Pomocník systému OBERON
Pracovný kalendár

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Pracovný kalendár

Základné informácie

Ak je už v evidencii zadaná dochádzka, opätovným vygenerovaním sa nevratne prepíše.
Obrázok č. 1: Pracovný kalendár s legendou skratiek časových zložiek dochádzky a pracovných zmien – zadanie absencie

Ďalšie informácie

Stav záznamu

Čaká na spracovanie
Automaticky alebo manálne spracovaný záznam (upozornenie)
Problém v dochádzke

Popis stavov spracovania dochádzky

Dochádzka nebola ešte spracovaná
Dochádzka bola uložená ako koncept (návrh)
Dochádzka bola spracovaná
Dochádzka bola spracovaná a podpísaná (odsúhlásená zodpovednou osobou)
Bola vykonaná uzávierka miezd, dochádzku nie je možné zmeniť
Bola vykonaná uzávierka miezd na podpísanú mzdu, dochádzku nie je možné zmeniť

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti pre prácu so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Generovať pracovný plán

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné vybraným pracovníkom (ich pracovným pomerom) vygenerovať pracovný plán, t. j. dni, v ktoré majú pracovať. Vyberte pracovníka, resp. pracovníkov a zvoľte, či chcete ponechať aktuálne evidovanú dochádzku, vymazať dochádzku alebo vygenerovať dochádzku podľa pracovného plánu pracovníka, resp. pracovníkov.

Spracovanie príchodov a odchodov

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné spracovať príchody a odchody. Po ich spracovaní sa v evidencii dochádzky vygenerujú časové periódy evidencie času a vypočítajú sa odpracované hodiny. Spracovanie sa vykonáva pri používaní dochádzkových terminálov. V jednotlivých krokoch vyberte pracovníkov, ktorým sa má spracovať dochádzka, prípadne dátum, ku ktorému sa má spracovať dochádzka. Zvoľte, či pri opätovnom spracovaní dochádzky sa majú prepísať údaje v dňoch, ktoré boli manuálne upravené.

Hromadné zaslanie tlačových výstupov

Funkcia otvorí sprievodcu, pomocou ktorého je možné hromadne odoslať niektoré tlačové výstupy (pracovný plán, dochádzka pracovníka) prostredníctvom e-mailu. Pre každého pracovníka bude automaticky vytvorení e-mail, v ktorom sa bude nachádzať tlačový výstup (ako súbor PDF - príloha). Ak má pracovník zadané heslo pre zasielanie dokumentov, príloha bude automaticky chránená heslom (zašifrovaná). Heslo je možné zadať vo formulári Pracovník, v záložke Kontakty.

Zobraziť príchody a odchody

Otvorí sa evidencia príchodov a odchodov daného pracovníka.

Označiť za spracovanú

Funkcia označí dochádzku pracovníka za spracovanú.

Označiť za koncept

Funkcia označí dochádzku pracovníka za koncept.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.
Príbuzné témy