Pomocník systému OBERON
Kniha pohľadávok

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Kniha pohľadávok

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kniha pohľadávok v ponuke Fakturácia programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Vystaviť, resp. upraviť už vystavenú pohľadávku je možné pomocou formulára Pohľadávka. Postup vytvorenia pohľadávky je popísaný v téme Vystavenie faktúry - pohľadávky.

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zaúčtovanie dokladu

Funkcia umožní automaticky vytvoriť zápis v účtovnom denníku.

Zaúčtovanie úhrady dokladu

Funkcia umožní automaticky vytvoriť zápis v účtovnom denníku (Účtovanie o úhrade), resp. v peňažnom denníku.

Zobraziť účtovanie

Zobrazí záznamy účtovného denníka, resp. peňažného denníka k danému dokladu.

Zobraziť v evidencii DPH

Zobrazí sa faktúra alebo faktúry z Knihy evidencie DPH, ktoré prislúchajú k danej faktúre.

Zobraziť väzby dokumentu 

Systém OBERON udržiava medzi súvisiacimi záznamami v rôznych evidenciách väzby (napr. na kontrolu správnosti zaúčtovania). Funkcia zostaví grafický prehľad väzieb daného záznamu, ktorý je zároveň interaktívny - kliknutím pravým tlačidlom myši je možné jednotlivé záznamy zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Doklad - podrobnosti o výnose

Program zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos, marža, zľavy).

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje na zadaný e-mailový kontakt manuálne odoslať jednoduchú e-mailovú správu. Správu je možné vytvoriť z preddefinovaných predlôh, ktoré možno podľa potreby upravovať, ďalšie predlohy je možné vytvárať podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Zaslať SMS

Pomocou sprievodcu je možné ihneď zaslať SMS obchodnému partnerovi, ktorému je vystavená faktúra po lehote splatnosti. Zoznam vytvorených SMS správ je dostupný v ponuke CRMSMS správy. V tejto evidencii je možné napríklad v prípade nedostupnosti mobilného telefónu prijímateľa overiť aj fyzické doručenie danej správy. Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Zaslanie SMS. Zasielanie SMS správ je spoplatnená služba. Možnosť zaslania SMS správy je dostupná len v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly povolené používanie modulu CRM a registratúra. Viac informácií získate v téme Odosielanie SMS správ v systéme OBERON.

Výpočet výšky úroku z omeškania

Otvorí sa sprievodca Výpočet úrokov z omeškaniaktorý umožňuje automaticky vypočítať úroky z omeškania za neuhradenú pohľadávku po lehote splatnosti. Výška úrokov z omeškania je určená ako základná úroková sadzba ECB zvýšená o 8 percentuálnych bodov. Aktuálna sadzba úrokov z omeškania je zverejnená na stránke Ministerstva spravodlivosti.

Vernostný systém - kumulovanie benefitov

Zobrazí sa formulár Vernostný systém - kumulovanie benefitu, v ktorom je možné zadať alebo nasnímať číslo vernostnej karty, prípadne získať informácie o jej používaní. Po použití tejto funkcie sa na vernostnej karte navýši počet vernostných bodov podľa nastavení vernostného systému. Viac informácií získate v téme Vernostný systém v pohľadávkach a výdajkách.

Vernostný systém - transakcie

Zobrazia sa transakcie evidované k danej faktúre.

Hromadné vystavenie faktúr

Hromadné vystavenie faktúr je funkcia systému OBERON, ktorá umožňuje automaticky vytvoriť vydané faktúry.

Úprava dokladu - prenesenie daňovej povinnosti

Funkcia umožňuje v prípade potreby zmeniť na položkách dokladu príznak Prenesenie daňovej povinnosti v závislosti od zadaného kódu kombinovanej nomenklatúry a odberateľa - platiteľa/neplatiteľa DPH zadaného v záložke Obchodný partner. Funkciu možno použiť napr. pri zmene odberateľa z neplatiteľa na platiteľa DPH alebo opačne. Viac informácií v téme Prenesenie daňovej povinnosti.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii. Importovať je možné napr. faktúry z iných softvérov, viac informácií je možné získať v téme Import dokladov z iných softvérov.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii. Importovať je možné napr. faktúry z iných softvérov, viac informácií je možné získať v téme Import dokladov z iných softvérov.

XML komunikácia - odoslať e-mail

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať záznam vo formáte XML a následne ho odoslať elektronickou poštou. V prílohe e-mailu bude pripojená faktúra vo formáte XML a PDF. Formulár je bližšie popísaný v téme Sprievodca XML komunikácia - odoslať na e-mail.     

Výber záznamov pre transport údajov

Vyberú sa záznamy zobrazené v zozname, ktoré sa exportujú pri najbližšom off-line transporte údajov (zoznam možno zúžiť pomocou filtra). Exportujú sa len záznamy s príznakom Neexportované, ostatné záznamy sa do exportu nezaradia (príznak program nastavuje automaticky, možno ho však manuálne zmeniť - pozri nižšie Zmena príznakov pre transport údajov).

Zmena príznakov pre transport údajov

Pri používaní off-line transportov údajov sa záznamy automaticky označujú príznakmi. Pomocou sprievodcu je možné príznaky záznamov manuálne zmeniť, a tým ovplyvniť zaradenie vybraných záznamov medzi exportované údaje pri ich najbližšom transporte. Zmeny možno aplikovať na všetky záznamy v zozname alebo len na aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Výber možnosti otvorí program OBERON Center, oddiel Off-line transporty údajov, kde možno manuálne spustiť transport údajov na import, resp. export záznamov do/z knihy pohľadávok.

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy