Pomocník systému OBERON
Pracovné pomery pracovníkov

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Pracovné pomery pracovníkov

Základné informácie

Tlačové výstupy

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Aktualizácia mzdových zložiek pracovných pomerov

Pomocou sprievodcu je možné aktualizovať základné mzdové sadzby, ako napr. minimálna mzda pre vybrané obdobie roka podľa platnej legislatívy pre daný rok. Zvoľte obdobie, pre ktoré majú byť vykonané nastavenia základných mzdových sadzieb.

Sociálna poisťovňa - import IČPV

Pomocou sprievodcu je možné vykonať import identifikačných čísel právnych vzťahov (ICPV) vydávaných sociálnou poisťovňou pri registrácii pracovníkov v elektronickom systéme sociálnej poisťovne. IČPV je jedinečný identifikátor právneho vzťahu, pridelený pri prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný (právny) vzťah – rolu. Zamestnávateľ je povinný uvádzať pridelené IČPV napr. pri podávaní Registračného listu fyzickej osoby (RLFO) ako aj pri vykazovaní vymeriavacieho základu na tlačivách: Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov.

Pred importom údajov je potrebné vykonať export údajov z elektronického systému Sociálnej poisťovne a exportovaný súbor následne vybrať pre import.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.
Príbuzné témy