Pomocník systému OBERON
Príchod/Odchod

OBERON - hlavná ponuka > OBERON > Príchod/Odchod

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Príchod/Odchod v ponuke OBERON programu OBERON - Agenda firmy. Výberom položky sa zobrazí softvérový dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že je dochádzkový terminál nastavený v zozname zariadení systému OBERON (ponuka ServisZariadenia).

Základné informácie

Obrázok č. 1: Dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy

 

Postup nastavenia terminálu  

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis, zvoľte položku Zariadenia.
 2. Stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár Zariadenie, v ktorom nastavte:
  - Názov - pomenovanie zariadenia (napr. Terminál OBERON - Agenda firmy),
  - Typ zariadenia - Dochádzkový terminál,
  - Model - OBERON - Agenda firmy terminál,
  - počítač, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť.
 3. Vykonané nastavenia potvrďte tlačidlom OK.
Každý používaný dochádzkový terminál musí byť nadefinovaný v zozname zariadení systému OBERON (ponuka ServisZariadenia). Aby sa mohol pracovník na danom termináli prihlásiť, musí byť v ponuke Firma, resp. Mzdy, Pracovníci priradený k danému pracovníkovi konkrétny dochádzkový terminál. Viac informácií získate v téme Priradenie dochádzkového terminálu k pracovníkovi.
Príbuzné témy