Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Sklad

Obsahuje nastavenia modulu Sklad v systéme OBERON. Nastavenia sú platné pre celú účtovnú jednotku. Formulár je dostupný z ponuky Servis, Nastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Spôsob výpočtu predajných cien

Predajné ceny počítať z obstarávacej ceny

Pri tomto nastavení sa predajná cena na skladovej karte počíta z obstarávacej ceny na skladovej karte. Táto cena sa používa aj pri iných výpočtoch ceny, kde sa zadáva navýšenie.

Predajné ceny počítať z poslednej nákupnej ceny

Pri tomto nastavení sa predajná cena na skladovej karte počíta z poslednej nákupnej ceny na skladovej karte. Táto cena sa používa aj pri iných výpočtoch ceny, kde sa zadáva navýšenie.

Skladová karta

Umožniť pracovať s receptúrami a kalkuláciami jedál

Aktivuje možnosť pracovať s receptúrami. Na skladovej karte povolí zobrazenie záložky Receptúra, povolí súvisiace tlačové výstupy.

Umožniť pracovať s objednávkami

Aktivuje možnosť pracovať s objednávkami. Na skladovej karte povolí zobrazenie záložky Objednávky, povolí knihy prijaté, vydané objednávky a v skladových kartách zobrazí objednané/rezervované množstvo na skladovej karte.

Umožniť pracovať s výrobnými a sériovými číslami

 Umožní používať evidenciu výrobných a sériových čísel a zároveň sprístupní knihu Výrobné a sériové čísla.

Umožniť pracovať s variantami

Varianta skladovej karty predstavuje ďalšiu vlastnosť produktu, ktorá nemá vplyv na predajnú cenu, najčastejšie je to farba, či veľkosť (napr. pri predaji oblečenia). Na rozdiel od parametrov sa k variantom evidujú aj zostatkové množstvá. K variante je možné evidovať aj čiarový kód v prípade, že tovar v danej variante (napríklad veľkosti) má vlastný čiarový kód odlišný od inej varianty. V tom prípade pri pridaní položky na doklad, alebo pokladničný účet pomocou snímača čiarových kódov bude pridaná automaticky. Využite variant je široké v rôznych prevádzkach a aj v prípade napojenia na internetový obchod.

Umožniť pracovať s parametrami

Parametre skladovej karty umožňujú evidovať vlastnosti skladovej karty (tovaru, technického zariadenia) dôležité z pohľadu zákazníka - spotrebiteľa. Typickým príkladom je Spotreba el. energie, Hlučnosť, prípadne rozmery Š, V, H, Uhlopriečka a pod. Využitie parametrov je predovšetkým v internetovom obchode, kde si zákazník sám filtruje alebo triedi tovar podľa spoločných parametrov. K parametrom program neeviduje zostatkové množstvá.

Umožniť pracovať s internetovým obchodom

Zobrazí záložku Internetový obchod na skladovej karte.

Umožniť evidovať spotrebiteľské balenie liehu

Umožní účtovnej jednotke evidovať SBL. Na skladovej karte umožní zobrazenie záložky SBL a umožní export hlásenia SBL pre Colný úrad.

Umožniť pracovať s dvoma sadzbami DPH

Na skladovej karte umožní zadať inú sadzbu DPH pre nákup, ako je základná sadzba DPH na karte.

Číslovanie skladových kariet

Jeden číselný rad pre všetky sklady

Pri jednom číselnom rade pre všetky sklady, má každá skladová karta (okrem kópie karty) jedinečné číslo. Nestane sa, aby dve rôzne skladové karty v dvoch rôznych skladoch mali rovnaké čísla. Pri pridaní novej skladovej karty, program zistí najvyššie číslo karty v aktuálnom sklade, povýši ho o 1 a pridelí novej karte. Skladová karta je charakterizovaná názvom a číslom. Ak sú tieto dva parametre rovnaké na skladových kartách v rôznych skladoch, pri nastavenom jednom číselnom rade pre všetky sklady, ide o tú istú kartu. Pri číselnom rade pre každý sklad zvlášť, teda v rôznych skladoch môžu byť rôzne skladové karty s rovnakým číslom a aj rovnakým názvom. Takéto skladové karty sú považované za rôzne.

