenie merných jednotiek
Základná MJ ks
Zloženie: Vodka sklad 0,05 l
Receptúra Vodka 0,1 l
Nastavenie merných jednotiek
Základná MJ ks
Zloženie: Vodka sklad 0,1 l

Skladová karta Vodka 0,04 l je evidovaná a aj predávaná na pokladnici v mernej jednotke ks. Je zložená zo základnej suroviny - Vodka sklad s Hrubým množstvom = 0,04 l, a teda pri výdaji jedného kusu sa zo skladovej karty Vodka sklad odpíše množstvo 0,04 l.

Bližšie informácie o práci s receptúrami nájdete v témach Všeobecne o receptúrachVytvorenie receptúryPríklady receptúr a Kontrola správnosti receptúr a predaných množstiev.

Príbuzné témy