Pomocník systému OBERON
Prehľad pripojiteľných zariadení

Základné informácie > Prehľad pripojiteľných zariadení

OBERON umožňuje pracovať so širokým spektrom externých pripojiteľných zariadení. Najčastejšie sú to fiškálne tlačiarne, registračné pokladnice, snímače čiarových kódov, elektronické váhy, ale aj dochádzkové, platobné či mobilné terminály, čítačky dokladov, dverové zámky a iné. Táto téma obsahuje prehľad jednotlivých typov pripojiteľných zariadení podporovaných systémom OBERON. Zariadenia označené symbolom Odporúčané riešenia predstavujú odporúčané pripojiteľné zariadenia podporované v systéme OBERON.

Aby bolo možné so zariadením pracovať, musí byť zariadenie v OBERON-e najskôr nadefinované a nastavené. Nastaviť zariadenie je možné v ponuke Servis, Zariadenia. Ďalšie informácie o inštalácii pripojiteľných zariadení do systému OBERON nájdete v téme Zariadenia.

Prehľad druhov pripojiteľných zariadení  

Registračné pokladnice

               

Ide o štandardné registračné pokladnice, ktoré v spojení so systémom OBERON možno používať dvoma spôsobmi:

 • počas predaja pripojené k počítaču (režim on-line) - predaj sa vykonáva na počítači pomocou modulu Pokladnica OBERON (rovnako ako pri fiškálnych tlačiarňach),
 • počas predaja nepripojené k počítaču (režim off-line) - predaj sa vykonáva priamo na pokladnici.

Zoznam podporovaných registračných pokladníc je dostupný v téme Podporované registračné pokladnice.

Fiškálne tlačiarne

Fiškálna tlačiareň je hardvérové zariadenie, ktoré pozostáva z chráneného dátového úložiska (CHDÚ), tlačiarne pokladničných dokladov a príslušného softvéru. Pomocou fiškálnej tlačiarne je možné z počítača vytvoriť on-line registračnú pokladnicu. Samotný predaj sa vykonáva v module Pokladnica OBERON.

Odporúčanou podporovanou fiškálnou tlačiarňou je eKasa PANDORA Odporúčané riešenia.

Zoznam ďalších podporovaných fiškálnych tlačiarní je dostupný v téme Podporované registračné pokladnice.

Tlačiarne pokladničných dokladov

Tlačiareň pokladničných dokladov je hardvérové zariadenie, ktoré spolu s chráneným dátovým úložiskom (CHDÚ) a príslušným softvérom môže tvoriť fiškálnu tlačiareň. Pomocou fiškálnej tlačiarne je možné z počítača vytvoriť on-line registračnú pokladnicu.

Tlačiarne sa pripájajú k počítaču pomocou rôznych rozhraní (USB, ethernet, RS232 atď.).

OBERON podporuje tieto tlačiarne pokladničných dokladov:       

 • EPSON Odporúčané riešenia,
 • STAR,
 • BIXOLON,
 • <Obecný>.
Pokladničné zásuvky

Pokladničné zásuvky implementované v systéme OBERON predstavujú hardvérové zariadenia určené na úschovu a ochranu hotovosti (bankoviek a mincí) spravidla počas predaja na Pokladnici OBERON. Vnútro pokladničných zásuviek je členené na priečinky na mince a bankovky, čo uľahčuje a zrýchľuje manipuláciu s peniazmi a tým aj samotný predaj.
               
Platobné POS terminály

Platobný (bankový) terminál je hardvérové alebo softvérové zariadenie na realizáciu bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných kariet.

OBERON podporuje tieto platobné terminály:

Snímače čiarových kódov

 

Snímače čiarových kódov sú hardvérové zariadenia, ktoré sa spravidla používajú na zjednodušenie a zrýchlenie predaja na Pokladnici OBERON alebo v dokladových formulároch (faktúra, výdajka a pod.).

Zariadenia je rovnako možné využiť na automatické účtovanie pokladničných dokladov – skenovanie QR kódov na pokladničných dokladoch v systéme eKasa na ich automatický zápis do peňažného/účtovného denníka v module Účtovníctvo.

OBERON podporuje tieto snímače čiarových kódov:

Zákaznícke displeje

 

Zákaznícky displej je hardvérové zariadenie, ktoré sa používa v prepojení s modulom Pokladnica OBERON na informovanie spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby.

