Pomocník systému OBERON
Údaje o firme

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Údaje o firme

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Údaje o firme v ponuke Firma programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Popis formulára Údaje o firme

Zadávajú sa základné údaje o účtovnej jednotke (názov, adresa, právna forma, IČO, DIČ...). Adresa firmy bude figurovať v rôznych tlačových výstupoch. Pri vytvorení novej firmy (databázy) pri zmene účtovnej jednotky (zmena IČO) na konkrétnej prevádzke, pričom jej chod má byť kontinuálne zachovaný (napr. pri odstúpení predajne, ubytovacieho zariadenia a pod.), je možné použiť sprievodcu Prevod do novej firmy (zmena IČO), ktorý je dostupný vo formulári Otvorenie agendy (firmy), tlačidlo Možnosti - Prevod do novej firmy (zmena IČO). Uvedený sprievodca skopíruje údaje z aktuálnej databázy do novej, pričom z nej odstráni všetky nepotrebné údaje. Automaticky sa skopírujú skladové karty (s nulovým zostatkom), používatelia, obchodní partneri, nastavenia zariadení, otvorené objednávky a iné vybrané údaje. Sprievodca umožňuje zvoliť, ktoré ďalšie údaje sa majú skopírovať: pracovníci, pracovné pomery, pracovný kalendár, otvorené záznamy z CRM, z reklamácií, evidencia vozidiel, údaje hotelovej recepcie (rezervácie ubytovania, aktuálne otvorené hotelové účty a pod.).

Štát

Do poľa Štát sa zadáva krajina, v ktorej má daná firma sídlo podnikania. Stlačením tlačidla  sa zobrazí zoznam štátov. Pridať novú krajinu je možné stlačením tlačidla Nový. Ku každému štátu sa eviduje kód štátu s cieľom hlásenia pobytu cudzincov (v module Hotelová recepcia) a kód krajiny pre štatistické účely. Nastavenie štátu je dôležité aj pre režim One Stop Shop (OSS), ale slúži aj na pridanie jazyka daného štátu do OBERON-u (viac informácií v téme Jazykové verzie OBERON-u). Popis formulára je dostupný v téme Formulár Štát.

Prevádzka

Ak účtovná jednotka používa prevádzky, vyberá sa predvolená prevádzka pre danú firmu. Následne bude možné v jednotlivých dokladových evidenciách vytvoriť nový doklad aj v prípade, že v hornej časti evidencie nebude zvolená konkrétna prevádzka (ale len možnosť *** Všetky prevádzky ***). Viac informácií o prevádzka získate v téme Prevádzky.
Venujte dostatok pozornosti vypĺňaniu najmä obchodného názvu účtovnej jednotky. V prípade, že firma má zadanú licenciu (prípadne licencie za minulé roky), názov účtovnej jednotky nebude možné zmeniť. Aby bolo možné názov zmeniť, je potrebné odstrániť licencie, vykonať zmenu názvu a licencie opätovne aktivovať. Z tohto dôvodu je potrebné kontaktovať dodávateľa systému OBERON.
Zadávajú sa ďalšie doplňujúce informácie o účtovnej jednotke, napr. daňový úrad, obchodný register, telefón, webová adresa, e-mail atď.

Deň výplaty

Zadáva sa deň v mesiaci určený na výplatu miezd, štandardne je nastavený na 10. deň. Deň určený na výplatu sa uvádza vo výkazoch pre Sociálnu poisťovňu, resp. daňový úrad. Ak je zadaná 0 (nula), vo firme nie je určený deň na výplatu miezd.

Tvorba sociálneho fondu

Zadáva sa percento odvodu na tvorbu sociálneho fondu.

Zadávajú sa nacionálie osôb, ktoré zastupujú účtovnú jednotku (konateľ), osobu zodpovednú za vedenie účtovníctva alebo mzdového účtovníctva. Tieto údaje sa používajú pri tvorbe rôznych tlačových výstupov.

Zadáva sa logo účtovnej jednotky, ktoré sa bude tlačiť napr. na vystavených faktúrach. Obrázok loga možno pridať pomocou tlačidla . Obrázok môže byť vo formáte JPG, PNG alebo GIF. Odporúčané rozmery obrázka sú 102 x 102 pixelov, veľkosť max. 10 - 15 kB.

Ak účtovná jednotka používa prevádzky, logo je možné nastaviť pre každú prevádzku samostatne (napr. účtovná jednotka prevádzkuje dva hotely).

Bližšie informácie v téme Logo na faktúre.

Ubytovacie zariadenia

Zadáva sa identifikátor, ktorý ubytovacie zariadenie dostalo po registrácii na Ministerstve vnútra SR na hlásenie pobytu cudzincov elektronickou formou. V prípade, že má ubytovacie zariadenie viacero prevádzok a viacero identifikátorov zariadenia, identifikátor sa zadáva ku každej prevádzke (vo formulári Prevádzka, záložka Ostatné).

Štatistika

Zadáva sa číslo z číselníka štatistického úradu SK NACE, ktorý sa použije pri tvorbe výkazov a priznaní.

Umožňuje vygenerovať podpisový certifikát danej účtovnej jednotky na digitálne podpisovanie dokumentov (najmä vo formáte PDF). Takto vygenerovaný podpisový certifikát je alternatívou ku kvalifikovanému certifikátu vydanému certifikačnou autoritou a je určený najmä pre interný elektronický archív dokumentov.

               

Viac informácií získate v téme Digitálny podpis vygenerovaný v OBERON-e.

Na vygenerovanie podpisového certifikátu je potrebné program spustiť s oprávneniami administrátora. Podpisový certifikát možno vygenerovať len so zakúpenou licenciou, a to z dôvodu zabezpečenia požadovaného stupňa ochrany (podpisový certifikát bude možné stotožniť s účtovnou jednotkou). Uvedené neplatí pre typ licencie Multi, aby nebolo možné vygenerovať podpisový certifikát neoprávnene.
               

Zobrazujú sa ďalšie údaje firmy určené pre napojenie na externé systémy:

  • GLN (Globálne lokalizačné číslo) - slúži na jedinečnú identifikáciu spoločnosti. Číslo GLN je jedinečné na celom svete. GLN sa využíva pri elektronickej výmene dát EDITEL.
Príbuzné témy