Pomocník systému OBERON
Tvorba miezd

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Tvorba miezd

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Tvorba miezd v ponuke Mzdy programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie 

Spracovať, resp. upraviť už spracovanú mzdu je možné pomocou formulára Úprava mzdy. Postup, ako spracovať pracovníkovi mzdu a ako zrýchlene zadávať mzdové zložky je možné získať v téme Spracovanie mzdy pracovníkovi.

Ďalšie informácie   

Popis stavov miezd vo formulári

Mzda nebola ešte spracovaná
Mzda bola uložená ako koncept (návrh)
Mzda bola spracovaná
Mzda bola spracovaná a podpísaná (odsúhlasená mzdárom)
Bola vykonaná uzávierka miezd, mzdu nie je možné zmeniť
Bola vykonaná uzávierka miezd na podpísanú mzdu, mzdu nie je možné zmeniť
 Obrázok č. 1: Úprava mzdy

 

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Označiť za spracovanú

Funkcia označí mzdu za spracovanú.

Podpísať spracovanú mzdu

Funkcia označí mzdu za podpísanú. Podpísanie mzdy má evidenčný charakter. Aby bolo možné mzdy schvaľovať podpisom, je potrebné v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Mzdy a dochádzka, záložka Základné začiarknuť pole Umožniť schvaľovať (podpisovať) mzdy. Podpísať mzdu môže len iný používateľ ako ten, ktorý mzdu spracoval.

Zrušiť podpis spracovanej mzdy

Funkcia zruší podpis spracovanej mzdy.

Označiť za koncept

Funkcia označí mzdu za koncept.

Mzdu opätovne vygenerovať

Funkcia opätovne prepočíta mzdu pracovníka podľa nastaveného pracovného pomeru, prípadne podľa evidencie dochádzky. Manuálne zadané mzdové zložky (napr. neprítomnosti) sa nezmažú (na rozdiel od funkcie Storno mzdy).

Storno mzdy

Storno mzdy znamená, že tak mzda, ako aj manuálne zadané mzdové zložky sa vymažú, pričom sa mzda opätovne prepočíta podľa pracovného pomeru (prípadne podľa evidencie dochádzky). Mzda pracovníka sa označí ako nespracovaná.

Otvoriť adresár so súbormi uzávierky

Otvorí sa adresár so súbormi uzávierky; štandardne býva na adrese C:/OBERON/_CompanyDocuments/Názov firmy/Rok/Mzdy/Mesiac.

XML editor

Funkcia otvorí XML Editor, v ktorom je možné prehľadne zobraziť súbory typu XML, prípadne ich v odôvodnených prípadoch aj upraviť. Bližšie informácie o editore získate v téme XML Editor.

Hromadné zaslanie výplatných pások

Otvorí sa sprievodca na hromadné zaslanie výplatných pások pracovníkom. Pre každého pracovníka sa automaticky vytvorí e-mailová správa s prílohou - výplatnou páskou ako súborom vo formáte PDF. Ak má pracovník nastavené heslo pre zasielanie príloh, príloha bude automaticky chránená heslom (zašifrovaná). Viac informácií získate v téme Zasielanie výplatných pások e-mailom.

Export údajov

Zo spracovaných miezd je možné exportovať niektoré údaje:

Príbuzné témy