Pomocník systému OBERON
Kniha pohľadávok

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Kniha pohľadávok

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kniha pohľadávok v ponuke Fakturácia programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Vystaviť, resp. upraviť už vystavenú pohľadávku je možné vo formulári Pohľadávka. Postup vytvorenia pohľadávky je popísaný v téme Vystavenie faktúry - pohľadávky.

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zaúčtovanie dokladu

Funkcia umožní automaticky vytvoriť zápis v účtovnom denníku.

Úhrada dokladu

Funkcia umožní automaticky vytvoriť zápis v účtovnom denníku (Účtovanie o úhrade), resp. v peňažnom denníku.

Zobraziť účtovanie

Zobrazí záznamy účtovného denníka, resp. peňažného denníka k danému dokladu.

Zobraziť v evidencii DPH

Zobrazí sa faktúra alebo faktúry z Knihy evidencie DPH, ktoré prislúchajú k danej faktúre.

Zobraziť väzby dokumentu 

Väzby dokumentu slúžia na kontrolu správnosti jeho zaúčtovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (účtovný zápis, účtovanie úhrady atď.). Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zápis v účtovnom/peňažnom denníku zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Doklad - podrobnosti o výnose

Program zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos, marža, zľavy).

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje odoslať na zadaný e-mailový kontakt e-mailovú správu, a to buď ako jednoduchú správu, alebo ako správu s príslušným tlačovým výstupom ako prílohou v PDF formáte podpísanou elektronickým podpisom. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Zaslať SMS

Pomocou sprievodcu je možné ihneď zaslať SMS obchodnému partnerovi, ktorému je vystavená faktúra po lehote splatnosti. Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Zaslanie SMS. Možnosť zaslania SMS správy je možná len v prípade, že v nastaveniach programu je povolené používať modul CRM a registratúra.

Výpočet výšky úroku z omeškania

Otvorí sa sprievodca Výpočet úrokov z omeškaniaktorý umožňuje automaticky vypočítať úroky z omeškania za neuhradenú pohľadávku po lehote splatnosti. Výška úrokov z omeškania je určená ako základná úroková sadzba ECB zvýšená o 8 percentuálnych bodov. Aktuálna sadzba úrokov z omeškania je zverejnená na stránke Ministerstva spravodlivosti.

Vernostný systém - kumulovanie benefitov

Zobrazí sa formulár Vernostný systém - kumulovanie benefitov, v ktorom je možné zadať alebo zosnímať číslo vernostnej karty, prípadne získať informácie o jej používaní. Po použití tejto funkcie sa na vernostnej karte navýši počet vernostných bodov podľa nastavení vernostného systému.

Vernostný systém - transakcie

Zobrazia sa transakcie evidované k danej faktúre.

Hromadné vystavenie faktúr

Hromadné vystavenie faktúr je funkcia systému OBERON, ktorá umožňuje automaticky vytvoriť vydané faktúry.

Úprava dokladu - prenesenie daňovej povinnosti

Funkcia systému OBERON, ktorá umožňuje zmeniť sadzbu DPH podľa colného sadzobníka zadaného na danej skladovej karte a daného odberateľa (platiteľa/neplatiteľa DPH). Táto funkcia sa používa napr. pri zmene odberateľa z neplatiteľa na platiteľa DPH, prípadne v opačnom prípade. Viac informácií v téme Prenesenie daňovej povinnosti.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov. Importovať je možné napr. faktúry z aplikácie Superfaktúra, viac informácií je možné získať v téme Import dokladov (faktúr) od dodávateľov.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje hromadne importovať faktúry pomocou XML komunikácie.

XML komunikácia - odoslať e-mail

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať záznam vo formáte XML a následne ho odoslať elektronickou poštou. V prílohe e-mailu bude pripojená faktúra vo formáte XML a PDF. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - odoslať na e-mail.     
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

Výber záznamov pre transport údajov

Označte záznamy, ktoré sa exportujú pri najbližšom transporte údajov. Exportujú sa len označené záznamy, neoznačené záznamy sa do exportu nezaradia.

Zmena príznakov pre transport údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje manuálne zmeniť príznaky záznamov pri najbližšom transporte údajov. Možné je zmeniť príznaky na všetkých záznamoch v zozname alebo len aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Hromadný import je možný aj pomocou transportu údajov. Transport údajov slúži na pravidelný import faktúr, ale je potrebné venovať pozornosť nastaveniu transportu údajov. Import pomocou transportu údajov umožňuje importovať aj skladovú faktúru.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy