Pomocník systému OBERON
Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy)

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia systému OBERON > Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy)

Táto téma Pomocníka popisuje postup vytvorenia novej účtovnej jednotky (firmy) v systéme OBERON, t. j. novej dátovej základne (databázy) vrátane zápisu základných nastavení účtovnej jednotky. Systém OBERON umožňuje využívať niekoľko typov databázy (databázových systémov). Viac informácií o vlastnostiach a vhodnosti použitia jednotlivých typov databáz je možné získať v téme Databázové systémy.

Pri vytvorení novej firmy alebo v prípade, že používateľ nemá nastavené žiadne heslo (prípadne pri použití napríklad DEMO databázy) na prihlásenie nie je potrebné zadávať žiadne heslo (stačí kliknúť na tlačidlo OK).

Postup vytvorenia novej firmy

 1. Pred vytvorením firmy je potrebné vykonať Inštaláciu OBERON-u.
 2. Vo formulári Otvorenie agendy firmy (ponuka OBERON, Otvorenie agendy (firmy)) stlačte tlačidlo Nová firma.    
 3. Postupujte podľa pokynov sprievodcu a postupne zadajte:

  Spôsob vytvorenia firmy (databázy)

  - Nová prázdna databáza - vytvorí novú databázu bez údajov.
  - Obnova zo zálohy - vytvorí novú databázu zo zálohy (záloha má príponu ZAL), ktorá bola vytvorená pomocou funkcie Zálohovanie údajov. Obnovu zo záložného súboru je možné vykonať len na databázach typu Microsoft Access.
  - Databáza so skúšobnými údajmi - vytvorí databázu a naplní ju skúšobnými údajmi, ktoré je možné využiť pri testovaní funkcií a možností programu.
  - Databáza s predpripravenými údajmi - vytvorí databázu a naplní ju údajmi, ktoré je možné následne využiť v ostrej prevádzke programu. Napríklad vytvorí receptúry a kalkulácie jedál, ktoré je možné využiť v reštauračnej prevádzke.

Základné údaje firmy

Tieto údaje bude možné zmeniť aj po vytvorení firmy v ponuke FirmaÚdaje o firme. Aj napriek tomu venujte dostatok pozornosti vypĺňaniu najmä obchodného názvu účtovnej jednotky v súlade so živnostenským oprávnením. Po zadaní licenčného čísla už nebude možné opraviť obchodné meno účtovnej jednotky bez toho, aby ste kontaktovali dodávateľa systému OBERON.

Spôsob vedenia účtovníctva

Zvoľte spôsob vedenia účtovníctva - podvojné alebo jednoduché účtovníctvo. Toto nastavenie už nie je možné neskôr zmeniť, preto je potrebné venovať tomuto kroku zvýšenú pozornosť.

Databázový systém

Zvoľte vhodný databázový systém, v prípade SQL servera už musí byť tento databázový server nainštalovaný.

Výber modulov

Vybrané moduly ovplyvňujú hlavnú ponuku (menu) systému OBERON, pričom je možné používané moduly upraviť aj dodatočne v ponuke ServisNastavenia programu.

Typ účtovnej osnovy (vyberá sa len pri podvojnom účtovníctve)

Podnikateľské subjekty (mikro účtovná jednotka) alebo neziskové organizácie. Typ účtovnej osnovy je možné zmeniť aj neskôr v ponuke ServisNastavenia programu.

Účtovné obdobie

Nastavuje sa aktuálne účtovné obdobie - je ho možné kedykoľvek zmeniť. Blližšie informácie o zmene obdobia získate v téme Zmena spracovávaného obdobia.
 1. Po prejdení všetkých krokov sprievodcu vytvorte novú firmu stlačením tlačidla Dokončiť. V okne Správa o priebehu program zobrazí informácie o vytvorení novej firmy alebo informáciu o skutočnosti, ktorá bola dôvodom nevytvorenia firmy (databázy).
 2. Po vytvorení databázy je možné pokračovať v inštalácii prostredníctvom Správcu doplnkov. Doplnky umožňujú doinštalovať ďalšie súčasti, ktoré nie sú súčasťou štandardnej inštalácie, napr. ďalšie štýly tlačových výstupov, jazykové súbory na tlač tlačových výstupov v iných jazykoch, rôzne ovládače a pod.
 3. Ak ste dosiaľ používali iný softvér, po úspešnom vytvorení novej firmy (databázy) je z neho do OBERON-u možné jednorazovo naimportovať údaje. Najčastejšie je možné importovať evidenciu obchodných parnerov, zoznam skladových položiek, personálne údaje pracovníkov a pod.
  Spôsoby importu:
  A) Import pomocou súboru typu XSLX - existujú predpripravené súbory typu Microsoft Excel (Libre Office, Open Office), do ktorých je možné skopírovať údaje a následne takýto súbor naimportovať. Súbory sú k dispozícii v Správcovi doplnkov, oddiel Ostatné.
  B) Automatický import priamo zo zdrojovej databázy - OBERON obsahuje možnosť automatického importu údajov z iného softvéru, viac informácií je možné získať v téme Import údajov z iného softvéru

Ak sa bude na jednom počítači spracovávať účtovníctvo pre viac účtovných jednotiek (firiem), vo formulári Otvorenie agendy (firmy) je možné ku konkrétnej firme vytvoriť zástupcu na pracovnej ploche. Tým sa umožní jednoduchší a rýchlejší prístup k požadovanej účtovnej jednotke.

Príbuzné témy