Pomocník systému OBERON
Peňažný denník

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Peňažný denník

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Peňažný denník v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že účtovná jednotka používa, resp. daný používateľ má povolené pracovať s modulom Jednoduché účtovníctvo.

Základné informácie

Vykonať, resp. opraviť zápis v peňažnom denníku je možné pomocou formulára Zápis v peňažnom denníku. Postup zaúčtovania dokladu do peňažného denníka je dostupný v téme Zápis do peňažného denníka.

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zostatky pokladne/bankového účtu

Vo formulári sa zobrazia príjmy, výdavky a zostatky zatriedené podľa obdobia.

Súčty stĺpcov peňažného denníka

Vo formulári sa zobrazia súčty stĺpcov peňažného denníka, napr. príjmy ovplyvňujúce základ dane/neovplyvňujúce základ dane, prípadne rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Ďalšie informácie získate v téme Formulár Súčty stĺpcov peňažného denníka.

Zobraziť doklad z knihy pohľadávok alebo záväzkov

V prípade, že je zápis v peňažnom denníku zaúčtovaný, zobrazí sa pohľadávka, prípadne záväzok z knihy pohľadávok, resp. záväzkov. Doklad nie je možné meniť.

Zobraziť väzby dokumentu 

Systém OBERON udržiava medzi súvisiacimi záznamami v rôznych evidenciách väzby (napr. na kontrolu správnosti zaúčtovania). Funkcia zostaví grafický prehľad väzieb daného záznamu, ktorý je zároveň interaktívny - kliknutím pravým tlačidlom myši je možné jednotlivé záznamy zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Prečíslovanie pokladničných dokladov

Sprievodca Prečíslovanie pokladničných dokladov umožňuje prečíslovať pokladničné doklady v peňažnom denníku. Pri prečíslovaní pokladničných dokladov v peňažnom denníku sa zároveň prečíslujú všetky súvisiace doklady v iných knihách (Kniha pohľadávok, Kniha záväzkov, Kniha evidencie DPH, Kniha cenín, Evidencia vozidiel). Ak využívate funkciu prečíslovania pokladničných dokladov, je potrebné pri tlači pokladničných dokladov v peňažnom denníku zakázať tlač čísla pokladničného dokladu (v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Používateľ, Tlač, záložka Účtovníctvo).

Prečíslovanie nepeňažných dokladov

Sprievodca Prečíslovanie nepeňažných dokladov umožňuje prečíslovať interné doklady nepeňažných operácií v peňažnom denníku.

Prečíslovanie poradových čísel

Sprievodca Prečíslovanie poradových čísel umožňuje prečíslovať poradové čísla v peňažnom denníku. Prečíslovanie je nevratný proces, preto pred jeho spustením odporúčame vykonať zálohovanie údajov.

Hromadné zmeny

Hromadné zmeny umožňujú hromadne zmeniť hodnotu vybraného poľa. Zmena sa vykoná len v záznamoch nachádzajúcich sa v zozname (ak je použitý filter, zmeny sa vykonajú len na vyfiltrovaných záznamoch). Hromadné zmeny sú nevratný proces, preto pred ich spustením odporúčame vykonať zálohovanie údajov. Hromadné zmeny možno vykonať dvojakým spôsobom:

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - hromadný import údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje hromadne importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy