Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Sklad

Formulár Nastavenia - Firma - Sklad umožňuje vykonať nastavenia skladovej evidencie platné pre celú účtovnú jednotku (napr. umožnenie práce s receptúrami, objednávkami, variantmi..., nastavenie číslovania skladových kariet a dokladov, výdaja do mínusu atď.) a ďalšie nastavenia v systéme OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Nastavenia programu - v sekcii Firma zvoľte oddiel Sklad.

Popis formulára Nastavenia - Firma - Sklad

Spôsob výpočtu predajnej ceny

Predajné ceny počítať z obstarávacej ceny

Pri tomto nastavení sa predajná cena na skladovej karte počíta z obstarávacej ceny. Táto cena sa používa aj pri iných výpočtoch ceny, kde sa zadáva navýšenie.

Predajné ceny počítať z poslednej nákupnej ceny

Pri tomto nastavení sa predajná cena na skladovej karte počíta z poslednej nákupnej ceny. Táto cena sa používa aj pri iných výpočtoch ceny, kde sa zadáva navýšenie.

Skladová karta

Umožniť pracovať s alternatívnymi mernými jednotkami

Aktivuje možnosť pracovať s alternatívnymi mernými jednotkami vo formulári Skladová karta, záložka Základné. Viac informácií o merných jednotkách získate v téme Práca s mernými jednotkami.

Umožniť pracovať s receptúrami a kalkuláciami jedál

Aktivuje možnosť pracovať s receptúrami. Na skladovej karte povolí zobrazenie záložky Receptúra, povolí súvisiace tlačové výstupy.

Umožniť pracovať s objednávkami

Aktivuje možnosť pracovať s objednávkami. Na skladovej karte povolí zobrazenie záložky Objednávky, povolí knihy prijaté, vydané objednávky a v skladových kartách zobrazí objednané/rezervované množstvo na skladovej karte.

Umožniť pracovať s výrobnými a sériovými číslami

Sprístupní knihu Výrobné a sériové čísla a umožní ich evidenciu.

Umožniť pracovať s variantmi

Variant skladovej karty predstavuje ďalšiu vlastnosť produktu, ktorá nemá vplyv na predajnú cenu. Najčastejšie je to farba alebo veľkosť (napr. pri predaji oblečenia). Na rozdiel od parametrov sa k variantom evidujú aj zostatkové množstvá. K variantu je možné evidovať aj čiarový kód v prípade, že tovar v danom variante (napríklad veľkosti) má vlastný čiarový kód odlišný od iného variantu. V tom prípade sa po jeho nasnímaní pomocou snímača čiarových kódov položka automaticky pridá na doklad. Využitie variantov je široké v rôznych prevádzkach vrátane napojenia na internetový obchod.

Umožniť pracovať s parametrami

Parametre skladovej karty umožňujú evidovať vlastnosti skladovej karty (tovaru, technického zariadenia) dôležité z pohľadu zákazníka - spotrebiteľa. Typickými príkladmi sú Spotreba el. energie, Hlučnosť, prípadne Rozmery Š, V, H, Uhlopriečka a pod. Parametre majú využitie predovšetkým v internetovom obchode, kde si zákazník sám filtruje alebo triedi tovar podľa spoločných parametrov. K parametrom program neeviduje zostatkové množstvá.

Umožniť pracovať s internetovým obchodom

Zobrazí záložku Internetový obchod na skladovej karte.

Umožniť evidovať spotrebiteľské balenie liehu

Umožní účtovnej jednotke evidovať SBL - vo formulári Skladová karta, záložka Doplň. údaje sa zobrazí sekcia Spotrebiteľské balenie liehu.

Umožniť pracovať s dvoma sadzbami DPH

Na skladovej karte umožní zadať inú sadzbu DPH pre nákup ako je základná sadzba DPH na karte.

Číslovanie skladových kariet

Jeden číselný rad pre všetky sklady

Ak účtovná jednotka používa viac ako jeden sklad, môže nastaviť, či má program používať jeden číselný rad pre všetky sklady. Nastavenie určuje, či jednotlivé sklady budú na základe číslovania skladových kariet vzájomne prepojené, alebo úplne nezávislé. Po aktivovaní nastavenia (začiarknutí políčka) budú všetky sklady vzájomne prepojené a program bude kontrolovať číselné označenie skladových kariet v jednotlivých skladoch. Na základe nastavenia nedovolí, aby sa vytvorila skladová karta s rovnakým číslom, aké už má skladová karta v inom sklade, ale s iným názvom. Vytvoriť bude možné len skladovú kartu s rovnakým číslom aj názvom. V takomto prípade pôjde o vytvorenie rovnakej skladovej karty, keďže skladová karta je determinovaná číslom a názvom (jednoznačným identifikátorom skladovej karty sú súčasne číslo skladovej karty a jej názov. Viac informácií získate v téme Sklady.

