Pomocník systému OBERON
Práca s mernými jednotkami

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Práca s mernými jednotkami

Táto téma Pomocníka sa venuje používaniu merných jednotiek na skladových kartách v module Skladová evidencia.

Merná jednotka (MJ) je popri type karty  jedným z najdôležitejších parametrov skladovej karty. Správne alebo nesprávne zvolenie MJ môže zásadným spôsobom ovplyvniť prácu so skladovou kartou - príjem, výdaj a výpovednú hodnotu o stave zásob.

Pravidlá zvolenia mernej jednotky

Prepočet merných jednotiek

V praxi sa často vyskytujú tovarové položky, ktoré je potrebné prijať alebo vydať v inej mernej jednotke, ako je merná jednotka evidovaná na skladovej karte. Pri príjme je to najčastejšie z dôvodu iného balenia tovaru. V takomto prípade je aj na dodacom liste od dodávateľa uvedená iná merná jednotka - teda iné množstvo, ale aj iná cena zodpovedajúca cene za MJ uvedenej na dodacom liste a nie v našej skladovej evidencii. Na to, aby bolo možné takýto tovar prijať, je nutné prepočítať množstvo, ale aj cenu za tovar - čo je prácne, ale môže byť aj potenciálnym zdrojom chýb. Z tohto dôvodu je výhodné nastaviť prepočet merných jednotiek.

Obrázok č. 1: Skladová karta

Pri používaní prepočtov merných jednotiek pre výdaj je potrebné venovať pozornosť aj MJ, za ktorú je zadávaná predajná cena (cenová hladina). Je možné vybrať MJ, za ktorú bude cena zadaná.

Súčasné použitie obidvoch alternatívnych merných jednotiek je nepovinné, možno nastaviť jeden koeficient prepočtu, a teda použiť len jednu z nich.

Príklad:

Na skladovej karte Cement vreckovaný 25 kg je základná merná jednotka 1 kus (1 kus vreca má 25 kg). Na skladovej karte uvádzajte základnú mernú jednotku v mernej jednotke, v ktorej budete vykonávať inventúru, napríklad pri cemente sa počítajú kusy (vrecia) na sklade.
Merná jednotka pre príjem je 1 tona, 1 tona obsahuje 40 dvadsaťpäťkilových cementových vreciek. Merná jednotka pre výdaj je 1 ks (vrece) s koeficientom prepočtu 1 (1 ks predstavuje 1 vrecko s hmotnosťou 25kg).

Skladová karta Cement vreckovaný 25 kg
Nastavenie merných jednotiek
MJ pre príjem t Koeficient prepočtu 40
MJ pre výdaj ks Koeficient prepočtu 1


- príjem dvoch ton cementu: na príjemke sa uvedie množstvo 2 t, na skladovú kartu sa pripíše 80 kusov vreciek cementu
- výdaj troch vriec cementu: na pokladnici sa uvedie množstvo 3 ks, zo skladovej karty sa odpíšu 3 ks (75 kg cementu)

Nastavenie merných jednotiek pri predaji SBL

Podľa zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh má predajca okrem iného povinnosť evidovať každé spotrebiteľské balenie liehu na samostatnej skladovej karte (podľa EAN kódu). To znamená, že v praxi často využívaná jedna skladová karta (napríklad Vodka 40%) so základnou mernou jednotkou l (liter) pre viac objemových SBL (napr. 0,5 l, 0,7 l, 1 l) nie je ďalej použiteľná. Je potrebné vytvoriť tri skladové karty (0,5 litra, 0,7 litra a 1 liter) - pre každé balenie jednu s mernou jednotkou liter. Prípadne si je možné evidenciu zjednodušiť objednávaním len jedného typu balenia alkoholu.

Príjem:

Pre príjem je vhodné zvoliť mernú jednotku ks s príslušným koeficientom prepočtu (0,5, 0,7 resp. 1).

Výdaj:

Výdaj je možný dvoma principiálne odlišnými spôsobmi:
  1. Výdaj pomocou prepočtu merných jednotiek - mernú jednotku pre výdaj je vhodné zvoliť ks, koeficient prepočtu 0,04 (1ks = 0,04 l). Toto riešenie je jednoznačne výhodné použiť v prípade, že prevádzka rozlieva dané SBL iba do jedného pohárika - napr. 0,04 l. V prípade rozlievania do viacerých pohárikov je výhodné využiť metódu B - Výdaj pomocou receptúr.
  2. Výdaj pomocou receptúr - na každé množstvo je potrebné vytvoriť ďalšiu skladovú kartu typu receptúra. Napríklad ak je SBL rozlievané do 0,4, 0,5 a 1 dcl pohárikov, je potrebné vytvoriť tri receptúry s mernou jednotkou ks a bez prepočtu merných jednotiek. Zloženie receptúr bude z pôvodnej jednoduchej skladovej karty s množstvami raz 0,04 l, 0,05 l a 0,1 l (podobne ako je to pri pive v príklade receptúr). Nevýhodou je veľký počet skladových kariet - receptúr. Ak reštaurácia prijíma rovnaký alkohol v dvoch rôznych SBL a rozlieva do troch rôznych pohárikov, je pre výdaj potrebné vytvoriť 2 x 3 = 6 skladových kariet typu receptúra a dve základné karty pre evidenciu SBL. S receptúrami umožňuje pracovať len Pokladnica OBERON v režime Reštauračná.

