Pomocník systému OBERON
Typy prechodov

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Dochádzka > Typy prechodov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Typy prechodov v ponuke Mzdy, Dochádzka programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Definovať typ prechodu je možné pomocou formulára Typ prechodu (pozri nižšie).
Obrázok č. 1: Dochádzkový terminál OBERON - Agenda firmy s typmi prechodov

Popis formulára Typ prechodu

Názov

Zadáva sa názov typu prechodu.

Druh prechodu

Vzhľadom na to, že typy prechodov si môže účtovná jednotka sama definovať, je dôležité mať pri každom type prechodu jednoznačne určené, k akému druhu prechodu prislúcha. Na základe druhu prechodu sa program rozhoduje, ako bude s daným typom prechodu pracovať. Druhy prechodov sú v programe pevne dané a nie je ich možné upravovať:

Časová zložka

Každému typu prechodu sa priraďuje časová zložka dochádzky, napr. typu prechodu Lekár sa priradí časová zložka dochádzky Návšteva lekára - ošetrenie, prípadne iná súvisiaca časová zložka dochádzky (Nemoc, Ošetrovanie člena rodiny...).

Obrázok

K typu prechodu je možné pridať ľubovoľný obrázok.

Zakázať

Po začiarknutí tohto políčka typ prechodu nebude možné používať, v systéme však ostane definovaný.
Použitie jednotlivých typov prechodov pri evidencii dochádzky na dochádzkových termináloch OBERONOBERON - Agenda firmy je bližšie popísané v téme Evidencia dochádzky na softvérových dochádzkových termináloch
Príbuzné témy