Pomocník systému OBERON
Zariadenia

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Zariadenia

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Zariadenia v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Formulár Zariadenie

Postup pridania zariadenia

  1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  2. Spustite program OBERON - Agenda firmy. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári Zariadenie nastavte nasledujúce parametre:

Názov

Názov zariadenia musí byť jedinečný. V prípade, že účtovná jednotka využíva viacero fiškálnych tlačiarní alebo registračných pokladníc (aj rovnakého typu), budú doklady a pohyby týchto pokladníc evidované pod týmto názvom.

Typ zariadenia

Typ zariadenia špecifikuje kategóriu zariadenia, od ktorej sa odvíjajú aj ponúkané modely a aj ďalšie nastavenia zariadenia. Napr. pokladnica Euro-150i/o môže pracovať v režime on-line aj off-line (počas predaja pripojená, resp. nepripojená k počítaču). V prípade, že zvolený typ zariadenia je Registračná pokladnica, pokladnica pracuje v režime off-line a aj ďalšie nastavenia sú zhodné s parametrami iných registračných pokladníc. Ak však zvolený typ zariadenia je Fiškálny modul, pokladnica pracuje v režime on-line a ďalšie nastavenia a spôsob práce sú ako pri fiškálnom zariadení, resp. tlačiarni. Väčšina zariadení patrí len do jedného typu zariadenia.

Prevádzka

Ak účtovná jednotka používa prevádzky, tu je možné na zvýšenie prehľadu priradiť zariadenie k danej prevádzke. Okrem toho tu zadaná prevádzka môže ovplyvňovať aj používanie daného zariadenia, napr. v module Pokladnica OBERON je to prístup k hotelovým účtom len danej prevádzky.

Model

Upresňuje Typ zariadenia (Model zariadenia je podmnožina Typu zariadenia). Model je de facto konkrétne pripájané zariadenie. Pri niektorých typoch zariadení (spravidla zložitejších - fiškálne tlačiarne alebo registračné pokladnice) je model presne určený značkou a modelovým radom zariadenia. Pri niektorých zariadeniach (napr. elektronické váhy, zákaznícky displej) je model špecifikovaný komunikačným protokolom zariadenia a iné zariadenia (napr. snímač čiarového kódu) nemajú špecifikovaný model zariadenia, resp. sa pri nich vyberá model Obecný.

Pripojenie k počítaču

V sieťovej prevádzke je možné k OBERON-u pripojiť viacero rovnakých modelov zariadení - napr. fiškálnych tlačiarní, preto je potrebné špecifikovať názov počítača, ku ktorému je zariadenie pripojené a s ktorým bude komunikovať. V prípade, že k serveru je pripojených viacero zariadení a klientske počítače sa k nemu pripájajú pomocou vzdialenej pracovnej plochy, je možné definovať, ktoré zariadenie má používať daná pracovná plocha. V tom prípade je pred názvom počítača (tabletu), ktorý sa pripája k serveru a bude využívať dané zariadenie, skratka RDP (napr. RDP: COMPUTER1). V prípade zdieľania jedného zariadenia je potrebné názvy počítačov oddeliť čiarkou a medzerou (napr. PC-predajna1, PC-predajna2, PC-predajna3).

Nastaviť zariadenie

Špecifické nastavenia konkrétneho zariadenia. Detailnejšie informácie o nastaveniach jednotlivých zariadení nájdete v téme formulár Nastavenie zariadenia.

Pridané zariadenie je vhodné po nastavení parametrov komunikácie otestovať. Napr. snímač čiarových kódov je možné otestovať nasnímaním čiarového kódu, ktorý sa zobrazí v textovom poli. Ak sa prepis čiarového kódu nezobrazí, je pravdepodobné, že je snímač pripojený cez iný komunikačný port.

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Správca zariadení systému Windows

Otvorí správcu zariadení systému Windows, pomocou ktorého je možné zistiť, ktoré zariadenia sú v počítači nainštalované, aktualizovať softvérový ovládač zariadenia, kontrolovať správnu funkčnosť hardvéru alebo upravovať nastavenie hardvéru. Správcu zariadení je možné vyvolať aj z ponuky Štart systému Windows - ako vyhľadávaný pojem zadajte Správca zariadení.

Správca doplnkov

Otvorí sa Správca doplnkov, ktorý umožňuje rozšíriť systém OBERON o širokú škálu doplnkov - funkcií a vlastností, ktoré nie sú súčasťou štandardnej inštalácie, napr. jazykové súbory na preklad programu alebo tlačových výstupov, rôzne transformačné šablóny, ovládače pre internetové obchody, fiškálne tlačiarne a pod.  
Príbuzné témy