Zákaznícky displej je spravidla súčasťou fiškálnej tlačiarne, v odôvodnených prípadoch je však možné použiť aj ďalší externý displej.

Podporované zákaznícke displeje:       

 • EXALOGIC OBERON Odporúčané riešenia,  
 • VAROS Disp20C,
 • EPSON 20 znakov x 2 riadky,
 • ELCOM ED-2500R.
Bonovacie zariadenia

 

Bonovacie zariadenie je hardvérové zariadenie, ktoré slúži na objednávanie jedál a nápojov v gastroprevádzkachPokladnice OBERON prevádzkovanej v reštauračnom režime, prípadne z aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník.

Zariadenia zahŕňajú bonovacie tlačiarne, ktoré sa pripájajú k počítaču pomocou rôznych rozhraní (USB, ethernet, RS232 atď.).

Ako alternatívu k bonovacím tlačiarňam je možné využiť bonovacie monitory.

Elektronické váhy
                 

 

Elektronické váhy sú hardvérovým zariadením, ktoré sa používa pri predaji na Pokladnici OBERON.

OBERON podporuje tieto protokoly elektronických váh:

 • elektronické váhy využívajúce vážený čiarový kód,
 • elektronické váhy s protokolom CAS,
 • elektronické váhy s protokolom DIBAL (Delta, Apollo/Posnet, Uniprox),
 • elektronické váhy so skenerom využívajúce protokol SASI,
 • elektronické priemyselné váhy s indikátorom BWS,
 • elektronické priemyselné váhy s indikátorom DFWL.
Váhoskenery
               

Váhoskenery ako hardvérové zariadenia sa používajú pri predaji na Pokladnici OBERON. Váhoskener slúži tak na načítanie čiarového kódu (ako ručný snímač čiarových kódov), ako aj na váženie (ako elektronická váha).

Snímače RFID kľúčov
 

Snímač RFID kľúčov je hardvérové zariadenie, ktoré slúži na snímanie kľúčov, kariet a identifikačných náramkov s RFID čipom. V systéme OBERON sa používajú:

 • pri prihlasovaní do OBERON-u ako snímač prístupu,
 • vo vernostnom systéme na identifikáciu vernostných kariet,
 • pri softvérových dochádzkových termináloch na identifikáciu pracovníkov.

OBERON podporuje tieto snímače RFID kľúčov:

Tlačiarne samolepiacich etikiet a štítkov

 

Okrem bežných tlačiarní OBERON umožňuje tlač samolepiacich cenoviek, etikiet a štítkov aj na špecializovanej tlačiarni, napr. Zebra TLP 2824 Plus.

Upraviť štítky na požadovaný formát je možné pomocou Editora tlačových výstupov.
                     

Mobilné terminály

Mobilný terminál je prenosné hardvérové zariadenie určené na prácu v rôznorodých prevádzkach. V spolupráci so systémom OBERON ho možno používať s rôznymi aplikáciami (napr. ASTON - mobilný skladník na prácu v sklade).

OBERON podporuje tieto priemyselné mobilné terminály:

Čítačky dokladov

 

Čítačka dokladov je hardvérové zariadenie, ktoré umožňuje automaticky načítať identifikačné údaje z občianskych preukazov, pasov, víz a iných identifikačných kariet do modulu Hotelová recepcia systému OBERON, konkrétne do formulára UbytovanieKnihe ubytovaných.

OBERON podporuje tieto čítačky dokladov:

Dochádzkové terminály

Dochádzkový terminál (hardvérový alebo softvérový) je zariadenie určené na zber informácií o dochádzke pracovníkov.

OBERON podporuje tieto terminály:

Digitálne podpisové podložky

Digitálna podpisová podložka je elektronické zariadenie určené na snímanie digitálnych biometrických podpisov na bezpapierové elektronické podpisovanie dokumentov.

OBERON podporuje tieto podpisové podložky:

Dverové zámky

 

Dverové zámky sa používajú v module Hotelová recepcia, kde je možné pri ubytovaní hosťa aktivovať čipovú kartu na ovládanie dverových zámkov ubytovacieho zariadenia.

K systému OBERON je možné pripojiť tieto systémy:

Príbuzné témy