Pomocník systému OBERON
Formulár Zápis v peňažnom denníku

Formulár Zápis v peňažnom denníku umožňuje zaznamenať, resp. opraviť zápispeňažnom denníku - základnej účtovnej knihe jednoduchého účtovníctva na účtovanie všetkých peňažných i nepeňažných operácií. V ňom sa evidujú všetky účtovné zápisy a zároveň priamo aj pokladničné doklady a bankové výpisy. Jednoduché účtovníctvo v systéme OBERON totiž nepozná samostatné pomocné knihy ako Banka alebo Pokladňa. Všetky doklady sa účtujú (pridávajú) priamo do peňažného denníka. Formulár je dostupný z viacerých miest v programe OBERON - Agenda firmy. V prvom rade je to priamo z peňažného denníka pomocou tlačidiel Nový alebo Oprava, ďalej z Knihy pohľadávok alebo z Knihy záväzkov pomocou tlačidla Možnosti - Zobraziť účtovanie.

Popis formulára Zápis v peňažnom denníku

Poradové číslo

Pole zobrazuje poradové číslo zápisu. Pri novom zápise program dopĺňa poradové číslo automaticky, v odôvodených prípadoch ho možno zmeniť použitím funkcie Prečíslovanie poradových čísel (tlačidlo Možnosti).

Predkontácia

Zadáva sa trojmiestne číslo predkontácie. Určuje, do ktorého stĺpca peňažného denníka sa peňažná operácia zapíše. Vpravo od tohto poľa sa zobrazuje pomenovanie predkontácie - stĺpca peňažného denníka. Bližšie informácie o predkontáciách nájdete v téme Predkontácie (jednoduché účtovníctvo).

Pokladňa/účet

Rozbaľovací zoznam umožňuje určiť druh peňažnej operácie dokladu. Zoznam bankových účtov je možné doplniť v ponuke Firma, Vlastné bankové účty, zoznam pokladní je možné doplniť v ponuke Firma, Účtovné pokladne.

Špeciálnou položkou je nepeňažná operácia - používa sa vtedy, keď daný zápis nesúvisí s peňažným pohybom v hotovosti a ani na bankovom účte. Rozlišujeme dva typy nepeňažných operácií:

Doklad

Do poľa sa zadáva číslo dokladu, a to číslo (označenie) bankového výpisu pre peňažné operácie s bankovými účtami alebo číslo príjmového (výdavkového) pokladničného dokladu pre peňažné operácie evidované cez pokladňu. Pri účtovaní hotovosti a zadaní účtovného pohybu v poli Predkontácia sa číslo pokladničného dokladu doplní automaticky. Účtovný pohyb určuje, či to bude príjmový alebo výdavkový pokladničný doklad. Bližšie informácie o číslovaní nájdete v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Interný doklad

Do poľa sa zapisuje číslo interného dokladu (číslo vystavenej faktúry - pohľadávky) účtovnej jednotky. Vpravo od tohto poľa je tlačidlo , ktoré sa používa na zobrazenie formulára Neuhradené pohľadávky. Po vybratí konkrétnej pohľadávky sa do ostatných textových polí načítajú údaje z pohľadávky, napr. predkontácia, obchodný partner, sumy, typ DPH atď.

Externý doklad

Do poľa sa zapisuje číslo externého dokladu (číslo dodávateľskej faktúry - záväzku) účtovnej jednotky. Vpravo od tohto poľa je tlačidlo , ktoré sa používa na zobrazenie formulára Neuhradené záväzky. Po vybratí konkrétneho záväzku sa do ostatných textových polí načítajú údaje zo záväzku, napr. predkontácia, obchodný partner, sumy, typ DPH atď.

Doplňujúci text

Doplňujúci text v peňažnom denníku umožňuje definovať pomenovania, ktoré môžete priraďovať k jednotlivým zápisom v peňažnom denníku. Tieto pomenovania sú potom dostupné v rozbaľovacom zozname Doplňujúci text. Pri používaní doplňujúcich textov je potom možné jednotlivé zápisy filtrovať podľa týchto textov, a tak v niektorých prípadoch môžu doplňujúce texty nahradiť analytickú evidenciu.

Typ DPH

Určuje typ DPH tohto dokladu. V prípade, že je typ DPH Nezaradiť do priznania DPH, doklad nebude zapísaný do knihy evidencie DPH, a tým nebude zaradený do daňového priznania DPH.

Členenie

Zadáva sa členenie účtovnej jednotky z rozbaľovacieho zoznamu, ku ktorému prislúcha tento doklad. Bližšie informácie o členení nájdete v téme Členenie.

Rozúčtovanie

Daný zápis je možné rozúčtovať do viacerých stĺpcov na príjmy a výdavky ovplyvňujúce a neovplyvňujúce základ dane, napr. časť do stĺpca Výdavky ovplyvňujúce základ dane - Zásoby a súčasne Výdavky ovplyvňujúce základ dane - Služby. Pri úhrade vystavenej alebo prijatej faktúry sa rozúčtovanie vykoná automaticky podľa položiek dokladu (samozrejme, ak budú pri položkách zadané predkontácie).
Príbuzné témy