Pomocník systému OBERON
Formulár Typ pracovného pomeru

Formulár Typ pracovného pomeru umožňuje definovať, resp. upraviť typ pracovného pomeru v module Mzdydochádzka. Formulár je dostupný z ponuky MzdyTypy pracovných pomerov, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Typ pracovného pomeru

Názov

Zadáva sa pomenovanie typu pracovného pomeru, napr. Dohoda o prac. činnosti + predčasný dôchodok.

Druh pracovného pomeru

Vzhľadom na to, že typy pracovných pomerov si môžu používatelia podľa potreby vytvárať sami, je dôležité mať pri každom type pracovného pomeru jednoznačne určené, k akému druhu pracovného pomeru prislúcha. Na základe druhu pracovného pomeru sa program rozhoduje, ako bude s daným pracovným pomerom pracovať. Druhy pracovných pomerov sú v programe pevne dané a nie je ich možné upravovať:                       
  • Hlavný pracovný pomer,
  • Dohoda o vykonaní práce,
  • Dohoda o pracovnej činnosti,
  • Dohoda o brigádnickej práci,
  • Dohoda o športovej činnosti,
  • Dohoda o pracovnej činnosti sezónna práca,
  • Štatutári alebo konatelia.

Platnosť

Zadáva sa časová platnosť typu pracovného pomeru.

Poberateľ dôchodku, Zdravotné znevýhodnenie, Podiel na majetku firmy

Zadáva sa, či pracovník je poberateľom dôchodku a ak áno, aký druh dôchodku poberá. Ďalej sa zadáva, či pracovník má zdravotné znevýhodnenie a ak áno, miera znevýhodnenia, prípadne, či má podiel na majetku firmy, a ak áno, v akej miere.

Výplata príjmu

Nepravidelná výplata príjmu

Začiarknite, ak príjem zamestnanca predstavuje nepravidelný príjem, t. j. príjem, ktorý nie je pravidelným mesačným príjmom, napr. odmena na základe uzavretej dohody o vykonaní práce po ukončení dohodnutých prác.

Do 'Výkazu poistného' zaradiť po skončení pracovného pomeru

V prípade, že je začiarknuté pole Nepravidelná výplata príjmu, je možné určiť, či sa odvody do Sociálnej poisťovne zaradia do Výkazu poistného na mesačnej báze alebo až po skončení pracovného pomeru (v tom prípade pole začiarknite).

Rozšírené nastavenia

Nepovažovať kratší úväzok za skrátený pracovný pomer (ovplyvňuje napr. zaokrúhľovanie základnej mzdy)

Po začiarknutí sa kratší úväzok nebude považovať za skrátený pracovný pomer.

Brigádnická práca študentov a dôchodcov

Študenti pri brigádnickej práci majú možnosť podpísať čestné vyhlásenie o splnení podmienok, na základe ktorých nebudú mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia a zdravotného poistenia.

Dôchodcovia pracujúci na dohody o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti spĺňajúci podmienky majú možnosť si uplatniť výnimku z platenia dôchodkového poistenia.

Obmedzenie pre príjem do:

Zadáva sa výška obmedzenia pre príjem do sumy vyjadrenej v eurách (platné do 12/2022).

Úľavy a odpočítateľné položky

Uplatniť úľavu z platenia odvodov na sociálne a zdravotné poistenie pri splnení stanovených podmienok

Začiarnutie poľa umožní uplatniť úľavu z platenia odvodov na 12 mesiacov na sociálne a zdravotné poistenie na základe splnenia podmienok stanovených §11 ods. 7 písm. zákona (platné do 12/2022).

Uplatniť zníženie vymeriavacieho základu odpočítateľnou položkou v mesačnej mzde pracovníka

Začiarnutie poľa umožní znížiť vymeriavací základ odpočítateľnou položkou v mesačnej mzde pracovníka (týka sa pracovníkov s nízkym príjmom).

V záložke Odvody sa zadávajú percentuálne sadzby, ktoré sú povinní platiť zamestnanec a zamestnávateľ Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni zamestnanca. Bližšie informácie o sadzbách získate v téme Odvody do poisťovní.

Sociálna poisťovňa - registrácia

Kód typu zamestnanca (pomocný)

Kód typu zamestnanca sa vždy načítava automaticky, tu je možné vybrať pomocný kód typu zamestnanca, ktorý sa odošle pri registrácii v prípade, že bude vyhovovať vypočítanému typu (napr. pri študentoch v mesačnom výkaze za môže generovať preregistrácia na platenie dôchodkového poistenia v prípade, že ich príjem presiahne stanovenú hranicu).

Pri voľbe možnosti Automaticky program bude pracovať s hodnotami podľa celkového nastavenia typu pracovného pomeru.           

Spôsob uplatnenia

Vyberá sa spôsob uplatnenia výpočtu dane z príjmov fyzických osôb v priebehu roka.
V prípade potreby zadajte doplňujúce informácie o type pracovného pomeru.

Neaktívny typ pracovného pomeru

Typ pracovného pomeru je možné označiť za neaktívny. Vtedy ho program nebude ponúkať na výber a v číselníku Typy pracovných pomerov sa bude zobrazovať sivou farbou.

 

Príbuzné témy