Pomocník systému OBERON
Formulár Vozidlo

Formulár Vozidlo slúži na zadávanie vozidiel, ktoré sa používajú pri podnikaní. Formulár Vozidlo je dostupný z ponuky Vozidlá, položka Vozidlá. Ak ponuka nie je dostupná, v nastaveniach programu je potrebné povoliť používanie modulu Evidencia vozidiel.

Popis formulára Vozidlo

Zadávajú sa všeobecné informácie o vozidle (evidenčné číslo, VIN, továrenská značka) a technické informácie (kategória, druh, objem valcov, výkon motora, hmotnosť atď..). Pre výpočet dane z motorových vozidiel je potrebné do poľa Hmotnosť zadať najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť z osvedčenia o evidencii.

Vlastníctvo vozidla

Vlastníctvo vozidla v podnikaní môže byť:

 • firemné - vozidlo zaradené do obchodného majetku, t. j. v osvedčení o vozidle musí byť uvedený ako držiteľ vozidla podnikateľský subjekt so svojimi identifikačnými údajmi.
 • súkromné - automobil, ktorý nie je zaradený do majetku firmy. Pri používaní súkromného vozidla je potrebné vypočítať aj náhrady z ich použitia. Bližšie informácie získate v téme Sadzby základných cestovných náhrad.

Kategória vozidla

Vozidlá sa členia podľa právnych predpisov na:

 • Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky
 • Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb
 • Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov
 • Kategória O: prípojné vozidlá
 • Kategória T: kolesové traktory
 • Kategória C: pásové traktory
 • Kategória R: prípojné vozidlá traktorov
 • Kategória S: traktormi tahané vymenitelné stroje
 • Kategória P: pracovné stroje
 • Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradit do uvedených kategórií

Niektoré kategórie vozidiel sa ďalej členia na druhy. Druh vozidla sa používa pri výpočte dane k motorových vozidlám.

Mimo prevádzky

začiarknite, ak je vozidlo mimo prevádzky a nebude používané pri podnikaní.

Zadáva sa spotreba pohonných hmôt vozidla, spotrebu je možné zadať podľa noriem EU, smernice EHK alebo podľa normy STN. Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa normy STN, na výpočet sa použije spotreba podľa tejto normy. Pri jazde vozidla v meste sa spotreba určená podľa STN zvýši o 40 %. 

Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa STN aj predpisu Európskej hospodárskej komisie, alebo len podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie, na výpočet sa použije spotreba podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie vypočítaná aritmetickým priemerom. Pri jazde vozidla v meste sa použije spotreba určená na jazdu v meste.

Vodič vozidla

Vyberte zo zoznamu pracovníkov vodiča vozidla v prípade, že vozidlo používa jeden vodič. Ďalej je možné zadať priemernú rýchlosť vozidla v meste a mimo mesta. Tieto údaje budú použité pri výpočte jazdy k Knihe jázd.

Počiatočný stav počítadla a paliva

Zadáva sa počet kilometrov, ktoré vozidlo má na tachometri a stav paliva v nádrži. Počiatočný stav počítadla (počítadlo km) je možné zadať aj dodatočne.

Číslo zmluvy

K vozidlu je možné evidovať číslo zmluvy povinného ručenia a havarijného poistenia.

Platnosť technickej a emisnej kontroly

Zadáva sa dátum dokedy je platná technická a emisná kontrola.

Daňové priznanie

Dátum prvej evidencie

Dátum prvej evidencie znamená dátum, kedy vozidlo bolo zaevidované v Slovenskej republike. Dátum prvej evidencie je zapísaný v technickom preukaze vozidla. Podľa tohto dátumu sa počíta výška dane z motorových vozidiel.

Dátum evidencie a zániku daň. povinnosti

Zadáva sa dátum evidencie, prípadne dátum zániku daňovej evidencie, napríklad pri používaní vozidla len v určitých mesiacoch v roku. Dátum bude použitý pri výpočte výšky dane za motorové vozidlo.

Používané v kombinovanej doprave

začiarknite v prípade, že nákladné vozidlo bolo použité v kombinovanej doprave. Kombinovanou dopravou je premiestňovanie tovaru, počas ktorého nákladné vozidlo použije na trase železničnú, vodnú, alebo námornú dopravu. Táto časť prepravy tovaru presahuje vzdušnou čiarou 100 km. Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát, daňovník ročnú sadzbu dane podľa odsekov 1 až 4 zníži o 50 %.

Daňovník podľa § 3 zákona

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,

b) má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,

c) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,

d) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie alebo

e) je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie. 

Oslobodenie od dane podľa § 4 zákona

(1) Od dane je oslobodené vozidlo

a) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,

b) záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,

c) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,

d) používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe. 

(2) Oslobodenie od dane podľa odseku 1 písm. b) až d) uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

Záložka Iné záznamy slúžia na evidenciu doplňujúcich informácii o danom vozidle.

Tlačidlá vo formulári Vozidlo

Prílohy

K záznamu (vozidlu) je možné pripojiť rôzne prílohy. Stlačením tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha. Prílohu je možné nalistovať stlačením tlačidla výberu .
Príbuzné témy