Pomocník systému OBERON
Formulár Pracovný pomer pracovníka

Formulár Pracovný pomer pracovníka umožňuje vytvoriť, resp. upraviť už vytvorený pracovný pomer pracovníka v module Mzdydochádzka. Formulár je dostupný z ponuky MzdyPracovné pomery pracovníkov, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Pracovný pomer pracovníka

Typ mzdy

Systém OBERON umožňuje pracovať s nasledujúcimi typmi mzdy:

  • mesačná - fixná mzda za mesiac,
  • časová - mzda závisí od odpracovaného času,
  • úkolová - mzda závisí od množstva vyrobených jednotiek,
  • časová + úkolová - mzda je tvorená odpracovaným časom a vyrobenými jednotkami.

Koeficient minimálnej mzdy

Zadáva sa koeficient minimálnej mzdy v závislosti od stupňa náročnosti práce daného pracovného miesta. Charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest sú definované v Prílohe č. 1 Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.).                    

Úväzok

Úväzok predstavuje ustanovený pracovný čas, ktorý bol dohodnutý medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času.

Evidenčný stav

Zadáva sa evidenčný stav zamestnanca. Do evidenčného počtu zamestnancov sa zahŕňajú všetky osoby, ktoré sú v pracovnom pomere (na neurčitý čas, na kratší pracovný čas, na určitú dobu), v štátnozamestnaneckom pomere, v služobnom pomere k zamestnávateľovi a dostávajú plat bez ohľadu na druh vykonávanej práce a počet odpracovaných hodín. Členenie pracovníkov má len informatívny charakter.

Profesia

Zadáva sa profesia pracovníka. K profesii je možné evidovať štatistický kód pre dané zamestnanie. Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 je dostupná na stránke https://www.kvalifikacie.sk/sk-isco-08.

Prevádzka

Vyberte prevádzku, v ktorej pracuje pracovník. Viac informácií o prevádzkach získate v téme Prevádzky.

Pracovisko

Vyberte pracovisko, na ktorom pracuje pracovník. Viac informácií o pracoviskách získate v téme Pracoviská.

Pracovná skupina

Zadáva sa pracovná skupina podľa vnútroorganizačného členenia účtovnej jednotky (napr. rôzne pracovné skupiny pracovníkov na rôznych stavbách). Program umožňuje priradiť pracovnej skupine pracovný plán firmy a rozvrh zmien pracovného plánu. Po výbere takejto skupiny vo formulári Pracovný pomer pracovníka, záložka Základné je možné pre daný pracovný pomer povoliť, aby sa pri výpočte mzdy preberali odpracované hodiny z dochádzky (záložka Dochádzka).

Identifikačné číslo (IČPV)

Zadáva sa identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) vydané Sociálnou poisťovňou pri registrácii pracovníkov v jej elektronickom systéme. IČPV je jedinečný identifikátor právneho vzťahu, ktorý pridelí Sociálna poisťovňa pri prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný (právny) vzťah – rolu. Zamestnávateľ je povinný uvádzať pridelené IČPV napr. pri podávaní Registračného listu fyzickej osoby (RLFO) ako aj pri vykazovaní vymeriavacieho základu na tlačivách Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov.

IČPV je možné naimportovať zo súboru Sociálnej poisťovne pomocou funkcie v ponuke MzdyPracovné pomery pracovníkov, tlačidlo Možnosti.

Nepoužívať pri tvorbe miezd

Pracovný pomer je primárne určený na spracovanie mzdy pracovníkovi. Ďalším využitím zadaného pracovného pomeru je však aj evidencia dochádzky. Ak chcete pracovníkovi evidovať len dochádzku a nechcete mu spracúvať mzdy, začiarknite túto voľbu. Najčastejším využitím evidencie dochádzky (bez spracovania mzdy) môže byť práca externého pracovníka.

Zakázať pracovný pomer

Zakázať pracovný pomer znamená, že ho nebude možné používať, v systéme však ostane definovaný.

Posledná zmena

Zobrazuje deň a hodinu, keď bola vykonaná posledná zmena vo formulári.

Priemery

Zobrazujú sa vypočítané priemery:

  • Trojmesačný - pole na zadanie výšky trojmesačného priemeru. Zadaná hodnota priemeru sa prenáša do príslušných polí pri tvorbe miezd.
  • Ročný priemer (DVZ) - pole na zadanie výšky ročného priemeru. Zadaná hodnota priemeru sa prenáša do príslušných polí pri tvorbe miezd.

Výpočet nového priemeru prebieha automaticky pri zmene spracovávaného obdobia. Bližšie informácie získate v téme Výpočet priemerov.

Vyplatenie mzdy

Mzdu, ktorá prináleží pracovníkovi, je možné rozdeliť na časť vyplatenú v hotovosti a na časť vyplatenú na účet. Pomer sa určuje pevnou sumou alebo percentom zo mzdy.