Zmeny na skladovej karte aktualizovať vo všetkých skladoch

Skladová karta je charakterizovaná názvom a číslom. Ak sú tieto dva parametre rovnaké na skladových kartách v rôznych skladoch, pri nastavenom jednom číselnom rade pre všetky sklady, ide o tú istú kartu. Zmeny na jednej skladovej karte (napr. predajná cena) sa prejavia aj na kópiách tejto karty v rôznych skladoch.

Číslovanie - Príjemky/Výdajky

Štandardný číselný rád

Program pri vytvorení nového dokladu zistí najvyššie číslo dokladu, povýši ho o 1 a také číslo pridelí vytváranému dokladu. Tento postup je nemenný bez ohľadu na dátum dokladu. Viac informácii nájdete v téme Číslovanie dokladov.

Príklad: pri vytváraní dokladu so spätnou platnosťou (spätným dátumom) program pridelí najvyššie číslo, tak ako by to bol aktuálny doklad.

Podľa dátumu mesačne

Program čísluje doklady vo formáte rrmmčččč. Napríklad prvá príjemka v Septembri 2015 bude označená P15090001. Pri pridaní dokladu do daného mesiaca program povýši posledné číslo dokladu v danom mesiaci. Viac informácii nájdete v téme Číslovanie dokladov.

Príklad: v Decembri 2015 bude pridaná príjemka s dátumom 25.9.2015. Napriek tomu, že aj v mesiaci Október a November boli vytvárané príjemky, program povýši posledné číslo príjemky v Septembri a pridelí ho dokladu. Pridelené číslo bude P15090002.

Číslovanie - Objednávky

Štandardný číselný rad

Program pri vytvorení nového dokladu zistí najvyššie číslo dokladu, povýši ho o 1 a také číslo pridelí vytváranému dokladu. Tento postup je nemenný bez ohľadu na dátum dokladu. Viac informácii nájdete v téme Číslovanie dokladov.

Príklad: pri vytváraní dokladu so spätnou platnosťou (spätným dátumom) program pridelí najvyššie číslo, tak ako by to bol aktuálny doklad.

Podľa stredísk

Program pri vytváraní čísla dokladu, medzi prefix roku a samotné číslo objednávky vkladá číslo strediska. Viac informácii nájdete v témach PrevádzkyČíslovanie dokladov.

Výdaj tovaru

Vždy povoliť výdaj tovaru a evidovať aj záporné stavy

Umožniť výdaj "do mínusu" napríklad na výdajkách. Pre výdaj na Pokladnici OBERON je osobitné nastavenie, ktoré výdaj povoľuje.

Výnos pri výdaji

Pri výdaji zobraziť upozornenie, ak navýšenie klesne pod

Pri výdaji zobrazí informačné okno, ak navýšenie klesne pod nastavenú hodnoty v percentách.

Poznámka na položke dokladu

Do poznámky vložiť doplňujúci text zo skladovej karty

Do poznámky na dokladoch (faktúry, výdajky, pokladničný doklad) bude vložená poznámka - doplňujúci text zo skladovej karty. Doplňujúci text je možné zadať na skladovej karte v záložke Základné. Doplňujúcim textom môže byť napríklad recyklačný poplatok.

Rozšírená cenotvorba

Umožniť pracovať s rozšírenou cenotvorbou

Rozšírená cenotvorba umožňuje poskytovať rôzne typy zliav, napríklad zľavy v percentách, zľavy platné len v určitom čase, množstevné zľavy, akciové letáky, letákové dohody s dodávateľom, atď. Rôzne zľavy a akcie sa definujú pomocou pravidiel rozšírenej cenotvorby. Ďalšie informácie o rozšírenej cenotvorbe získate v téme Príklady rozšírenej cenotvorby.

Kniha tržieb

Umožniť schvaľovať denné uzávierky

knihe tržieb je možné nastaviť schvaľovanie pokladničných dokladov používateľom s právom na schvaľovanie dokladov. Neschválené pokladničné doklady budú v knihe farebne odlíšené (zelenou farbou) - schválené budú štandardnou čiernou farbou. Schválené doklady nebude možné ďalej opravovať, pričom ale bude možné zrušiť schválenie dokladu. Súčasne s týmto nastavením je potrebné  vybraným používateľom nastaviť právo.

Umožniť zaúčtovať len schválené denné uzávierky

Zaúčtovaním sa rozumie vytvorenie zápis v účtovnom denníku alebo v peňažnom denníku a následne v súvisiacich knihách.
Príbuzné témy