Zmeny na skladovej karte aktualizovať vo všetkých skladoch

Po aktivovaní používania jedného číselného radu pre všetky sklady je zároveň možné nastaviť, či pri úprave údajov na skladovej karte sa má upraviť skladová karta len v tomto sklade, alebo aj rovnaké skladové karty v iných skladoch. Využitie tejto možnosti môže spočívať napr. v úprave predajných cien (pri zmene predajnej ceny v jednom sklade sa automaticky zmení predajná cena rovnakej položky aj v iných skladoch).

Číslovanie - príjemky/výdajky

Štandardný číselný rad

Program pri vytvorení nového dokladu zistí najvyššie číslo dokladu, zvýši ho o 1 a také číslo pridelí vytváranému dokladu. Tento postup je nemenný bez ohľadu na dátum dokladu. Viac informácií nájdete v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Príklad: pri vytváraní dokladu so spätnou platnosťou (spätným dátumom) program pridelí najvyššie číslo tak, akoby to bol aktuálny doklad.

Podľa dátumu - mesačne

Program čísluje doklady vo formáte rrmmčččč. Napríklad prvá príjemka v septembri 2023 bude označená P23090001. Pri pridaní dokladu do daného mesiaca program zvýši posledné číslo dokladu v danom mesiaci. Viac informácií získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Príklad: v decembri 2023 bude pridaná príjemka s dátumom 25.9.2023. Napriek tomu, že aj v mesiaci október a november boli vytvárané príjemky, program zvýši posledné číslo príjemky v septembri a pridelí ho dokladu. Pridelené číslo bude P23090002.

Číslovanie - objednávky

Štandardný číselný rad

Program pri vytvorení nového dokladu zistí najvyššie číslo dokladu, zvýši ho o 1 a také číslo pridelí vytváranému dokladu. Tento postup je nemenný bez ohľadu na dátum dokladu. Viac informácií nájdete v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Príklad: pri vytváraní dokladu so spätnou platnosťou (spätným dátumom) program pridelí najvyššie číslo tak, akoby to bol aktuálny doklad.

Podľa prevádzok

Program pri vytváraní čísla dokladu medzi prefix roku a samotné číslo objednávky vkladá číslo prevádzky. Viac informácií nájdete v témach PrevádzkyČíslovanie dokladov.

Variabilný symbol (prefix)

Umožňuje zadať prefix variabilného symbolu pre objednávky na odlíšenie variabilných symbolov objednávok a faktúr.

Výdaj tovaru

Vždy povoliť výdaj tovaru a evidovať aj záporné stavy

Začiarknutie políčka povolí výdaj do mínusu napríklad na výdajkách. Pre výdaj na Pokladnici OBERON existuje osobitné nastavenie, ktoré výdaj povoľuje.

Výnos pri výdaji

Pri výdaji zobraziť upozornenie, ak navýšenie klesne pod

Pri výdaji zobrazí informačné okno, ak navýšenie klesne pod nastavenú hodnotu v percentách.

Poznámka na položke dokladu

Do poznámky vložiť doplňujúci text zo skladovej karty

Do poznámky na dokladoch (faktúry, výdajky, pokladničné doklady) sa vloží doplňujúci text, ktorý je možné zadať na skladovej karte v záložke Základné. Doplňujúcim textom môže byť napríklad recyklačný poplatok.

Import položiek z objednávky

Umožniť importovať položky objednávky aj z iných skladov

Povolí import položiek z objednávky do výdajky (príjemky) aj v prípade, že sú dané položky z iných skladov. Podmienkou je, aby dané položky existovali aj v danom sklade, pričom sa posudzuje číslo a názov skladovej karty. Napr. v objednávke figurujú dve položky  z rôznych skladov - položka 1 je zo skladu A a položka 2 je zo skladu B. Pri importe do výdajky v sklade A sa naimportuje len položka 1. Po začiarknutí poľa sa naimportuje aj položka 2 v prípade, že sa daná položka (skladová karta) eviduje aj v sklade A.

Rozšírená cenotvorba

Umožniť pracovať s rozšírenou cenotvorbou

Povolí prácu s rozšírenou cenotvorbou, ktorá umožňuje poskytovať rôzne typy zliav, napr. zľavy v percentách, zľavy platné len v určitom čase, množstevné zľavy, akciové letáky, letákové dohody s dodávateľom atď. Uvedené zľavy a akcie sa definujú pomocou pravidiel rozšírenej cenotvorby. Ďalšie informácie získate v téme Príklady rozšírenej cenotvorby.

Kniha tržieb

Umožniť schvaľovať denné uzávierky

knihe tržieb je možné nastaviť schvaľovanie pokladničných dokladov používateľom s právom na schvaľovanie dokladov. Neschválené pokladničné doklady budú v knihe farebne odlíšené (zelenou farbou) - schválené budú zobrazené štandardnou čiernou farbou. Schválené doklady nebude možné ďalej opravovať, pričom ale bude možné zrušiť schválenie dokladu. Súčasne s týmto nastavením je potrebné  vybraným používateľom nastaviť právo Kniha tržieb - záznam schváliť (zrušiť schválenie).

Umožniť zaúčtovať len schválené denné uzávierky

Zaúčtovaním sa rozumie vytvorenie zápisu v účtovnom denníku alebo v peňažnom denníku a následne v súvisiacich knihách.
Príbuzné témy