Odmeny a príplatky

Zadáva sa základná sadzba v EUR/hod.

Odpočítateľné položky

Daňový bonus je daňové zvýhodnenie, ktoré znižuje výslednú daňovú povinnosť (daň z príjmov).                                             

Záložka obsahuje údaje o nároku, čerpaní a zostatku dovolenky za daný kalendárny rok, ako aj prehľad tvorby a čerpania náhradného voľna.

Pole Čerpaná dovolenka zobrazuje, koľko hodín dovolenky v aktuálnom kalendárnom roku pracovník už čerpal. Program aktualizuje zadanú hodnotu v momente vytvorenia mesačnej uzávierky miezd. Pri stornovaní mesačnej uzávierky sa obnoví pôvodná hodnota.

Zadávajú sa neprítomnosti v práci, napr. čerpanie dovolenky, nemocenské dávky, ošetrovanie člena rodiny, návšteva lekára atď. Neprítomnosť je možné pracovníkovi pridať po stlačení tlačidla Nový. Otvorí sa formulár, v ktorom vyberte druh neprítomnosti, zadajte dátum od - do atď.

Nastavujú sa mzdové sadzby mzdových zložiek, napr. základná mzda, príplatok, odmena, iný príjem atď. Mzdovú zložku je možné pracovníkovi pridať po stlačení tlačidla Nový. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte dátum začiatku platnosti mzdovej sadzby a výšku tarify, nastavte spôsob zaokrúhlenia atď.

Odpočítateľné položky

Daňový bonus - je daňové zvýhodnenie, ktoré znižuje výslednú daňovú povinnosť (daň z príjmov).

V záložke sa ďalej nastavuje spôsob uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane a či sa má uplatniť nárok na odpočítateľnú položku u manžela(ky).

Zrážky zo mzdy sa môžu vykonávať buď podľa zákona, alebo podľa dohody uzavretej medzi zamestnávateľom a zamestnancom (výnimočne podľa dohody medzi zamestnancom a treťou osobou). Zrážku je možné pridať stlačením tlačidla Nový.

Exekučná zrážka - zadáva sa ako zrážka po prijatí Rozhodnutia o vykonaní zrážok zo mzdy od exekútora alebo po prijatí Dohody o zrážkach medzi pracovníkom a veriteľom (§ 551 Obč. zákonníka). Pri rozviazaní pracovného pomeru s pracovníkom sa táto skutočnosť oznamuje exekútorovi (veriteľovi), ktorý vydá nové rozhodnutie.

Umožniť pracovať s dochádzkou

Umožní pracovníkovi s daným pracovným pomerom evidovať pracovný čas a dochádzku (bude sa zobrazovať v Pracovnom kalendári).

Pracovný plán firmy - pracovníkovi sa priradí pracovný plán, podľa ktorého má pracovať (napr. jednozmenná ranná alebo dvojzmenná krátky, dlhý).

Rozvrh zmien pracovného plánu - vyberá sa rozvrh zmien, podľa ktorého má pracovník pracovať - dostupné možnosti sú závislé od pracovného plánu (pri jednozmennej prevádzke rozvrh A, pri viaczmennej aj ďalšie rozvrhy - B atď.).

Spôsob evidencie pracovného času - určuje spôsob, akým sa pracovníkovi eviduje odpracovaný čas. Viac informácií získate v téme Spôsoby evidencie pracovného času.

Prestávku zahrnúť do odpracovaných hodín - zadáva sa dĺžka prestávky (v minútach), ktorá sa má zahrnúť do odpracovaných hodín. Ak zamestnávateľ neprepláca prestávku, zadajte hodnotu 0 (nula). Viac informácií získate v téme O prestávkach v práci.

Pri výpočte mzdy preberať odpracované hodiny z dochádzky - evidencia odpracovaných hodín, nadčasov a pod. v dochádzke sa použije pri výpočte mzdy. Ak nebude pole začiarknuté, pracovníkovi sa bude evidovať dochádzka, nebude však prepojená s výpočtom mzdy. Viac informácií získate v téme Priradenie dochádzkového terminálu pracovníkovi.

Spôsob doručovania dokumentov

Vyberá sa jeden z nasledujúcich spôsobov doručovania dokumentov:

  • Elektronické doručenie,
  • Osobné prevzatie,
  • Odoslanie poštou.

Tlačidlá vo formulári Pracovný pomer pracovníka

Dokumenty a výkazy

Otvorí sa zoznam všetkých dokumentov a výkazov, ktoré sú priradené pracovníkovi. Po stlačení tlačidla Nový je možné pracovníkovi pridať nový dokument. Viac informácií získate v téme Dokumenty a výkazy pracovníkov.

Evidenčný list

Zobrazia sa záznamy evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia za celé obdobie zamestnania pracovníka. Export údajov vo formáte XML je možné vytvoriť po stlačení tlačidla Možnosti.
Príbuzné témy