Pomocník systému OBERON
Formulár Pracovný pomer pracovníka

Formulár Pracovný pomer pracovníka umožňuje pridávať, prípadne upravovať údaje o pracovnom pomere pracovníka. Formulár je dostupný z ponuky Mzdy, položka Pracovné pomery pracovníkov

Popis formulára

Typ mzdy

Typ mzdy môže byť:

 • mesačná - fixná mzda za mesiac
 • časová - mzda závisí od odpracovaného času
 • úkolová - mzda závisí od množstva vyrobených jednotiek
 • časová + úkolová - mzda je tvorená odpracovaným časom a vyrobenými jednotkami

Koeficient minimálnej mzdy

Sadzby minimálnych mzdových nárokov garantujú spodnú hranicu výšky mzdy zamestnanca v závislosti od náročnosti vykonávaných prác.

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného podľa stupňa náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Je povinný zhodnotiť každé pracovné miesto a priradiť mu stupeň náročnosti na základe charakteristík uvedených v prílohe č. 1 Zákonníka práce.

Úväzok

Úväzok predstavuje ustanovený pracovný čas, ktorý bol dohodnutý medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času.

Evidenčný stav

Zadajte evidenčný stav zamestnanca. Do evidenčného počtu zamestnancov sa zahŕňajú všetky osoby, ktoré sú v pracovnom pomere (na neurčitý čas, v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, v pracovnom pomere na určitú dobu), v štátnozamestnaneckom pomere, v služobnom pomere k zamestnávateľovi a dostávajú plat bez ohľadu na druh vykonávanej práce, počet odpracovaných hodín. Členenie pracovníkov má len informačný charakter.

Profesia

Zadajte profesiu pracovníka. K profesii je možné evidovať štatistický kód pre dané zamestnanie. Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 je dsotupná na stránke http://www.kvalifikacie.sk/sk-isco-08.

Pracovná zmena

Zamestnanec pracujúci v pracovných zmenách je každý zamestnanec, ktorého pracovný režim je organizovaný formou práce na pracovné zmeny. Pracovná zmena je časť ustanoveného týždenného pracovného času, ktorý je zamestnanec povinný na základe vopred určeného rozvrhu pracovných zmien odpracovať v rámci 24 hodín po sebe nasledujúcich a prestávka v práci.

Prácou na zmeny je spôsob organizácie pracovného času, pri ktorom zamestnanci jeden druhého striedajú na rovnakom pracovisku podľa určitého rozvrhu a v priebehu určitého obdobia dní alebo týždňov pracujú v rôznom čase. To platí aj v prípade, že pri striedaní zamestnancov v zmenách dôjde k súbežnému výkonu práce zamestnancov nadväzujúcich zmien, najviac po dobu jednej hodiny.

Pracovisko

Vyberte pracovisko. Ďalšie informácie o pracoviskách získate v téme Pracoviská.

Prevádzka

Vyberte prevádzku, v ktorej pracuje pracovník. Ďalšie informácie o prevádzkach získate v téme Prevádzky.

Identifikačné číslo (IČPV)

Zadajte identifikačné číslo právneho vzťahu vydaného Sociálnou poisťovňou. IČPV je jedinečný identifikátor právneho vzťahu, pridelený pri prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný (právny) vzťah – rolu. Zamestnávateľ je povinný uvádzať pridelené IČPV napr. pri podávaní Registračného listu fyzickej osoby (RLFO) ako aj pri vykazovaní vymeriavacieho základu na tlačivách: Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov.

IČPV je možné naimportovať zo súboru Sociálnej poisťovne pomocou funkcie z ponuky MzdyPracovné pomery pracovníkov, tlačidlo Možnosti.

Nepoužívať pri tvorbe miezd

Pracovný pomer je primárne určený pre spracovanie mzdy pracovníkovi. Ďalším využitím zadaného pracovného pomeru je však aj evidencia dochádzky. Ak chcete pracovníkovi evidovať len dochádzku a nechcete mu spracovávať mzdy, začiarknite túto voľbu. Najčastejším využitím evidencie dochádzky (bez spracovania mzdy) môže byť práca externého pracovníka (napr. pracovník subdodávateľa).

Posledná zmena

Zobrazuje deň a hodinu, kedy bola vykonaná posledná zmena vo formulári.

Priemery

Zobrazujú sa vypočítané priemery:

 • Priemer ročný - pole na zadanie výšky ročného priemeru. Zadaná hodnota priemeru sa prenáša do príslušných polí pri tvorbe miezd.
 • Priemer trojmesačný - pole na zadanie výšky trojmesačného priemeru. Zadaná hodnota priemeru sa prenáša do príslušných polí pri tvorbe miezd. 

Výpočet nového priemeru prebieha automaticky pri zmene spracovávaného obdobia. Bližšie informácie v téme Výpočet priemerov.

Vyplatenie mzdy

Mzdu, ktorá prináleží pracovníkovi, je možné rozdeliť na časť vyplatenú v hotovosti a na časť vyplatenú na účet. Pomer sa určuje pevnou sumou alebo percentom zo mzdy.

