Pomocník systému OBERON
Formulár Zápis v peňažnom denníku

Popis formulára Zápis v peňažnom denníku

Poradové číslo

Pole zobrazuje poradové číslo zápisu. Pri novom zápise program dopĺňa poradové číslo automaticky, v odôvodených prípadoch je ho možné pozmeniť. V prípade zadania staršieho dokladu je možné spustiť funkciu Prečíslovanie poradových čísel (tlačidlo Možnosti).

Predkontácia

Zadáva sa trojmiestne číslo predkontácie. Určuje, do ktorého stĺpca peňažného denníka bude zapísaná peňažná operácia. Vpravo od tohto poľa sa zobrazuje pomenovanie predkontácie - stĺpca peňažného denníka. Bližšie informácie o predkontáciách nájdete v téme Predkontácie - Jednoduché účtovníctvo.

Pokladňa/účet

Rozbaľovací zoznam umožňuje určiť druh peňažnej operácie dokladu. Zoznam bankových účtov je možné doplniť v ponuke Firma - Vlastné bankové účty, zoznam pokladní je možné doplniť v ponuke Firma - Účtovné pokladne.

Špeciálnou položkou je nepeňažná operácia - používajú sa vtedy, ak daný zápis nesúvisi s peňažným pohybom v hotovosti a ani na bankovom účte. Rozlišujeme dva typy nepeňažných operácií:

Doklad

Do poľa sa zadáva číslo dokladu, a to číslo (označenie) bankového výpisu pre peňažné operácie s bankovými účtami alebo číslo príjmového (výdavkového) pokladničného dokladu pre peňažné operácie evidované cez pokladňu. Pri účtovaní hotovosti a zadaní účtovného pohybu v poli Predkontácia bude číslo pokladničného dokladu doplnené automaticky. Účtovný pohyb určuje, či to bude príjmový alebo výdavkový pokladničný doklad. Bližšie informácie o číslovaní nájdete v téme Číslovanie dokladov.

Doplňujúci text

Doplňujúci text v peňažnom denníku umožňuje definovať pomenovania, ktoré môžete priraďovať k jednotlivým zápisom v peňažnom denníku. Tieto pomenovania sú potom dostupné v rozbaľovacom zozname Doplňujúci text. Pri používaní doplňujúcich textov je potom možné jednotlivé zápisy filtrovať podľa týchto textov, a tak v niektorých prípadoch môžu doplňujúce texty nahradiť analytickú evidenciu.

Interný doklad

Do poľa sa zapisuje číslo interného dokladu (číslo vystavenej faktúry - pohľadávky) účtovnej jednotky. Vpravo od tohto poľa je tlačidlo, ktoré sa používa na zobrazenie formulára Neuhradené pohľadávky. Po vybraní konkrétnej pohľadávky sa do ostatných textových polí načítajú údaje z pohľadávky, napr. predkontácia, obch. partner, sumy, typ DPH atď.

Externý doklad

Do poľa sa zapisuje číslo externého dokladu (číslo dodávateľskej faktúry - záväzku) účtovnej jednotky. Vpravo od tohto poľa je tlačidlo, ktoré sa používa na zobrazenie formulára Neuhradené záväzky. Po vybraní konkrétneho záväzku sa do ostatných textových polí načítajú údaje zo záväzku, napr. predkontácia, obch. partner, sumy, typ DPH atď.

Ohlasovacia povinnosť pre DÚ

Začiarknite pole, ak sa má daný doklad zaradiť do zoznamu Hlásenia platieb uskutočneným fyzickým osobám (v súlade s § 32 odst. 5 zákona 511/92 o správe daní a poplatkov).

Typ DPH

Určuje typ DPH tohto dokladu. V prípade, že je typ DPH Nezaradiť do priznania DPH, tak doklad nebude zapísaný do knihy evidencie DPH, a tým nebude zaradený do DPH – daňového priznania.

Členenie

Zadáva sa členenie účtovnej jednotky z rozbaľovacieho zoznamu, ku ktorému prislúcha tento doklad. Bližšie informácie o členení nájdete v téme Členenie.

Rozúčtovanie

Daný zápis je možné rozúčtovať do viacerých stĺpcov na Príjmy, Výdavky, ovplyvňujúce a neovplyvňujúce základ dane. Napr. časť do stĺpca 'Výdavky ovplyvňujúce základ dane - zásoby' a súčasne 'Výdavky ovplyvňujúce základ dane - služby'. Pri úhrade vystavenej alebo prijatej faktúry sa rozúčtovanie vykoná automaticky podľa položiek dokladu (samozrejme, ak budú predkontácie pri položkách zadané).
Príbuzné témy