Pomocník systému OBERON
Kniha pohľadávok

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Kniha pohľadávok

Základné informácie   

Knihe pohľadávok účtovná jednotka eviduje svoje pohľadávky voči obchodným partnerom, je v nej možné pridávať nové faktúry, zálohové faktúry, prípadne dobropisy.

Postup vytvorenia pohľadávky je popísaný v téme Vystavenie faktúry - pohľadávky.

Dostupné možnosti evidencie

V knihe pohľadávok sú dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti.

Zaúčtovanie dokladu

Zaúčtovanie dokladu - umožní automaticky vytvoriť zápis v Účtovnom denníku.

Úhrada dokladu

Úhrada dokladu - umožní automaticky vytvoriť zápis v účtovnom denníku - Účtovanie o úhrade, resp. v peňažnom denníku.

Zobraziť účtovanie

Zobraziť účtovanie - zobrazí záznamy účtovného denníka, resp. v peňažnom denníku k danému dokladu.

Zobraziť v evidencii DPH

Zobrazí sa faktúra alebo faktúry z Knihy evidencie DPH, ktoré prislúchajú k danej faktúre.

Zobraziť väzby dokumentu 

Väzby k dokumentu slúžia na kontrolovanie správnosti zaúčtovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (účtovný zápis, účtovanie úhrady atď.). Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zápis v účtovnom denníku vytlačiť, upraviť a exportovať.

Doklad - podrobnosti o výnose

Program zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos, marža, zľavy).

Výpočet výšky úroku z omeškania

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné vypočítať úroky z omeškania za neuhradenú pohľadávku po lehote splatnosti. Výška úrokov z omeškania je určená ako základná úroková sadzba ECB zvýšená o 8 percentuálnych bodov. Aktuálna sadzba úrokov z omeškania je zverejnená na stránke Ministerstva spravodlivosti.

Vernostný systém - kumulovanie benefitov

Zobrazí sa formulár Vernostný systém - kumulovanie benefitov, v ktorom je možné zadať alebo zosnímať číslo vernostnej karty, prípadne získať informácie o jej používaní. Po použití tejto funkcie sa na vernostnej karte navýši počet vernostných bodov podľa nastavení vernostného systému.

Vernostný systém - transakcie

Zobrazia sa transakcie evidované k danej faktúre.

Hromadné vystavenie faktúr

Hromadné vystavenie faktúr je funkcia systému OBERON, ktorá umožňuje automaticky vytvoriť vydané faktúry.

Úprava dokladu - prenesenie daňovej povinnosti

Úprava dokladu - prenesenie daňovej povinnosti je funkcia systému OBERON, ktorá umožňuje zmeniť sadzbu DPH podľa colného sadzobníka zadaného na danej skladovej karte a daného odberateľa (platiteľa/neplatiteľa DPH). Táto funkcia sa používa napr. pri zmene odberateľa z neplátcu na plátcu DPH, prípadne v opačnom prípade. Viac informácií v téme Prenesenie daňovej povinnosti.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail znamená, že na zadaný e-mailový kontakt sa zašle predvolený e-mail. E-mail sa môže vytvoriť z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.

Zaslať SMS - upomienku

Pomocou sprievodcu je možné ihneď zaslať SMS obchodnému partnerovi, ktorému je vystavená faktúra po lehote splatnosti. Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Zaslanie SMS. Možnosť zaslania SMS správy je možná len v prípade, že v nastaveniach programu je povolené používať modul CRM a registratúra.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov. Importovať je možné napríklad faktúry z aplikácie Superfaktúra, viac informácií je možné získať v téme Import dokladov (faktúr) od dodávateľov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

XML komunikácia - hromadný import dokladov - umožňuje hromadne importovať faktúry pomocou XML komunikácie.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - odoslať e-mail

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať záznam vo formáte XML a následne ho odoslať elektronickou poštou. V prílohe e-mailu bude pripojená faktúra vo formáte XML a PDF. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - odoslať na e-mail.     
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

Výber záznamov pre transport údajov

Označte záznamy, ktoré sa exportujú pri najbližšom transporte údajov. Exportujú sa len označené záznamy, neoznačené záznamy sa nezaradia na export.

Zmena príznakov pre transport údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje manuálne zmeniť príznaky záznamov pri najbližšom transporte údajov. Možné je zmeniť príznaky na všetkých záznamoch v zozname alebo len aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Hromadný import je možný aj pomocou transportu údajov. Transport údajov slúži na pravidelný import faktúr, ale je potrebné venovať pozornosť nastaveniu transportu údajov. Import pomocou transportu údajov umožňuje importovať aj skladovú faktúru.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy