Pomocník systému OBERON
Formulár Vozidlo

Formulár Vozidlo umožňuje definovať vozidlá, ktoré účtovná jednotka používa pri podnikaní. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka VozidláVozidlá, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Vozidlo

Zadávajú sa všeobecné informácie o vozidle (názov vozidla, továrenská značka, VIN, evidenčné číslo) a technické informácie o vozidle (kategória, druh, objem valcov, výkon motora, hmotnosť atď.). Pre výpočet dane z motorových vozidiel je potrebné do poľa Hmotnosť zadať najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť z osvedčenia o evidencii.

Vlastníctvo vozidla

Vozidlá používané v podnikaní môžu byť:                            

 • firemné vozidlá - cestné motorové vozidlá zahrnuté do obchodného majetku účtovnej jednotky, pri ktorých je okrem ďalších výdavkov (nákladov) možné uplatniť aj výdavky na nákup pohonných látok (PHL) v preukázanej výške,
 • súkromné vozidlá - cestné motorové vozidlá, ktoré nie sú zahrnuté do obchodného majetku účtovnej jednotky, no používajú sa na podnikanie. Popri ďalších výdavkoch si pri nich možno uplatniť základnú náhradu za každý jeden kilometer jazdy a náhradu za spotrebované PHL. Viac informácií o výpočte náhrad preukázaných cestovných výdavkov pri použití súkromného vozidla na pracovnej ceste získate v téme Sadzby základných náhrad.
 • prenajaté vozidlá - cestné motorové vozidlá obstarané formou operatívneho nájmu nezahrnuté do obchodného majetku (účtovná jednotka je len užívateľom vozidla). Okrem ďalších výdavkov je možné uplatniť aj výdavky na nákup PHL v preukázanej výške.

Kategória vozidla

Podľa právnych predpisov sa rozlišujú nasledujúce kategórie vozidiel:

 • Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb
 • Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky                           
 • Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov                            
 • Kategória T: kolesové traktory
 • Kategória C: pásové traktory
 • Kategória O: prípojné vozidlá
 • Kategória R: prípojné vozidlá traktorov
 • Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje
 • Kategória P: pracovné stroje
 • Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií

Niektoré kategórie vozidiel sa ďalej členia na druhy. Kategória aj druh vozidla sa používajú pri výpočte dane z motorových vozidiel.

Mimo prevádzky

Začiarknite, ak je vozidlo mimo prevádzky a nebude sa používať pri podnikaní.

Zadáva sa spotreba pohonných hmôt vozidla. Spotrebu je možné zadať podľa noriem EÚ, smernice Európskej hospodárskej komisie (EHK) alebo podľa normy STN. Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa normy STN, na výpočet sa použije spotreba podľa tejto normy. Pri jazde vozidla v meste sa spotreba určená podľa STN zvýši o 40 %. 

Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa STN aj predpisu EHK alebo len podľa predpisu EHK, na výpočet sa použije spotreba podľa predpisu EHK vypočítaná aritmetickým priemerom. Pri jazde vozidla v meste sa použije spotreba určená na jazdu v meste.

Vodič vozidla

Vyberte zo zoznamu pracovníkov vodiča vozidla v prípade, že vozidlo používa jeden vodič. Ďalej možno zadať priemernú rýchlosť vozidla v meste a mimo mesta. Tieto údaje budú použité pri výpočte jazdy v Knihe jázd.

Počiatočný stav počítadla a paliva

Zadáva sa počet kilometrov evidovaných tachometrom a stav paliva v nádrži. Počiatočný stav počítadla (počítadlo km) je možné zadať aj dodatočne.

Číslo zmluvy

K vozidlu je možné evidovať číslo zmluvy povinného ručenia a havarijného poistenia.

Platnosť technickej a emisnej kontroly

Zadáva sa dátum, do ktorého je platná technická a emisná kontrola.

Daňové priznanie

Dátum prvej evidencie

Dátum prvej evidencie znamená dátum, keď vozidlo bolo zaevidované v Slovenskej republike. Dátum prvej evidencie je zapísaný v technickom preukaze vozidla. Podľa tohto dátumu sa počíta výška dane z motorových vozidiel.

Dátum evidencie a zániku daň. povinnosti

Zadáva sa dátum evidencie, resp. dátum zániku daňovej povinnosti, napr. pri používaní vozidla len v určitých mesiacoch v roku. Dátum sa použije pri výpočte výšky dane za motorové vozidlo.

Používané v kombinovanej doprave

Začiarknite v prípade, že nákladné vozidlo bolo použité v kombinovanej doprave. Kombinovanou dopravou sa rozumie premiestňovanie tovaru, počas ktorého nákladné vozidlo použije na trase železničnú, vodnú, alebo námornú dopravu, pričom táto časť prepravy tovaru presahuje vzdušnou čiarou 100 km. Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát, daňovník ročnú sadzbu dane podľa odsekov 1 až 4 zníži o 50 %.

Daňovník podľa § 3 zákona

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,

b) má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,

c) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,

d) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie alebo

e) je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie. 

Oslobodenie od dane podľa § 4 zákona

(1) Od dane je oslobodené vozidlo

a) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,

b) záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,

c) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,

d) používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe. 

(2) Oslobodenie od dane podľa odseku 1 písm. b) až d) uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

Záložka Iné záznamy slúži na evidenciu doplňujúcich informácií o danom vozidle.

Tlačidlá vo formulári Vozidlo

Prílohy

K záznamu je možné evidovať rôzne prílohy. Stlačením tlačidla sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej možno napr. oskenovať, prípadne importovať dokument (tlačidlo Možnosti). Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha, v ktorom možno po stlačení tlačidla výberu  nalistovať dokument z vybraného umiestnenia v počítači.
Príbuzné témy