Pomocník systému OBERON
Časové zložky dochádzky

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Dochádzka > Časové zložky dochádzky

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Časové zložky dochádzky v ponuke Mzdy, Dochádzka programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Definovať časovú zložku dochádzky je možné pomocou formulára Časová zložka dochádzky (pozri nižšie).

Popis formulára Časová zložka dochádzky

Druh

Vzhľadom na to, že časové zložky dochádzky si môže účtovná jednotka sama definovať, je dôležité mať pri každej časovej zložke dochádzky jednoznačne určené, k akému druhu časovej zložky dochádzky prislúcha. Na základe druhu sa program rozhoduje, ako bude s danou časovou zložkou dochádzky pracovať. Druhy časových zložiek dochádzky sú v programe pevne dané a nie je ich možné upravovať: Odpracované, Nadčas, Náhradné voľno (tvorba), Prestávka v práci, Pracovná pohotovosť, Dovolenka, Náhradné voľno (čerpanie), Nemoc, Ošetrovanie člena rodiny, Návšteva lekára - ošetrenie, Návšteva lekára - sprevádzanie, Materská dovolenka, Rodičovská dovolenka, Úmrtie, Svadba, Neplatené voľno, Absencia, Prekážky na strane zamestnávateľa, Účasť na štrajku, Verejná funkcia, Vojenská služba, Uväznenie, Iná neprítomnosť (s náhradou), Iná neprítomnosť.

Názov

Zadáva sa názov časovej zložky dochádzky.

Málo (nie často) používaná položka

Začiarknite, ak sa časová zložka dochádzky nepoužíva príliš často - nebude sa zobrazovať v Pracovnom kalendári pri interaktívnej úprave dochádzky (z dôvodu veľkého počtu časových zložiek sa zobrazujú len často používané). Zároveň sa takáto položka nebude zobrazovať pri zadávaní časového úseku (v pracovnom kalendári pri konkrétnom dni).

Zakázať

Po začiarknutí tohto políčka časovú zložku dochádzky nebude možné používať, v systéme však ostane definovaná.
Príbuzné témy