Pomocník systému OBERON
Formulár Úprava mzdy

Formulár Úprava mzdy slúži na úpravy mzdy pracovníkovi. Formulár Úprava mzdy je dostupný z ponuky MzdyTvorba miezd, tlačidlo Upraviť mzdu

V hlavičke sa nachádza plán pracovnej doby, neprítomnosti, príplatky, odmeny, náhrady mzdy a iné, ktoré sa zadávajú do jednotlivých záložiek nižšie.
V záložke Neprítomnosť sa zadávajú záznamy neprítomnosti v práci napr. nemocenské dávky, dovolenky, ošetrovné, materské a náhrada príjmu, vylúčiteľné doby a iné. Ak sa chcete pozrieť aké neprítomnosti boli pracovníkovi vyplatené v predchádzajúcom období (mesiaci), zmeňte zobrazované obdobie.

V záložke Zložky mzdy sa zadávajú (prípadne upravujú) príplatky, odmeny, náhrady mzdy, zrážky a iné. Mzdové zložky generuje automaticky program na základe pracovného pomeru, tu je možné ďalšie mzdové zložky dopĺňať. 

Novú mzdovú zložku je možné pridať dvomi spôsobmi:
A) Stlačením tlačidla Nový  - po výbere príslušného typu mzdovej zložky sa otvorí formulár, v ktorom sa následne otvorí zoznam mzdových predkontácií.
B) Rýchle zadávanie čísla predkontácie - do poľa Pridať zložku mzdy sa zadáva priamo číslo predkontácie, prípadne kombinácia dvoch (alebo aj troch čísiel), napr. 100*599, kde 100 je hodnota v eurách, 599 je mzdová zložka Iné odmeny (viac informácií v téme Spracovanie mzdy pracovníkovi).

V prípade, že potrebujete pridať zložku mzdy, ktorá sa nenachádza v zozname (napr. určitý typ príplatku), stlačte tlačidlo výberu . Otvorí sa zoznam mzdových predkontácii, v ktorom sa nachádzajú najčastejšie používané predkontácie. Mzdové predkontácie je možné dopĺňať podľa individuálnych požiadaviek zamestnávateľa.

Základná mzda

Základná mzda (mesačná)

Pod pojmom mesačná základná mzda sa rozumie dohodnutá mzda za mesiac. Mesačná mzda sa zadáva (pole Tarifa) v eurách a bude zobrazená ako základná mzda. Ak pracovník neodpracoval celý fond pracovnej doby, stačí, ak mu budú správne zadané neodpracované hodiny (zadanie nemocenskej dávky, dovolenky, absencie a pod.) a program automaticky upraví počet odpracovaných hodín tak, aby súčet všetkých hodín predstavoval fond pracovnej doby pracovníka. Pri zmene počtu hodín mesačnej mzdy program vypočíta mesačnú mzdu nasledovne: načíta výšku mesačnej mzdy z príslušného pracovného pomeru pracovníka, vydelí počtom hodín fondu pracovnej doby v tom období a výsledok násobí počtom hodín.

Základná mzda (hodinová)

Hodinová mzda predstavuje akú čiastku dostane pracovník za odpracovanú hodinu. Ak pracovník neodpracoval celý fond pracovnej doby, stačí, ak mu budú správne zadané neodpracované hodiny (zadanie nemocenskej dávky, dovolenky, absencie a pod) a program automaticky upraví počet odpracovaných hodín tak, aby súčet všetkých hodín predstavoval fond pracovnej doby pracovníka.

Základná mzda (úkolová)

Úkolová mzda sa používa pri odmeňovaní pracovníkov, ktorých výkon možno merať pomocou noriem – napríklad výrobných robotníkov, stavebných robotníkov. Zamestnanci sú teda odmeňovaní od skutočného výkonu. Výkonové normy určujú, aké množstvo práce musí pracovník vykonať za určitý čas. Úkolová sadzba za jednotku výkonu predstavuje koľko peňazí pracovník dostane napríklad za jeden vyrobený kus, jeden opracovaný výrobok, jednu ušitú košeľu a pod. Na výpočet úkolovej mzdy potrebujeme poznať úkolovú sadzbu za jednotku výkonu a skutočný výkon.

Mzda za nadčas

Za prácu nadčas patrí pracovníkovi mzda a mzdové zvýhodnenie (príplatok najmenej 25% jeho priemerného zárobku). Pri práci za nadčas stačí zadať zložky mzdy Mzdu za nadčas a automaticky bude pridaný Príplatok (nadčasový).

Náhradné voľno (tvorba)

Kumulovanie náhradného voľna, ktoré môže pracovník čerpať ako náhradu za odpracovaný nadčas. Za prácu nadčas môže pracovník čerpať náhradné voľno v rozsahu, v akom sa práca nadčas vykonávala, ak sa na tom so zamestnávateľom dohodnú. V tom prípade však už pracovníkovi mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas nepatrí.

