Pomocník systému OBERON
Snímače čiarových kódov

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Snímače čiarových kódov > Snímače čiarových kódov

Táto téma Pomocníka je venovaná snímačom čiarových kódov, ktoré predstavujú jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON. Téma obsahuje všeobecné a technické informácie spolu s postupom inštalácie drôtového a bezdrôtového snímača čiarových kódov.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Snímače čiarových kódov (vrátane QR kódov) - drôtový (vľavo), bezdrôtový (v strede), QeeR skener (vpravo)

                  

Použitie snímačov čiarových kódov

Technické informácie

Zistiť, v akom režime pracuje snímač čiarových kódov, je pomerne jednoduché - stačí otvoriť napr. Poznámkový blok (Notepad) a nasnímať ľubovoľný čiarový kód - ak sa zobrazí v poznámkovom bloku, snímač je nakonfigurovaný na režim emulácie klávesnice, čo je pre OBERON nevhodné.

Inštalácia snímača (všeobecný postup)

  1. Pripojte snímač do sériového komunikačného portu počítača, napr. COM1. Ak má snímač konektor USB, znamená to, že sa pripája pomocou virtuálneho sériového portu. Ten je potrebné nainštalovať z inštalačného CD dodávaného k snímaču, prípadne z ovládača stiahnutého z internetovej stránky výrobcu snímača.
  2. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  3. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  4. Zvoľte ponuku Servis, položku Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia, vyberte typ zariadenia Snímač čiarového kódu a model Obecný, zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné zadať parametre komunikácie - číslo komunikačného portu, rýchlosť komunikácie (spravidla býva výrobcom nastavená na hodnotu 9600 b/s).
  5. Nastavenie Zakázať rozpoznávanie váženého čiarového kódu začiarknite, ak vaši dodávatelia nerešpektujú špecifikáciu EAN-13 a dodávajú tovary s označením, ktoré koliduje s touto špecifikáciou (konkrétne s váženými čiarovými kódmi), napr. kód oblečenia je 2801066018248, podľa špecifikácie by to však mal byť vážený čiarový kód.
  6. Ak ste nastavili všetky potrebné parametre, otestujte snímač. Priložte k snímaču čiarový kód - ak je snímač správne nastavený, prečítaný kód sa zobrazí v skúšobnom poli v spodnej časti formulára.
  7. Vykonané nastavenia uložte stlačením tlačidla OK.

Pridanie čiarového kódu na skladovú kartu

  1. V ponuke Sklad zvoľte položku Skladové karty, pomocou tlačidla Oprava zobrazte kartu ľubovoľnej skladovej položky. Vo formulári Skladová karta, záložka Reg. pokladnice kliknite do poľa Čiarový kód, t. j. do poľa, do ktorého sa zapisuje čiarový kód danej položky. Snímačom nasnímajte čiarový kód - po prečítaní snímačom sa automaticky vloží do tohto poľa. Takýmto spôsobom priraďte čiarové kódy k ďalším položkám.
  2. Na uloženie čiarového kódu stlačte tlačidlo OK.

Cena a objednávka zariadení

Návody na použitie

  Návod na použitie drôtového snímača čiarových kódov (vrátane QR kódov)

  Návod na použitie bezdrôtového snímača čiarových kódov (vrátane QR kódov)

Príbuzné témy