Pomocník systému OBERON
Pracovníci

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Pracovníci

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Pracovníci v ponuke Firma, resp. Mzdy programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zaevidovať, resp. upraviť údaje už o zaevidovanom pracovníkovi je možné pomocou formulára Pracovník (pozri nižšie). Postup zaevidovania pracovníka je popísaný v téme Zaradenie pracovníka do evidencie.

Ďalšie možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Vytvoriť pracovný pomer

Pomocou tohto sprievodcu je možné pracovníkovi priradiť pracovný pomer (podľa pracovnej zmluvy, dohody atď.). Bližšie informácie získate v téme Zaradenie pracovníka do evidencie.

Zobraziť pracovné pomery pracovníka

Otvorí sa formulár Pracovné pomery pracovníkov so zoznamom pracovných pomerov daného pracovníka.

Hromadné priradenie dochádzkových terminálov

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné hromadne nastaviť priradenie dochádzkových terminálov k jednotlivým pracovníkom.

XML komunikácia - export pracovníkov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje o pracovníkoch z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import pracovníkov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje o pracovníkoch zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).

Popis formulára Pracovník

Formulár Pracovník umožňuje definovať, resp. upravovať údaje o pracovníkovi v systéme OBERON. Formulár je dostupný v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka Firma, resp. Mzdy, Pracovníci, tlačidlo Nový alebo Oprava.

V záložke Základné sa zadávajú základné informácie o pracovníkovi - meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo atď. Stlačením tlačidla  je možné k pracovníkovi priradiť fotografiu.

Osobné číslo - jedinečný identifikátor pracovníka, ktorý slúži na presnú evidenciu pracovníkov a nemá povahu osobného údaja, napr. vo firme pracujú dvaja pracovníci s menom Ján Novák, na ich odlíšenie sa z dôvodu ochrany osobných údajov použije osobné číslo a nie rodné číslo.

Zakázať pracovníka

Zakázať pracovníka znamená, že ho nebude možné používať, v systéme však ostane definovaný.

Záložka Kontakty slúži na evidenciu kontaktných údajov daného pracovníka, napr. trvalý, prechodný pobyt, telefón, e-mailová adresa.

Heslo pre zasielanie príloh - zadáva sa heslo, ktoré je možné spolu s e-mailovou adresou použiť pri zasielaní šifrovaných príloh, napr. výplatných pások - viac informácií v téme Zasielanie výplatných pások e-mailom.

Zadáva sa dosiahnuté vzdelanie, číslo dokladu totožnosti, cestovného pasu, vodičského preukazu a údaje spojené s bankovým účtom.

Vzdelanie

Stlačením tlačidla výberu  sa zobrazí odkaz na pomôcku na vyplnenie odborov vzdelania (KOV) pre štatistické vykazovanie. Pomôcka je dostupná na stránke firmy TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Záložka Rodina slúži na evidenciu rodinných príslušníkov daného pracovníka. Dieťa je možné pridať stlačením tlačidla Nový.

Umožniť pracovať v evidencii

Umožní (alebo zakáže) pracovať s daným pracovníkom v ďalších evidenciách:

  • Mzdy a dochádzka (spracovávanie miezd) - začiarknite v prípade, že sa bude pracovníkovi spracúvať mzda; pracovník sa bude zobrazovať pri tvorbe miezd (bude mu možné vytvoriť pracovný pomer, vytvoriť zmluvu alebo iný dokument...);
  • Vozidlá (vodič) - začiarknite v prípade, že pracovník je vodičom na firemnom aute; pracovník sa bude zobrazovať v zozname vodičov vo formulári Vozidlo a pri vytváraní záznamu v knihe jázd a bude sa mu môcť vytvoriť cestovný príkaz;
  • Príkazy na úhradu (príkazca) - začiarknite v prípade, že pracovník vytvára a podáva príkazy na úhradu; pracovník sa bude zobrazovať v zozname podávateľov príkazu na úhradu a tlačiť na tlačovom výstupe Príkaz na úhradu.

Používateľ v systéme OBERON

Pracovníka je možné priradiť k používateľovi. Následne sa po prihlásení daného používateľa do OBERON-u nebude potrebné prihlasovať do softvérového dochádzkového terminálu pomocou prístupového kódu (nebude potrebné zadať prístupový kód).

Ostatné

Prevádzka - umožňuje zvoliť prevádzku, ku ktorej bude pracovník priradený. Viac informácií o prevádzkach získate v téme Prevádzky.

Zdravotné poistenie

K pracovníkovi je potrebné priradiť zdravotnú poisťovňu, v ktorej je prihlásený. Zadanie tohto údaja je dôležité pre správne priradenie zamestnanca do mesačného výkazu preddavkov poistného na zdravotné poistenie a do ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Stlačením tlačidla výberu  sa zobrazí zoznam poisťovní.

Dôchodkové sporenie

Podľa zákona 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení je zamestnávateľ povinný informáciu o tom, že časť poistného na starobné poistenie odchádza do správcovskej spoločnosti, uviesť na výplatnej páske. Na tento účel systém po zadaní dôchodcovskej správcovskej spoločnosti začne počítať mzdovú položku SMF80137 DPs - z toho 2. pilier, ktorá sa následne zobrazí na výplatnej páske.

Vyberte správcovské spoločnosti v prípade, že je pracovník zapojený do 2. dôchodkového piliera – starobného dôchodkového sporenia alebo do 3. dôchodkového piliera – doplnkového dôchodkového sporenia. Stlačením tlačidla výberu  sa zobrazí zoznam poisťovní.

Dochádzkový terminál

Prístupový kód pracovníka - zadáva sa minimálne trojmiestny číselný kód na identifikáciu pracovníka na dochádzkovom termináli.

Heslo pre doch. terminál - zadáva sa heslo na autorizáciu pracovníka na dochádzkovom termináli po zadaní prístupového kódu (nepovinné).

Kód prístupovej karty - zadáva sa kód RFID kľúča, ak sa na evidenciu dochádzky používa hardvérový dochádzkový terminál alebo snímač RFID kľúčov v prípade softvérového dochádzkového terminálu.

Dochádzkové terminály - zadáva sa dochádzkový terminál, ktorý bude daný pracovník používať. Pracovník môže používať viacero terminálov.

Pri dochádzkovom termináli EXALOGIC A-C071S je potrebné, aby mal pracovník okrem prístupového kódu zadané aj heslo, resp. kód prístupovej karty. Pri ostatných typoch terminálov stačí mať zadaný prístupový kód pracovníka.

Poznámka

Poznámka slúži na evidenciu doplňujúcich informácií o danom pracovníkovi.

Ďalšie údaje o pracovníkovi

Zadávajú sa rôzne údaje pracovníka, ktoré sa v praxi často nepoužívajú. Napríklad pracovník s iným občianstvom ako slovenským má jedno rodné číslo pre zdravotnú poisťovňu a iné rodné číslo pre Sociálnu poisťovňu. V prípade, že pracovník má zadané rodné číslo napríklad pre Sociálnu poisťovňu, výkazy pre Sociálnu poisťovňu budú vytvorené s týmto rodným číslom.            

Tlačidlá vo formulári Pracovník

Prílohy

K záznamu je možné evidovať rôzne prílohy. Stlačením tlačidla sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej možno napr. oskenovať, prípadne importovať dokument (tlačidlo Možnosti). Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha, v ktorom možno po stlačení tlačidla výberu  nalistovať dokument z vybraného umiestnenia v počítači.
Príbuzné témy