Odmeny a príplatky

Zadáva sa základná sadzba v EUR/hod.

Odpočítateľné položky

Daňový bonus je daňové zvýhodnenie, ktoré znižuje výslednú daňovú povinnosť (daň z príjmov).                                             

Za každý deň čerpania dovolenky vzniká zamestnancovi nárok na náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Priemerný zárobok sa počíta zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v kalendárnom štvrťroku predchádzajúcom štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta.

Pole Dovolenka zobrazuje koľko hodín dovolenky v aktuálnom kalendárnom roku pracovník už čerpal. Program aktualizuje zadanú hodnotu v momente vytvorenia mesačnej uzávierky miezd. Pri stornovaní mesačnej uzávierky sa obnoví pôvodná hodnota.

Zadáva sa neprítomnosť v práci, napr. čerpanie dovolenky, nemocenské, ošetrovanie, rodičovská a materská dovolenka, neplatené voľno atď. Neprítomnosti je možné pracovníkovi pridať stlačením tlačidla Nový. Otvorí sa formulár, v ktorom zadáte časové obdobie, v ktorom bude trvať vylúčiteľná doba, dôvod atď.

V zozname zrážok sa zobrazujú pravidelné mesačné zrážky pracovníka. Zadané zrážky sa prenášajú do miezd, kde je ich možné ešte upraviť. Novú zrážku je možné zadať po stlačení tlačidla Nový. Mzdové sadzby je možné vybrať z ponuky:

 • základná mzda
 • príplatok
 • odmena
 • iný príjem

Zrážky zo mzdy môžu byť vykonávané buď podľa zákona alebo podľa dohody uzavretej medzi zamestnávateľom a zamestnancom (výnimočne podľa dohody medzi zamestnancom a treťou osobou). Zrážku je možné pridať stlačením tlačidla Nový.

Zrážke je možné vybrať spôsob platby. Pri výbere typu platby Poukážka sa prihliada na údaje zadané na záložke Doplňujúce údaje, v prospech koho sa zrážka zráža.

Exekučná zrážka - zadáva sa ako zrážka po prijatí Rozhodnutia o vykonaní zrážok zo mzdy od exekútora alebo po prijatí Dohody o zrážkach medzi pracovníkom a veriteľom (§ 551 Obč. zákonníka). Pri rozviazaní pracovného pomeru s pracovníkom sa táto skutočnosť oznamuje exekútorovi (veriteľovi), ktorý vydá nové rozhodnutie.

Umožniť pracovať s dochádzkou - umožní pracovníkovi s daným pracovným pomerom evidovať pracovný čas a dochádzku (pracovník sa bude zobrazovať v Pracovnom kalendári).

Pracovný plán firmy - pracovníkovi sa priradí pracovný plán, podľa ktorého má pracovať (napr. jednozmenná ranná alebo dvojzmenná krátky, dlhý).

Rozvrh zmien pracovného plánu - vyberá sa rozvrh zmien, podľa ktorého má pracovník pracovať - dostupné možnosti sú závislé od pracovnom plánu (pri jednozmennej prevádzke rozvrh A, pri viaczmennej aj ďalšie rozvrhy - B atď.).

Spôsob evidencie pracovného času - určuje spôsob, akým sa eviduje odpracovaný čas pracovníkovi. Viac informácií je možné získať v téme Spôsob evidencie pracovného času.

Prestávku zahrnúť do odpracovaných hodín - zadáva sa dĺžka prestávky (v minútach), ktorá má byť zahrnutá do odpracovaných hodín. Ak zamestnávateľ neprepláca prestávku, uveďte nulu. Viac informácií je možné získať v téme O prestávkach v práci.

Pre výpočet mzdy preberať odpracované hodiny z dochádzky - evidencia odpracovaných hodín, nadčasov a podobne v dochádzke sa popužije pri výpočte mzdy. Ak nebude nastavenie začiarknuté, pracovníkovi sa síce môže evidovať dochádzka, avšak nebude prepojená s výpočtom mzdy.

Záložka Iné slúži na evidenciu doplňujúcich informácií.

Spôsob doručovania dokumentov

Vyberá sa jeden z nasledujúcich spôsobov doručovania dokumentov:

 • elektronické doručenie,
 • osobné prevzatie,
 • odoslanie poštou.

Tlačidlá vo formulári Pracovný pomer pracovníka

Dokumenty a výkazy

Otvorí sa zoznam všetkých dokumentov a výkazov, ktoré sú priradené pracovníkovi. Pomocou tohto tlačidla je možné vytvoriť nový dokument. Bližšie informácie získate v téme Vytvorenie a vytlačenie pracovnej zmluvy.

Evidenčný list

Zobrazia sa záznamy evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia za celé obdobie zamestnania pracovníka. Export vo formáte XML je možné vytvoriť po stlačení tlačidla Možnosti.
Príbuzné témy