Pomocník systému OBERON
Off-line transporty údajov

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > Off-line pobočkový režim > Off-line transporty údajov

Táto téma Pomocníka je venovaná off-line transportom údajov ako jednej z funkcií programu OBERON Center.

Základné informácie

Oddiel Off-line transporty údajov v programe OBERON Center je možné otvoriť aj z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisOff-line transporty údajov.

Základné typy off-line transportov údajov

Jednotlivé typy transportu údajov sa odlišujú tak v závislosti od použitej technológie prenášaných údajov, ako aj od samotného spôsobu realizácie. Rozlišujeme nasledujúce typy off-line transportov údajov:

OBERON File Transport

Formát prenášaného súboru

Princíp činnosti transportu údajov typu OBERON File Transport

Technické informácie o exporte a importe prenášaného súboru

Zdroje a ciele transportu údajov

OBERON Database

Transport Data Universal Interface

Postup nastavenia off-line transportu údajov   

  1. V programe OBERON Center, oddiel Off-line transporty údajov v rozbaľovacom zozname Firma vyberte účtovnú jednotku (resp. jej databázu), pre ktorú sa bude automatická úloha definovať. Ak sa firma v rozbaľovacom zozname nenachádza, pridajte ju pomocou tlačidla .
  2. Stlačte tlačidlo Pridať, otvorí sa formulár Off-line transport údajov - export/import, v ktorom sa nastavujú parametre transportu. Najdôležitejšie nastavenia sa nachádzajú v oddiele Základné, v ďalších oddieloch sa už nastavuje transport konkrétnej evidencie (agendy). Po nadefinovaní transportu údajov vykonané nastavenia uložte stlačením tlačidla OK.
  3. Transport údajov, ktorý sa nachádza v danom zozname, je možné kedykoľvek spustiť manuálne - stlačením tlačidla Spustiť. Aby sa transport údajov vykonával automaticky, je potrebné server transportu údajov nastaviť tak, aby sa spúšťal automaticky (tlačidlo Nastavenia).
Príklad nastavenia transportu údajov sa nachádza v téme Príklad nastavenia transportu faktúr, prípadne v téme Off-line pobočková Pokladnica OBERON.

Správy o priebehu transportu

Definovanie transportu údajov (predovšetkým importu údajov) je potrebné vykonávať obozretne, inak môže dôjsť k nechcenému prepísaniu (a teda strate) údajov.
Príbuzné témy