Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia programu

Formulár Nastavenia programu umožňuje nadefinovať takmer všetky nastavenia systému OBERON týkajúce sa aktuálne spracovávanej (otvorenej) firmy. Výnimku tvoria nastavenia Pokladnice OBERON, ktoré sú dostupné vo formulári Pokladnica OBERON - nastavenia, ďalej nastavenia pripojiteľných zariadení (fiškálne tlačiarne, registračné pokladnice, snímače čiarových kódov, elektronické váhy atď.), ktoré sa nachádzajú v ponuke ServisZariadenia, a vybrané nastavenia účtovnej jednotky (napr. zodpovedné osoby za spracovanie účtovníctva, údaje pre štatistiku) dostupné v ponuke Firma, Údaje o firme. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Nastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Nastavenia v sekcii Firma

V sekcii Firma sa nachádzajú nastavenia platné pre celú aktuálne spracovávanú (otvorenú) účtovnú jednotku (firmu) - sú platné pre všetkých používateľov a všetky počítače danej účtovnej jednotky (firmy).

 

Nastavenia v sekcii Počítač

V sekcii Počítač sú k dispozícii nastavenia platné len pre daný počítač. Pri zmene názvu počítača v systéme Windows sa nastavenia vykonané v tejto sekcii stratia!

Umožniť pracovať s nastaveniami ostatných počítačov

Aktivuje funkciu umožňujúcu prácu s nastaveniami platnými pre ostatné počítače v sieti na jednoduchšiu správu nastavení v sieťovej prevádzke. Funkcia umožňuje prezrieť nastavenia iného počítača v sieti a použiť ich pre daný počítač.

Názov počítača

Stlačením tlačidla  pri rozbaľovacom zozname Názov počítača (názov v systéme Windows) aktualizujte zoznam dostupných počítačov v sieti a vyberte počítač, ktorého nastavenia si chcete prezrieť a prípadne použiť.

Uložiť nastavenia aj pre ďalšie počítače

Použiť nastavenia iného počítača v sieti je možné nielen pre daný počítač, ale aj hromadne pre ostatné počítače v sieti. Aktivovaním funkcie sa zobrazí ich zoznam. Začiarknutím políčka vyberte jeden alebo viac počítačov, pre ktoré sa majú nastavenia použiť.

 

Nastavenia v sekcii Používateľ

V sekcii Používateľ sa nachádzajú nastavenia platné len pre aktuálne prihláseného používateľa. Niektoré nastavenia sú obmedzené nastaveniami v sekcii Firma - napr. ak nie je v sekcii Firma umožnené používať modul Účtovníctvo, ani používateľ nebude môcť tento modul používať.

Nastavenie objektov

Umožňuje odstrániť nastavenia objektov, t. j. nastaviť predvolené nastavenia umiestnení okien, šírky stĺpcov a pod. pre daného používateľa.

Umožniť pracovať s nastaveniami ostatných používateľov

Aktivuje funkciu umožňujúcu prácu s nastaveniami platnými pre ostatných používateľov v sieti na jednoduchšiu správu nastavení v sieťovej prevádzke. Funkcia umožňuje prezrieť nastavenia iného požívateľa v sieti a použiť ich pre daného používateľa.

Používateľ

Stlačením tlačidla  pri rozbaľovacom zozname Používateľ aktualizujte zoznam dostupných používateľov v sieti a vyberte používateľa, ktorého nastavenia si chcete prezrieť a prípadne použiť.

Uložiť nastavenia aj pre ďalších používateľov

Použiť nastavenia iného používateľa v sieti je možné nielen pre daného používateľa, ale aj hromadne pre ostatných používateľov v sieti. Aktivovaním funkcie sa zobrazí ich zoznam. Začiarknutím políčka vyberte jedného alebo viacerých používateľov, pre ktorých sa majú nastavenia použiť.

 

Príbuzné témy