Pomocník systému OBERON
Pracovné pomery pracovníkov

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Pracovné pomery pracovníkov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Pracovné pomery pracovníkov v ponuke Mzdy programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Vytvoriť, resp. upraviť údaje už o vytvorenom pracovnom pomere pracovníka je možné pomocou formulára Pracovný pomer pracovníka. Postup priradenia pracovného pomeru pracovníkovi je popísaný v téme Zaradenie pracovníka do evidencie.

Tlačové výstupy

Kniha obsahuje celý rad tlačových výstupov, z ktorých najdôležitejšie sú:

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Aktualizácia mzdových zložiek pracovných pomerov

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého možno vybraným pracovníkom aktualizovať základné mzdové sadzby, ako napr. minimálna mzda pre vybrané obdobie roka podľa platnej legislatívy pre daný rok.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

Sociálna poisťovňa - import IČPV

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje vykonať import identifikačných čísel právnych vzťahov (IČPV) vydávaných Sociálnou poisťovňou pri registrácii pracovníkov v jej elektronickom systéme. IČPV je jedinečný identifikátor právneho vzťahu, ktorý pridelí Sociálna poisťovňa pri prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný (právny) vzťah – rolu. Zamestnávateľ je povinný uvádzať pridelené IČPV napr. pri podávaní Registračného listu fyzickej osoby (RLFO) ako aj pri vykazovaní vymeriavacieho základu na tlačivách Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov.

Pred importom údajov je potrebné vykonať export údajov z elektronického systému Sociálnej poisťovne a exportovaný súbor typu CSV následne vybrať pre import.

Príbuzné témy