Náhradné voľno (čerpanie)

Čerpanie náhradného voľna ako náhrady za odpracované hodiny nadčasov.

Príplatok

Príplatok (nadčasový)

Za prácu nadčas patrí pracovníkovi mzda a mzdové zvýhodnenie (príplatok najmenej 25% jeho priemerného zárobku). Pri práci za nadčas je potrebné zadať dve zložky - Mzdu za nadčas a Príplatok (nadčasový). Pole zobrazuje sumu príplatku za nadčas, ktorý program vypočíta z počtu nadčasových hodín, percentuálnej časti a priemernej mzdy pracovníka (z trojmesačného priemeru). Výška príplatku za nadčas sa na páske zobrazuje pod položkou Nadčasový prípl.

Príplatok (za sviatok) 

Sumu príplatku za sviatok program vypočíta z počtu hodín, percentuálnej časti a priemernej mzdy pracovníka (z trojmesačného priemeru).

Príplatok (nočná práca) 

Za nočnú prácu patrí pracovníkoví príplatok vo výške najmenej 20% z jeho minimálnej mzdovej sadzby. Nočnou prácou je práca vykonávaná medzi 22:00 a 06:00 hodinou.

Príplatok (za sťažený výkon práce)

Pracovníkovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri rizikových prácach v prostredí, kde pôsobia faktory pracovného prostredia (chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, prach, fyzikálne faktory ako hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie), za podmienky, že pri ich výkone sa vyžaduje, aby používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky. Minimálna výška mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce je vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu

Príspevok na DSS, DDS (firma)

Pracovníkovi má možnosť prispievať na svoj dôchodkový účet formou dobrovoľných príspevkov (II. pilier) prípadne pracovníkovi môže prispievať zamestnávateľ (III. pilier). Príspevok môže byť zadaný vo forme percenta alebo pevnej čiastky. Príspevok sa načutáva z pracovneho pomeru pracovníka.

Odmena

Odmeny a prémie stimulujú pracovníka k vyššiemu výkonu a sú finančnou domenou za splnenie istých podmienok. Odmeny môžu byť mimoriadne, za výkon, prémie, podiely na zisku, iné odmeny.

Náhrada

Náhrada mzdy za sviatok

Náhrada sviatku je vlastne preplatenie ušlej mzdy pracovníka za čas, ktorý mal robiť a nerobil, lebo bol sviatok. Bližšie informácie v téme Odmeňovanie práce vo sviatok.

Náhrada príjmu pri PN

Nárok na náhradu príjmu má pracovník, ktorý bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne práceneschopného a nemá nárok na mzdu, plat, odmenu za prácu. Pracovníkovi patrí:  

 • od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu pracovníka
 • od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do 10. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu pracovníka 

Nemocenské (náhrada príjmu)

Ak je pracovník dlhšie dočasne pracovne neschopný ako 10 dní, od 11. dňa poskytuje nemocenské príslušná pobočka Sociálnej poisťovne. Nemocenské sa poskytuje najdlhšie do uplynutia 52. týždňa.

Dovolenka

Pracovníkovi vzniká za každý deň čerpania dovolenky nárok na náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Priemerný zárobok sa počíta zo mzdy zúčtovanej pracovníkovi na výplatu v kalendárnom štvrťroku predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok.

Za nevyčerpanú dovolenku patrí pracovníkovi náhrada mzdy:

 • z dôvodu skončenia pracovného pomer
 • z dôvodu smrti zamestnanca
 • ak ide o nevyčerpanú dovolenku z predchádzajúceho roka, ktorá presahuje štyri týždne

Prekážky na strane zamestnávateľa

Ak pracovník nemôže vykonávať prácu z dôvodu, že na strane zamestnávateľa vznikla prekážka, ktorá mu znemožňuje vykonávať prácu dohodnutú v pracovnej zmluve, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Ak pracovník nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo iným podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj), patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. V prípade, že pracovník vykonáva prácu, ktorá je závislá od počasia a nemôže ju z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov vykonávať, má nárok na náhradu mzdy najmenej 50 % priemerného zárobku.

Iný príjem

Odstupné/Odchodné

Výška odstupného pracovníka sa na páske zobrazuje pod položkou Odstupné. Položka vstupuje do základov pre daň a odvody podľa aktuálne platnej legislatívnej úpravy.

Naturálie

Naturálna mzda pracovníka sa na páske zobrazuje pod položkou Naturálie. Z tejto položky sa neodvádzajú odvody (na výplatnej páske sa tu uvedená suma nezapočítava k sume K výplate).

Sociálny fond (zdaniteľný príjem)

Príspevky zo sociálneho fondu vo forme zdaniteľného príjmu napr. účasť na kultúrnom podujatí.

Príklad: Zamestnávateľ zakúpi pre pracovníkov lístky do rehabilitačného centra na masáže. Pokiaľ nemá zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu o nájme tak pre uvedený príklad nie je možné použiť §5 ods. 7 zákona o dani z príjmov (ktorý je od dane oslobodený).

Firemné auto (použitie zamiestnancom)

Použitie danenej položky pri používaní firemného vozidla pracovníkom na súkromné účely ako nepeňažný príjem vo výške 1% (za mesiac). Ďalšie informácie získate v téme Zamestnanec používa firemné vozidlo aj na súkromné účely.

Stravné (náhrada)

Cestovné náhrady predstavujú diéty, ktoré platí zamestnávateľ zamestnacovi pri na služobných cestách na území SR. Sadzby stravného (cestovné náhrady) na tuzemské služobné cesty sú určené podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zrážka

Záloha

Zálohu na mzdu je vyplatená pracovníkovi v predstihu.

Stravné lístky

Zrážka Stravné lístky predstavuje doplatok pracovníka do plnej hodnoty stravného lístka.

Príspevok na DSS, DDS (pracovník)

Pracovníkovi má možnosť prispievať na svoj dôchodkový účet formou dobrovoľných príspevkov (II. pilier) prípadne pracovníkovi môže prispievať zamestnávateľ (III. pilier). Príspevok môže byť zadaný vo forme percenta alebo pevnej čiastky. Príspevok sa načítáva z pracovneho pomeru pracovníka.

Výživné/Exekučná zrážka 

Tieto zrážky zo mzdy nariadená súdom. Výžívné sa načítáva z pracovneho pomeru pracovníka.

Zúčtovanie

Daňový bonus

Daňový bonus je daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, ktoré nielen znižuje výslednú daňovú povinnosť (daň z príjmov), ale môže byť aj príjmom daňovníka, ak jeho výsledná daňová povinnosť bude nižšia ako suma daňového bonusu. Výšku daňového bonusu získate v téme História mzdových sadzieb.

Ročné zúčtovanie dane/zdravotného poistenia 

Po vykonaní ročných zúčtovaní pracovníkovi (dane a poistení), je potrebné vykonať vyrovnanie rozdielov zistených po vykonaní uvedených zúčtovaní. Do poľa Tarifa sa zadáva suma  preplatku(+)/nedoplatku(-).

Význam znamienok +/-

Mínus - záporná hodnota je považovaná za nedoplatok, teda sumu ktorú je potrebné vybrať od pracovníka

Plus - kladná hodnota je považovaná za preplatok, teda sumu ktorú je potrebné pracovníkovi vyplatiť (vrátiť)

Zložky mzdy môžu byť znázornené rôznym typom písma:

 • kurzívou - zložky mzdy nebudú tlačené na tlačových výstupoch z dôvodu, že suma je rovná nule
 • tučným písmom - zložka mzdy bola zmenená používateľom

Poistenie

Zobrazujú sa vypočítané odvody so mzdy. Začiarknutím poľa Manuálna úprava poistenia je možné upraviť výšku vypočítaných odvodov, prípadne počty dní poistenia. Manuálnu úpravu vypočítanej mzdy vykonávájte len v odôvodnených prípadoch až po spracovaní mzdy (zadaní všetkých zložiek mzdy). Pri akejkoľvek zmene mzdovej zložky (alebo neprítomnosti) bude mzda bude opäť prepočítaná.

Dane

Zobrazuje sa výška dane zo mzdy, daňový bonus, odpočítateľné položky a iné.

Mzdu pracovníka je možné rozúčtovať podľa potrieb firmy na jednotlivé zákazky, pracoviská atď. Mzdy sa členia podľa stromovej štruktúry členenia firmy. Zadať hodnotu, ktorá sa má rozúčtovať je možné zadať ako:

 • čiastku (v eurách)
 • odpracované dni
 • odpracované hodiny
 • percento
 • zvyšok (ostatné nerozúčtované)

Postup rozúčtovania mzdy je popísaný v téme Rozúčtovanie mzdy.

Príklad: Stavebná firma člení mzdové náklady podľa jednotlivých stavieb. Pracovník odpracoval na stavbe v Ružomberku 15 pracovný dní, zvyšný počet dní odpracoval na stavbe v Turíku.

 

V záložke Iné sa zobrazujú údaje o pracovníkovi, napríklad zdravotná poisťovňa, DDS a pod., ktoré sa preberajú z formulára Pracovník.

Čerpaná dovolenka - zobrazia sa informácie o dovolenke pracovníka (prenos z minulého roka, čerpaná dovolenka, zostatok dovolenky).

Náhradné voľno - Náhradné voľno poskytuje zamestnávateľ po dohode so zamestnancom za prácu nadčas, za čas neaktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku alebo za prácu vo sviatok namiesto mzdového zvýhodnenia, v rozsahu trvania práce nadčas alebo práce vo sviatok si teda zamestnanec vyberie náhradné voľno.

Príbuzné témy