Pomocník systému OBERON
Zariadenia

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Zariadenia

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Zariadenia v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Formulár Zariadenie

Postup pridania zariadenia

  1. Ak ešte nemáte vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
  2. Spustite program OBERON - Agenda firmy. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári Zariadenie nastavte nasledujúce parametre:

Názov

Názov zariadenia musí byť jedinečný. V prípade, že účtovná jednotka využíva viacero fiškálnych tlačiarní alebo registračných pokladníc (aj rovnakého typu), budú doklady a pohyby týchto pokladníc evidované pod týmto názvom.

Typ zariadenia

Typ zariadenia špecifikuje kategóriu zariadenia, od ktorej sa odvíjajú aj ponúkané modely a aj ďalšie nastavenia zariadenia. Napríklad pokladnica Euro-150i/o môže pracovať v režime on-line aj off-line (počas predaja pripojená, resp. nepripojená k počítaču). V prípade, že zvolený Typ zariadenia je Registračná pokladnica, pokladnica pracuje v režime off-line a aj ďalšie nastavenia sú zhodné s parametrami iných registračných pokladníc. Ak však zvolený Typ zariadenia je Fiškálny modul, pokladnica pracuje v režime on-line a ďalšie nastavenia a spôsob práce sú ako pri fiškálnom module, resp. tlačiarni. Väčšina zariadení patrí len do jedného Typu zariadenia. Zoznam zariadení nájdete v téme Prehľad pripojiteľných zariadení.

Prevádzka

Ak účtovná jednotka používa prevádzky, tu je možné pre väčší prehľad priradiť zariadenie k danej prevádzke. Okrem toho tu zadaná prevádzka môže ovplyvňovať aj používanie daného zariadenia, napr. v programe Pokladnica OBERON je to prístup k hotelovým účtom len danej prevádzky.

Model

Upresňuje Typ zariadenia (Model zariadenia je podmnožina Typu zariadenia). Model je de facto konkrétne pripájané zariadenie. Pri niektorých typoch zariadení (spravidla zložitejších - fiškálne tlačiarne alebo registračné pokladnice) je model presne určený značkou a modelovým radom zariadenia. Pri niektorých zariadeniach (napr. elektronické váhy, zákaznícky displej) je model špecifikovaný komunikačným protokolom zariadenia a iné zariadenia (napr. snímač čiarového kódu, PDA) nemajú špecifikovaný model zariadenia, resp. sa pri nich vyberá model Obecný.

Pripojenie k počítaču

V sieťovej prevádzke je možné k OBERON-u pripojiť viacero rovnakých modelov zariadení - napr. fiškálnych tlačiarní, preto je potrebné špecifikovať názov počítača, ku ktorému je zariadenie pripojené a s ktorým bude komunikovať. V prípade, že k serveru je pripojených viacero zariadení a klientské počítače sa k nemu pripájajú pomocou vzdialenej pracovnej plochy, je možné definovať, ktoré zariadenie má používať daná pracovná plocha. V tom prípade je pred názvom počítača (tabletu), ktorý sa pripája k serveru a bude využívať dané zariadenie, skratka RDP (napr. RDP: COMPUTER1). V prípade zdieľania jedného zariadenia je potrebné názvy počítačov oddeliť čiarkou (napr. COMPUTER1, COMPUTER2, COMPUTER3).

Nastaviť zariadenie

Špecifické nastavenia konkrétneho zariadenia. Detailnejšie informácie o nastaveniach jednotlivých zariadení nájdete v téme formulár Nastavenie zariadenia.

Pridané zariadenie je vhodné po nastavení parametrov komunikácie otestovať. Napríklad snímač čiarových kódov je možné otestovať zosnímaním čiarového kódu, ktorý sa zobrazí v textovom poli. Ak sa prepis čiarového kódu nezobrazí, je pravdepodobné, že je snímač pripojený cez iný komunikačný port.

Dostupné možnosti evidencie

V zozname pripojených zariadení sú dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti.

Správca zariadení systému Windows

Otvorí správcu zariadení systému Windows, pomocou ktorého je možné zistiť, ktoré zariadenia sú v počítači nainštalované, aktualizovať softvérový ovládač zariadenia, kontrolovať správnu funkčnosť hardvéru alebo upravovať nastavenie hardvéru. Správcu zariadení je možné vyvolať aj z ponuky Štart systému Windows - ako vyhľadávaný pojem zadajte Správca zariadení.

Správca doplnkov

Otvorí sa formulár Správca doplnkov, ktorý umožňuje rozšíriť systém OBERON o ďalšie vlastnosti a funkcie, napr. jazykové súbory na preklad programu alebo tlačových výstupov, rôzne transformačné šablóny, ovládače pre internetové obchody, fiškálne tlačiarne a pod.  
Príbuzné témy