Pomocník systému OBERON
Príklad nastavenia transportu faktúr

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > Off-line pobočkový režim > Príklad nastavenia transportu faktúr

V tejto téme Pomocníka je uvedený príklad exportu faktúr z knihy pohľadávok vystavených v pobočke firmy a ich následný import do centrály. Na prenos údajov je použitý súbor (ide teda o transport údajov typu OBERON File Transfer), ktorý sa zo zdroja do cieľového miesta presunie pomocou FTP prenosu. V tomto prípade pobočka predstavuje zdroj údajov a centrála cieľ. Na export údajov z pobočky a následný import do centrály je, samozrejme, potrebné transport údajov nastaviť na obidvoch stranách.

Postup nastavenia exportu z pobočky

 1. Pred samotným nastavením transportu údajov je potrebné v nastaveniach účtovnej jednotky povoliť používanie off-line transportov údajov (ponuka ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Pobočky, sekcia Off-line pobočkový režim), pričom je potrebné nastaviť pomenovanie cieľa transportu (napr. Centrála).
 2. Otvorte program OBERON Center. V oddiele Off-line transporty údajov v rozbaľovacom zozname Firma vyberte účtovnú jednotku (resp. jej databázu), pre ktorú sa bude transport údajov používať (t. j. databázu pobočky). Ak sa firma v rozbaľovacom zozname nenachádza, pridajte ju pomocou tlačidla .    
 3. Stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár Off-line transport údajov - export/import, v ktorom vyberte oddiel Základné. V záložke Základné údaje nastavte:
  • typ transportu - OBERON File Transport,
  • názov - napr. Export faktúr do centrály,
  • smer výmeny údajov - Export,   
 4. V záložke Nastavenia nastavte tieto hodnoty:
  • formát údajov - OBERON,
  • cieľ transportu - Centrála,
  • exportovať do súboru - zadajte názov súboru bez prípony, napr. knihapohladavok,
  • spôsob prenosu - FTP.
 5. V záložke Doplňujúce nastavenia môžete nastaviť časový plán spustenia transportu údajov a ochranu heslom počas prenosu.
 6. V oddiele Kniha pohľadávok nastavte export záznamov v knihe pohľadávok. V rámci nastavení určite, či sa majú exportované položky pohľadávok označiť ako neskladové alebo vyberte sklad, s ktorým sa majú položky prepojiť.
 7. Vykonané nastavanie potvrďte stlačením tlačidla OK.
 8. Na okamžité manuálne vykonanie exportu údajov stlačte tlačidlo Spustiť, na automatické vykonávanie exportov podľa časového plánu nastaveného v bode č. 5 stlačte tlačidlo .

Postup nastavenia importu do centrály

 1. Pred samotným nastavením transportu údajov je potrebné v nastaveniach účtovnej jednotky povoliť používanie off-line transportov údajov (ponuka ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Pobočky, sekcia Off-line pobočkový režim), pričom je potrebné nastaviť pomenovanie zdroja transportu (napr. Pobočka).
 2. Otvorte program OBERON Center. V oddiele Off-line transporty údajov v rozbaľovacom zozname Firma vyberte účtovnú jednotku (resp. jej databázu), pre ktorú sa bude transport údajov používať (t. j. databázu centrály). Ak sa firma v rozbaľovacom zozname nenachádza, pridajte ju pomocou tlačidla .
 3. Stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár Off-line transport údajov - export/import, v ktorom vyberte oddiel Základné. V záložke Základné údaje nastavte:
  • typ transportu - OBERON File Transport,
  • názov - napr. Import faktúr z pobočky,
  • smer výmeny údajov - Import,
 4. V záložke Nastavenia nastavte tieto hodnoty:
  • formát údajov - OBERON,
  • zdroj transportu - Pobočka,
  • importovať zo súboru - zadajte názov súboru bez prípony, napr. knihapohladavok,
  • spôsob prenosu - FTP.
 5. V záložke Doplňujúce nastavenia môžete nastaviť časový plán spustenia transportu údajov a ochranu heslom počas prenosu. Čas importu nastavte vždy na neskôr ako export, napr. export o 17.00 hod., import o 17:30 hod. 
 6. V oddiele Kniha pohľadávok nastavte import záznamov v knihe pohľadávok. V rámci nastavení určite, či sa majú importované položky pohľadávok označiť ako neskladové alebo vyberte sklad, s ktorým sa majú položky prepojiť. Ak nebude vybraný žiadny sklad, faktúry sa importujú len ako neskladové. Ak sa zadá sklad, položky sa s daným skladom synchronizujú, a tým sa znížia stavy skladových položiek.
 7. Vykonané nastavanie potvrďte stlačením tlačidla OK.
 8. Na okamžité manuálne vykonanie importu údajov stlačte tlačidlo Spustiť, na automatické vykonávanie importov podľa časového plánu nastaveného v bode č. 5 stlačte tlačidlo .
Príbuzné témy