Pomocník systému OBERON
Údaje o firme

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Údaje o firme

Základné informácie

Popis formulára Údaje o firme

Do týchto textových polí sa zadáva názov, adresa firmy, IČO, DIČ, prevádzka atď. Tieto údaje (najmä názov firmy) program využíva pri tlači tlačových výstupov.

Ak účtovná jednotka využíva viacero databáz (na rôznych miestach bez prepojenia lokálnou počítačovou sieťou), pričom každá databáza je zároveň prevádzkou, túto prevádzku je potrebné zvoliť v záložke Základné údaje. Ak sú tieto prevádzky v rámci jednej databázy, tak prevádzku v Základných údajoch nie je potrebné vybrať. Prevádzku je potrebné zvoliť až pri tvorbe dokladu.

Do poľa Štát sa zadáva krajina, v ktorej má daná firma sídlo podnikania. Stlačením tlačidla  sa zobrazí zoznam štátov. Pridať novú krajinu je možné stlačením tlačidla Nový. Ku každému štátu sa eviduje kód štátu s cieľom hlásenia pobytu cudzincov a kód krajiny pre štatistické účely. Popis formulára je bližšie popísaný v téme Formulár Zoznam štátov.

Zadávajú sa ďalšie dopňujúce údaje o účtovnej jednotke, napríklad daňový úrad, obchodný register, web, telefón atď.

Deň výplaty

Zadáva sa deň v mesiaci určený na výplatu miezd, štandardne je nastavený na 10 deň. Deň určený na výplatu sa uvádza vo výkazoch pre Sociálnu poisťovňu, resp. daňový úrad. Ak je zadaná 0 (nula), vo firme nie je určený deň na výplatu miezd.

Tvorba sociálneho fondu

Zadajte percento odvodu pre tvorbu sociálneho fondu.

Zadávajú sa nacionálie osôb, ktoré zastupujú účtovnú jednotku (konateľ), osobu zodpovednú za vedenie účtovníctva alebo mzdového účtovníctva. Tieto údaje sa využijú pri tvorbe rôznych tlačových výstupov.

Zadáva sa logo účtovnej jednotky, ktoré sa bude tlačiť napríklad na vystavených faktúrach. Logo je možné pridať pomocou tlačidla , prípadne je ho možné aj zoskenovať či upraviť. Ak účtovná jednotka používa prevádzky, logo je možné nastaviť pre každú prevádzku samostatne, napr. účtovná jednotka prevádzkuje dva hotely.

Bližšie informácie v téme Logo na faktúre.

Štatistika

Do tohto textového poľa sa zadáva číslo z číselníka štatistického úradu SK Nace, ktorý bude použitý pri tvorbe výkazov a priznaní.

Ubytovacie zariadenia

Zadáva sa identifikátor, ktoré ubytovacie zariadenie dostalo po registrácii na Ministerstve vnútra na hlásenie pobytu cudzincov elektronicky. V prípade, že ubytovacie zariadenie má viacero prevádzok a viacero identifikátorov zariadenia, identifikátor je potrebné zadať ku každej prevádzke. V ponuke Firma, Údaje o firme otvorte zoznam prevádzok. Vyberte prevádzku, ktorej chcete zadať identifikátor, a stlačte tlačidlo Oprava. V záložke Ostatné zadajte identifikátor.

               

Zobrazujú sa ďalšie údaje firmy, určené pre napojenie na externé systémy:

  • GLN (Globálne lokalizačné číslo) - slúži na jedinečnú identifikáciu spoločnosti. Číslo GLN je jedinečné na celom svete. GLN sa využíva pri elektronickej výmene dát EDI.
Venujte dostatok pozornosti vypĺňaniu najmä obchodného názvu účtovnej jednotky. V prípade, že firma má zadanú licenciu (prípadne licencie za minulé roky), názov účtovnej jednotky nebude možné zmeniť, najskôr je potrebné kontaktovať dodávateľa systému OBERON.
Príbuzné témy