Pomocník systému OBERON
Tvorba miezd

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Tvorba miezd

Základné informácie 

Postup, ako spracovať pracovníkovi mzdu a ako zrýchlene zadávať mzdové zložky je možné získať v téme Spracovanie mzdy pracovníkovi.

Popis stavov miezd vo formulári

Mzda pracovníka môže mať tieto evidenčné stavy:
   - nespracovaná mzda - mzda je len predvypočítaná na základe nastavenia pracovného pomeru (ešte nie je uložená v databáze),
   - koncept - mzda je uložená v databáze, nepovažuje sa však ešte za spracovanú (teda takú, aká má byť pracovníkovi vyplatená), nepočíta sa do tlačových výstupov daného mesiaca,
   - spracovaná - mzda bola uložená do databázy - považuje sa za finálnu (teda takú, aká sa má pracovníkovi vyplatiť),
   - podpísaná - spracovanú mzdu je možné schváliť (podpísať) (v závislosti od nastavenia programu), schvaľovať mzdy môže len iný používateľ.

Mzda nebola ešte spracovaná
Mzda bola uložená ako koncept (návrh)
Mzda bola spracovaná
Mzda bola spracovaná a podpísaná (odsúhlásená mzdárom)
Bola vykonaná uzávierka miezd, mzdu nie je možné zmeniť
Bola vykonaná uzávierka miezd na podpísanú mzdu, mzdu nie je možné zmeniť
 Obrázok č. 1: Úprava mzdy

 

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Označiť za spracovanú

Funkcia označí mzdu za spracovanú.

Podpísať spracovanú mzdu

Funkcia označí mzdu za podpísanú. Podpísanie mzdy má evidenčný charakter. V nastaveniach programu je možné nastaviť povinnosť podpisovať mzdy.

Zrušiť podpis spracovanej mzdy

Funkcia zruší podpísanú spracovanú mzdu.

Označiť za koncept

Funkcia označí mzdu za koncept.

Mzdu opätovne vygenerovať

Funkcia opätovne prepočíta mzdu pracovníka podľa nastaveného pracovného pomeru, prípadne podľa evidencie dochádzky. Manuálne zadané mzdové zložky (napr. neprítomnosti) sa nezmažú (na rozdiel od funkcie Storno mzdy).

Storno mzdy

Storno mzdy znamená, že tak mzda, ako aj manuálne zadané mzdové zložky sa vymažú, pričom sa mzda opätovne prepočíta podľa pracovného pomeru (prípadne podľa evidencie dochádzky). Mzda pracovníka sa označí ako nespracovaná.

Otvoriť adresár so súbormi uzávierky

Otvorí sa adresár so súbormi uzávierky; štandarne býva na adrese C:/OBERON/_CompanyDocuments/Názov firmy/Rok/Mzdy/Mesiac.

XML editor

Funkcia otvorí XML Editor, v ktorom je možné prehľadne zobraziť súbory typu XML, prípadne ich v odôvodnených prípadoch aj upraviť. Bližšie informácie o editore získate v téme XML Editor.

Hromadné zaslanie výplatných pások

Funkcia otvorí sprievodcu, pomocou ktorého je možné hromadne odoslať výplatné pásky pracovníkom prostredníctvom e-mailu. Pre každého pracovníka bude automaticky vytvorení e-mail, v ktorom sa bude nachádzať výplatná páska (ako súbor PDF - príloha). Ak má pracovník zadané heslo pre zasielanie dokumentov, príloha bude automaticky chránená heslom (zašifrovaná). Heslo je možné zadať vo formulári Pracovník, v záložke Kontakty.

Pri použití typu poštového klienta Webmail (SMTP Server) je možné mať zadanú aj skrytú kópiu (napr. archiv@firma.sk), ktorá bude slúžiť ako doklad o zaslaní výplatnej pásky. E-mailová adresa pre skrytú kópiu sa definuje v nastaveniach programu.

Bližšie informácie v téme Zasielanie výplatných pások e-mailom.

Export údajov

Zo spracovaných miezd je možné exportovť niektoré údaje:

Príbuzné témy