Pomocník systému OBERON
Peňažný denník

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Peňažný denník

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Peňažný denník v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že účtovná jednotka používa, resp. daný používateľ má povolené pracovať s modulom Jednoduché účtovníctvo.

Základné informácie

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zostatky pokladne/bankového účtu

Vo formulári sa zobrazia príjmy, výdavky a zostatky zatriedené podľa obdobia.

Súčty stĺpcov peňažného denníka

Vo formulári sa zobrazia súčty stĺpcov peňažného denníka, napr. príjmy ovplyvňujúce základ dane/neovplyvňujúce základ dane, prípadne rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Ďalšie informácie získate v téme Formulár Súčty stĺpcov peňažného denníka.

Zobraziť doklad z knihy pohľadávok alebo záväzkov

V prípade, že je zápis v peňažnom denníku zaúčtovaný, zobrazí sa pohľadávka, prípadne záväzok z knihy pohľadávok, resp. záväzkov. Doklad nie je možné meniť.

Zobraziť väzby dokumentu 

Väzby k dokumentu slúžia na kontrolovanie správnosti zaúčtovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (účtovný zápis, účtovanie úhrady atď.). Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zápis v peňažnom denníku vytlačiť, upraviť a exportovať.

Prečíslovanie pokladničných dokladov

Sprievodca Prečíslovanie pokladničných dokladov umožňuje prečíslovať pokladničné doklady v peňažnom denníku. Pri prečíslovaní pokladničných dokladov v peňažnom denníku sa zároveň prečíslujú všetky súvisiace doklady v iných knihách (Kniha pohľadávok, Kniha záväzkov, Kniha evidencie DPH, Kniha cenín, Evidencia vozidiel). 

Prečíslovanie nepeňažných dokladov

Sprievodca Prečíslovanie nepeňažných dokladov umožňuje prečíslovať interné doklady nepeňažných operácií v peňažnom denníku.

Prečíslovanie poradových čísel

Formulár Prečíslovanie poradových čísel umožňuje prečíslovať poradové čísla v peňažnom denníku. Prečíslovanie je nevratný proces, preto pred jeho spustením odporúčame vykonať zálohovanie údajov.

Hromadné zmeny

Hromadné zmeny umožňujú hromadne zmeniť hodnotu vybraného poľa. Zmena sa vykoná len v záznamoch nachádzajúcich sa v zozname. Hromadné zmeny sú nevratný proces, preto pred jeho spustením odporúčame vykonať zálohovanie údajov. Hromadné zmeny možno vykonať dvojakým spôsobom:

- hromadne zmeniť - vybrané pole sa zmení na určenú hodnotu,

- nájsť a nahradiť - program nájde vybrané pole a nahradí ho určenou hodnotou. 

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.

XML komunikácia - hromadný import údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy