Pomocník systému OBERON
Formulár Off-line transport údajov - export/import

Formulár Off-line transport údajov - export/import umožňuje nadefinovať exporty a importy údajov spravidla medzi pobočkou a centrálou účtovnej jednotky pri off-line pobočkovom režime. Nastavenie transportu údajov odporúčame začať v oddiele Základné, záložka Základné údaje. Medzi najdôležitejšie nastavenie patrí Typ transportu údajov a Smer výmeny údajov. Od neho závisí zobrazenie príslušného formulára: Off-line transport údajov - import alebo Off-line transport údajov - export. Jeden transport údajov môže obsahovať údaje z viacerých oddielov. Ak nebude nastavený žiadny oddiel, transport údajov nebude obsahovať žiadne údaje.

Formulár je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Off-line transporty údajov, tlačidlo Pridať alebo Upraviť, alebo z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis. V prípade, že sa položka v ponuke nenachádza, je potrebné povoliť používanie off-line transportov údajov v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Pobočky, sekcia Off-line pobočkový režim).

Popis formulára Off-line transport údajov - export/import

Oddiel Základné

Typ transportu

OBERON File Transport

OBERON File Transport umožňuje export údajov zo systému OBERON a import údajov do systému OBERON pomocou transportu samostatného dátového súboru typu TUO (Transport údajov OBERON). Údaje sa najčastejšie transportujú prenosom daného súboru pomocou FTP prenosu alebo manuálne použitím vymeniteľného média. Tento typ transportu údajov sa odporúča pri nestabilnom internetovom pripojení.

OBERON Database

OBERON Database umožňuje export údajov z databázy do databázy, prípadne pomocou tretej databázy najčastejšie umiestnenej v cloud-e. Transport údajov pomocou OBERON Database je spoľahlivejší spôsob ako pomocou OBERON File Transport s využitím FTP pripojenia, odporúča sa však pri stabilnejšom internetovom pripojení. Bližšie informácie o type OBERON Database získate v téme Transport údajov typu OBERON Database.

Transport Data Universal Interface

Transport Data Universal Interface umožňuje transportovať údaje pomocou externej DLL knižnice (zásuvný modul, AddIn). Zásuvný modul je možné získať nainštalovaním pomocou Správcu doplnkov, prípadne od externého dodávateľa.

Názov

Identifikátor transportu. Názov musí byť jedinečný - nesmie sa zhodovať s názvom iného transportu.

Popis

Bližší popis transportu.

Vykonávať na počítači

Názov počítača, na ktorom sa bude transport vykonávať. Na inom počítači nebude možné transport vykonať, aj keď sa bude zobrazovať medzi transportmi a bude ho možné upraviť.

Smer výmeny údajov

Import - transport importuje údaje do aktuálnej databázy.

Export - transport exportuje údaje z aktuálnej databázy.

 Nastavenia sa menia v závislosti od vybraného typu transportu.

OBERON File Transport

Formát údajov

Formát transportu musí byť v zdroji aj cieli transportu nastavený zhodne.

OBERON - ide o štandardný transport údajov v internom formáte medzi dvoma programami OBERON. Na prenos sa použije štandardný databázový súbor Microsoft Access (prípona MDB) skomprimovaný do ZIP archívu (prípona výsledného súboru je TUO). Takýto transport údajov neumožňuje vytvárať skladové faktúry, iba faktúry, ktorých položky nebudú mať prepojenie so skladovou evidenciou - naimportujú sa len ako textové položky.

OBERON XML - transport údajov sa vykonáva v natívnom formáte XML. Ide o tzv. XML komunikáciu, kde výsledný XML súbor je skomprimovaný do ZIP archívu (prípona výsledného súboru je taktiež TUO). Zásadný rozdiel medzi touto a prvou možnosťou je ten, že tieto transporty umožňujú v pravidelných intervaloch export a import údajov aj do/z iných externých systémov. Pravidlá XML komunikácie je možné zvoliť nižšie v nastavení Uplatniť nastavenia XML komunikácie. Pomocou režimu XML komunikácia je možné napr. importovať skladové faktúry, ktorých položky budú mať prepojenie so skladovou evidenciou - takáto faktúra vykoná pohyb v sklade a upraví zostatkové množstvo na skladovej karte. Identifikácia skladovej karty v XML súbore (synchronizácia) môže byť napr. pomocou EAN kódu.

Zdroj transportu

Identifikátor miesta, z ktorého budú transportované údaje.

Importovať zo súboru

Názov súboru transportu údajov (program automaticky doplní príponu .tuo). Odporúčame názov bez diakritiky a medzier. Ak je vytvorených viacej transportov, je potrebné, aby mal každý iný názov súboru. Názov transportu musí byť zhodný v tomto nastavení na strane exportu (zdroj) aj importu (cieľ) daného transportu.

Spôsob prenosu

Samotný prenos údajov sa nerealizuje nadviazaním nejakého priameho spojenia dvoch vzdialených bodov. Doklady sa vždy posielajú pomocou súboru, pričom spôsob dopravy tohto súboru do cieľového bodu je ponechaný na rozhodnutí používateľa. Dostupné spôsoby prenosu sú:

  • Vymeniteľný disk - prenos údajov sa vykonáva napr. pomocou prenosného USB disku (kľúča).
  • Pevný disk - transport sa vykonáva na pevný či sieťový disk, pričom to môže byť aj prenositeľné médium, napr. pamäťová karta. Pomocou tlačidla Upraviť sa nastavuje konkrétna cesta (umiestnenie) zdrojového/cieľového súboru.
  • FTP server - prenos údajov sa vykonáva pomocou internetu, a to prostredníctvom FTP servera. Stlačením tlačidla  sa nastavuje adresa FTP servera, prístupové meno a heslo.

OBERON Database

Pripojenie k databáze systému OBERON

Nastavujú sa údaje pre transporty údajov pri priamom prístupe do databázy (nie pomocou súborov), t. j. údaje o databázovom pripojení k externej databáze, do ktorej sa budú vykonávať exporty údajov alebo z ktorej sa budú vykonávať importy údajov.

Transport údajov vykonávať pomocou tretej databázy

Export údajov sa bude vykonávať do tretej databázy (databáza typu OBERON), pričom import sa bude vykonávať z tejto tretej databázy do cieľovej databázy. Tretia databáza sa spravidla umiestňuje do cloud-u, takže zdroj údajov alebo cieľ údajov nemusia mať pevné IP adresy (prípadne nie je potrebné zložitejšie riešiť spojenie zdroja a cieľa). Ďalšou výhodou takéhoto riešenia je to, že v čase transportu údajov nemusia byť zdrojová a cieľová databáza súčasne dostupné - tretia databáza v cloud-e bude mať pravdepodobne vyššiu dostupnosť ako napr. pobočka účtovnej jednotky.

Transport Data Universal Interface

Transport Data Universal Interface umožňuje transportovať údaje pomocou externej DLL knižnice (zásuvný modul, AddIn). Zásuvný modul je možné získať nainštalovaním pomocou Správcu doplnkov, prípadne od externého dodávateľa.

Súbor ovládača (DLL knižnice)

Súbor ovládača je možné získať nainštalovaním pomocou Správcu doplnkov, prípadne od externého dodávateľa. Test transportu údajov je možný po kliknutí na tlačidlo Otestovať. Po ukončení testu program vypíše informácie o zásuvnom module.  

Nastavenia zásuvného modulu

Zobrazí formulár s nastaveniami daného zásuvného modulu. Tieto nastavenia sú špecifické pre daný zásuvný modul, so systémom OBERON v podstate nesúvisia.

Časový plán

Transporty údajov sa môžu aktivovať manuálne, prípadne automaticky podľa nastaveného časového plánu (zvolenou časovou periódou môže byť deň, týždeň, mesiac). Transport môže byť vykonávaný aj viackrát za deň (viacnásobný transport), pričom je možné zadať časový interval (v minútach) medzi jednotlivými transportami.

Ochrana heslom počas prenosu

Doklady prenášané cez súbor pomocou médií alebo internetom by mohli zachytiť iné osoby. Využívajte preto možnosť ochrany súboru s transportovanými údajmi heslom (platí len pri type OBERON File Transport). Aby bol možný transport údajov, musí byť heslo rovnaké v zdroji aj v cieli transportu.

Oddiel Obchodní partneri

Export - Obchodní partneri

Umožňuje exportovať záznamy z evidencie obchodných partnerov. Nastavenia tohto exportu sú tieto:

Import - Obchodní partneri

Umožňuje importovať záznamy do evidencie obchodných partnerov. Nastavenia tohto importu sú tieto:

Oddiel Kniha pohľadávok

Export - Kniha pohľadávok

Transport dokladov medzi knihami pohľadávok je jednou z najčastejších možností využívania transportov s cieľom sumarizovať vystavené faktúry v centrále firmy. Hlavnou zásadou používania tohto transportu je, že v jednotlivých pobočkách a centrále sa musí používať odlišné číslovanie vystavených faktúr, inak sa import na centrále neuskutoční vôbec alebo len čiastočne.

Nastavenia tohto exportu sú tieto:

Import - Kniha pohľadávok

Nastavenia tohto importu sú tieto:

Oddiel Kniha záväzkov

Export - Kniha záväzkov

Transport dokladov medzi knihami záväzkov patrí medzi najčastejšie možnosti využívania transportov s cieľom sumarizovať prijaté faktúry v centrále firmy. Hlavnou zásadou používania tohto transportu je, že v jednotlivých pobočkách a centrále sa musí používať odlišné číslovanie prijatých faktúr, inak sa import na centrále neuskutoční vôbec alebo len čiastočne.

 

Nastavenia tohto exportu sú tieto:

Import - Kniha záväzkov

Nastavenia tohto importu sú tieto:

Oddiel Objednávky vydané

Export - objednávky vydané

Transport objednávok je pomerne často využívaná možnosť používania transportov s cieľom sumarizovať vydané objednávky v centrále firmy. Hlavnou zásadou používania tohto transportu je, že v jednotlivých pobočkách a centrále sa musí používať odlišné číslovanie vydaných objednávok, inak sa import na centrále neuskutoční vôbec alebo len čiastočne.

Nastavenia tohto exportu sú tieto:          

Import - objednávky vydané

Nastavenia tohto importu sú tieto:

Oddiel Objednávky prijaté

Export - objednávky prijaté

Transport objednávok je pomerne často využívaná možnosť používania transportov s cieľom sumarizovať prijaté objednávky v centrále firmy. Hlavnou zásadou používania tohto transportu je, že v jednotlivých pobočkách a centrále sa musí používať odlišné číslovanie prijatých objednávok, inak sa import na centrále neuskutoční vôbec alebo len čiastočne.

Nastavenia tohto exportu sú tieto:          

Import - objednávky prijaté

Nastavenia tohto importu sú tieto:

Oddiel Skladové karty

Export - Skladové karty

Nastavenia tohto transportu sú tieto:

Import - Skladové karty

Nastavenia tohto transportu sú tieto:

Oddiel Rozšírená cenotvorba

Export - Rozšírená cenotvorba

Nastavenia tohto transportu sú tieto:

Import - Rozšírená cenotvorba

Nastavenia tohto transportu sú tieto:

Oddiel Off-line pobočková pokladnica

Export - Off-line pobočková pokladnica

Nastavenia tohto transportu sú tieto:

Import - Off-line pobočková pokladnica

Nastavenia tohto transportu sú tieto:

Ďalšie informácie je možné získať v téme Off-line pobočková Pokladnica OBERON

Oddiel Kniha tržieb

Export - Kniha tržieb

Nastavenia tohto transportu sú tieto:

Import - Kniha tržieb

Nastavenia tohto transportu sú tieto:

Príbuzné témy