Pomocník systému OBERON
Pracovný kalendár

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Pracovný kalendár

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Pracovný kalendár v ponuke Mzdy programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Ak je už v evidencii zadaná dochádzka, opätovným vygenerovaním sa nevratne prepíše.
Obrázok č. 1: Pracovný kalendár s legendou skratiek časových zložiek dochádzky a pracovných zmien – zadanie absencie

Ďalšie informácie   

Stav záznamu

Čaká na spracovanie
Automaticky alebo manuálne spracovaný záznam (upozornenie)
Problém v dochádzke

Popis stavov spracovania dochádzky

Dochádzka ešte nebola spracovaná
Dochádzka bola uložená ako koncept (návrh)
Dochádzka bola spracovaná
Dochádzka bola spracovaná a podpísaná (odsúhlásená zodpovednou osobou)
Bola vykonaná uzávierka miezd, dochádzku nie je možné zmeniť
Bola vykonaná uzávierka miezd na podpísanú dochádzku, dochádzku nie je možné zmeniť

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Generovať pracovný plán

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné vybraným pracovníkom (ich pracovným pomerom) vygenerovať pracovný plán, t. j. dni, v ktoré majú pracovať. Vyberte pracovníka, resp. pracovníkov a zvoľte, či chcete ponechať aktuálne evidovanú dochádzku, vymazať dochádzku alebo vygenerovať dochádzku podľa pracovného plánu pracovníka, resp. pracovníkov.

Spracovanie príchodov a odchodov

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého možno manuálne spracovať príchody a odchody v prípade, že bola vykonaná manuálna úprava záznamov v knihe Evidencia príchodov a odchodov, prípadne zmena v pravidlách spracovania dochádzky. V jednotlivých krokoch vyberte pracovníkov, ktorým sa má spracovať dochádzka, prípadne dátum, ku ktorému sa má spracovať dochádzka. Zvoľte, či pri opätovnom spracovaní dochádzky sa majú prepísať údaje v dňoch, ktoré boli manuálne upravené.

Hromadné zaslanie tlačových výstupov

Otvorí sa sprievodca na hromadné zaslanie niektorých tlačových výstupov pracovníkom (pracovný plán, dochádzka pracovníka). Pre každého pracovníka sa automaticky vytvorí e-mailová správa s prílohou - tlačovým výstupom ako súborom vo formáte PDF. Ak má pracovník nastavené heslo pre zasielanie príloh, príloha bude automaticky chránená heslom (zašifrovaná). Heslo je možné zadať vo formulári Pracovník, záložka Kontakty.

Zobraziť príchody a odchody

Otvorí sa evidencia príchodov a odchodov daného pracovníka.

Označiť za spracovanú

Funkcia označí dochádzku pracovníka za spracovanú.

Označiť za koncept

Funkcia označí dochádzku pracovníka za koncept.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.
Príbuzné témy