Ďalšie informácie

Príklady prepočtu ceny za mernú jednotku

Príklad 1:

Na skladovej karte Čokoládová tyčinka 50 g je základná merná jednotka 1 ks (1 kus má hmotnosť 50 g). Merná jednotka na porovnanie ceny bude kg a koeficient prepočtu bude 0,05. Cena za mernú jednotku sa vypočíta takto:

predajná cena/koeficient prepočtu.

Skladová karta Čokoládová tyčinka 50 g
Merná jednotka na skladovej karte - ks
MJ pre porovnanie ceny kg Koeficient prepočtu 0,05

 

Príklad 2:

Na skladovej karte Zubná pasta 75 ml je základná merná jednotka 1 kus (1 kus má objem 75 ml). Merná jednotka na porovnanie ceny bude kg, keďže ostatné zubné pasty sa predávajú v gramoch. Koeficient prepočtu bude 0,066 pretože 75 ml zubná pasta váži 66 gramov. Cena za mernú jednotku sa vypočíta nasledovne:

predajná cena/koeficient prepočtu.

Skladová karta Zubná pasta 75 ml 
Merná jednotka na skladovej karte - ks
MJ pre porovnanie ceny l Koeficient prepočtu 0,066

 

Príklad 3:

Na skladovej karte Toaletný papier je základná merná jednotka 1 kus (1 kus má dĺžku 60 metrov). Merná jednotka pre porovnanie ceny bude meter a koeficient prepočtu bude 60. Cena za mernú jednotku sa vypočíta nasledovne:

predajná cena/koeficient prepočtu.

Skladová karta Toaletný papier
Merná jednotka na skladovej karte - ks
MJ pre porovnanie ceny m Koeficient prepočtu 60

Príklady rôzneho spôsobu výdaja

Reštaurácia predáva na Pokladnici OBERON vodku. Vodka je balená v SBL s objemom 0,7 l a rozlievaná do pohárikov s objemom 0,04, 0,05 a 0,1 l.

Riešenie A: Výdaj pomocou prepočtu merných jednotiek

Jednoduchá skladová karta Vodka
Nastavenie merných jednotiek
Základná MJ l
MJ pre príjem ks Koeficient prepočtu 0,7
MJ pre výdaj ks Koeficient prepočtu 0,04

Skladová karta Vodka evidovaná v litroch sa predáva na pokladnici v objemoch 0,04, 0,05 a 0,1 l. Prijíma sa v ks, pričom 1 ks = 0,7 l.

Riešenie B: Výdaj pomocou receptúr

Jednoduchá skladová karta Vodka sklad
Nastavenie merných jednotiek
Základná MJ l
MJ pre príjem ks Koeficient prepočtu 0,7

Skladová karta Vodka sklad evidovaná v litroch sa nepredáva na pokladnici, a teda nemusí byť ani viditeľná. Prijíma sa v ks, pričom 1 ks = 0,7 l.

Receptúra Vodka 0,04 l
Nastavenie merných jednotiek
Základná MJ ks
Zloženie: Vodka sklad 0,04 l
Receptúra Vodka 0,05 l
Nastavenie merných jednotiek
Základná MJ ks
Zloženie: Vodka sklad 0,05 l
Receptúra Vodka 0,1 l
Nastavenie merných jednotiek
Základná MJ ks
Zloženie: Vodka sklad 0,1 l

Skladová karta Vodka 0,04 l je evidovaná a aj predávaná na pokladnici v mernej jednotke ks. Je zložená zo základnej suroviny - Vodka sklad s Hrubým množstvom = 0,04 [l], a teda pri výdaji jedného kusu sa zo skladovej karty Vodka sklad odpíše množstvo 0,04 l.

Bližšie informácie o práci s receptúrami nájdete v témach O receptúrach všeobecneVytvorenie receptúryKontrola správnosti receptúr a predaných množstiev  a Príklady receptúr.

Príbuzné témy