Pomocník systému OBERON
Kniha pohľadávok

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Kniha pohľadávok

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kniha pohľadávok v ponuke Fakturácia programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Vystaviť, resp. upraviť už vystavenú pohľadávku je možné pomocou formulára Pohľadávka. Postup vytvorenia pohľadávky je popísaný v téme Vystavenie faktúry - pohľadávky.

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zaúčtovanie dokladu

Funkcia umožní automaticky vytvoriť zápis v účtovnom denníku.

Zaúčtovanie úhrady dokladu

Funkcia umožní automaticky vytvoriť zápis v účtovnom denníku (Účtovanie o úhrade), resp. v peňažnom denníku.

Zobraziť účtovanie

Zobrazí záznamy účtovného denníka, resp. peňažného denníka k danému dokladu.

Zobraziť v evidencii DPH

Zobrazí sa faktúra alebo faktúry z Knihy evidencie DPH, ktoré prislúchajú k danej faktúre.

Zobraziť väzby dokumentu 

Väzby dokumentu slúžia na kontrolu správnosti jeho zaúčtovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (účtovný zápis, účtovanie úhrady atď.). Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zápis v účtovnom/peňažnom denníku zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Doklad - podrobnosti o výnose

Program zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos, marža, zľavy).

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej je možné napríklad oskenovať dokument (tlačidlo Možnosti) alebo priradiť k záznamu dokument z vybraného miesta v počítači.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje odoslať na zadaný e-mailový kontakt e-mailovú správu, a to buď ako jednoduchú správu, alebo ako správu s príslušným tlačovým výstupom ako prílohou v PDF formáte podpísanou elektronickým podpisom. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Zaslať SMS

Pomocou sprievodcu je možné ihneď zaslať SMS obchodnému partnerovi, ktorému je vystavená faktúra po lehote splatnosti. Zoznam vytvorených SMS správ je dostupný v ponuke CRMSMS správy. V tejto evidencii je možné napríklad v prípade nedostupnosti mobilného telefónu prijímateľa overiť aj fyzické doručenie danej správy. Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Zaslanie SMS. Zasielanie SMS správ je spoplatnená služba. Možnosť zaslania SMS správy je dostupná len v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly povolené používanie modulu CRM a registratúra. Viac informácií získate v téme Odosielanie SMS správ v systéme OBERON.

Výpočet výšky úroku z omeškania

Otvorí sa sprievodca Výpočet úrokov z omeškaniaktorý umožňuje automaticky vypočítať úroky z omeškania za neuhradenú pohľadávku po lehote splatnosti. Výška úrokov z omeškania je určená ako základná úroková sadzba ECB zvýšená o 8 percentuálnych bodov. Aktuálna sadzba úrokov z omeškania je zverejnená na stránke Ministerstva spravodlivosti.

Vernostný systém - kumulovanie benefitov

Zobrazí sa formulár Vernostný systém - kumulovanie benefitu, v ktorom je možné zadať alebo nasnímať číslo vernostnej karty, prípadne získať informácie o jej používaní. Po použití tejto funkcie sa na vernostnej karte navýši počet vernostných bodov podľa nastavení vernostného systému. Viac informácií získate v téme Vernostný systém v pohľadávkach a výdajkách.

Vernostný systém - transakcie

Zobrazia sa transakcie evidované k danej faktúre.

Hromadné vystavenie faktúr

Hromadné vystavenie faktúr je funkcia systému OBERON, ktorá umožňuje automaticky vytvoriť vydané faktúry.

Úprava dokladu - prenesenie daňovej povinnosti

Funkcia systému OBERON, ktorá umožňuje zmeniť sadzbu DPH podľa colného sadzobníka zadaného na danej skladovej karte a daného odberateľa (platiteľa/neplatiteľa DPH). Táto funkcia sa používa napr. pri zmene odberateľa z neplatiteľa na platiteľa DPH, prípadne v opačnom prípade. Viac informácií v téme Prenesenie daňovej povinnosti.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii. Importovať je možné napr. faktúry z iných softvérov, viac informácií je možné získať v téme Import dokladov z iných softvérov.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii. Importovať je možné napr. faktúry z iných softvérov, viac informácií je možné získať v téme Import dokladov z iných softvérov.

XML komunikácia - odoslať e-mail

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať záznam vo formáte XML a následne ho odoslať elektronickou poštou. V prílohe e-mailu bude pripojená faktúra vo formáte XML a PDF. Formulár je bližšie popísaný v téme Sprievodca XML komunikácia - odoslať na e-mail.     

Výber záznamov pre transport údajov

Vyberú sa záznamy zobrazené v zozname, ktoré sa exportujú pri najbližšom transporte údajov (zoznam možno zúžiť pomocou filtra). Exportujú sa len vybraté záznamy, neoznačené záznamy sa do exportu nezaradia.

Zmena príznakov pre transport údajov

Pri používaní transportu údajov sú záznamy automaticky označované príznakmi. Pomocou sprievodcu je možné manuálne zmeniť príznaky záznamov, a tým ovplyvniť zaradenie vybraných záznamov medzi exportované údaje pri ich najbližšom transporte. Zmeny možno aplikovať na všetky záznamy v zozname alebo len na aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Výber možnosti otvorí program OBERON Center, oddiel Off-line transporty údajov, kde možno manuálne spustiť transport údajov na import, resp. export záznamov do/z knihy pohľadávok.

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy