Pomocník systému OBERON
Pracovné zmeny

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Dochádzka > Pracovné zmeny

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Pracovné zmeny v ponuke Mzdy, Dochádzka programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Definovať pracovnú zmenu je možné pomocou formulára Pracovná zmena (pozri nižšie).
Obrázok č. 1: Preddefinovaná pracovná zmena Ranná

 

Popis formulára Pracovná zmena

Názov

Zadáva sa názov pracovnej zmeny.

Druh zmeny

Vzhľadom na to, že pracovné zmeny si môže účtovná jednotka sama definovať, je dôležité mať pri každej pracovnej zmene jednoznačne určené, k akému druhu pracovnej zmeny prislúcha. Na základe druhu pracovnej zmeny sa program rozhoduje, ako bude s danou pracovnou zmenou pracovať. Druhy pracovných zmien sú v programe pevne dané a nie je ich možné upravovať: Odpočinok (voľno), Pracovná zmena, Pohotovosť.

Čas začiatku

Zadáva sa čas začiatku pracovnej zmeny.

Dĺžka

Zadáva sa dĺžka pracovnej zmeny v hodinách. Je to pracovný čas, keď má pracovník pracovať (neobsahuje prestávky).

Dĺžka prestávky

Zadáva sa celková dĺžka prestávky v minútach. Pracovník má zo zákona nárok na prestávky, ich dĺžka závisí od dĺžky pracovnej zmeny a dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Nastavenie ovplyvňuje výpočet času konca pracovnej zmeny, t. j. kedy má pracovník opustiť pracovisko. V prípade, že sa prestávka má započítať do pracovného času pracovníka, upravte nastavenie priamo v pracovnom pomere pracovníka (formulár Pracovný pomer pracovníka, záložka Dochádzka).

Málo (nie často) používaná položka

Začiarknite, ak sa táto pracovná zmena nepoužíva príliš často - nebude sa zobrazovať v Pracovnom kalendári pri interaktívnej úprave pracovného plánu (v rozbaľovacom zozname so šípkou v pravom hornom rohu formulára).

Zakázať

Po začiarknutí tohto poľa pracovnú zmenu nebude možné používať, v systéme však ostane definovaná.
Príbuzné témy