Pomocník systému OBERON
O členení pracovníkov a rozúčtovaní miezd

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Pokročilé vedomosti > O členení pracovníkov a rozúčtovaní miezd

OBERON umožňuje členiť pracovníkov a rozúčtovať mzdy viacerými spôsobmi. O tom, aký spôsob zvoliť, rozhoduje počet pracovníkov v evidencii, organizačná štruktúra a v neposlednom rade požiadavky vedenia (majiteľa či manažmentu) účtovnej jednotky.

Členenie pracovníkov

Všeobecne o rozúčtovaní mzdy

Postup podrobného rozúčtovania mzdy

  1. V ponuke Mzdy zvoľte ponuku Tvorba miezd.
  2. Vyberte pracovníka, ktorému chcete rozúčtovať mzdu a stlačte tlačidlo Upraviť mzdu.
  3. Otvorí sa formulár Úprava mzdy, v záložke Rozúčtovanie stlačte tlačidlo Nový.
  4. Otvorí sa formulár, v ktorom pomocou tlačidla výberu  vyberte členenie (členenie sa definuje v ponuke Firma) a stlačte tlačidlo OK.
  5. Zadajte hodnotu - počet odpracovaných hodín, dní, percento, čiastku, prípadne pri poslednom rozúčtovaní zvyšok.  V prípade potreby môžete túto hodnotu neskôr upraviť.
  6. Stlačením tlačidla OK sa rozúčtovanie uloží.
  7. V prípade, že chcete rozúčtovať mzdu na ďalšie členenie stlačte tlačidlo Nový a pokračujte od bodu 3.
  8. Celkový prehľad o všetkých rozúčtovaných mzdách je možné získať v tlačovom výstupe Účtovanie miezd.
Postup, ako zaúčtovať spracované mzdy do účtovného denníka, sa nachádza v téme Zaúčtovanie miezd do podvojného účtovníctva.

Príklad

Stavebná firma člení mzdové náklady podľa jednotlivých stavieb. Pracovník odpracoval na stavbe v Ružomberku 15 pracovných dní, zvyšný počet dní odpracoval na stavbe v Turíku.

 Obrázok č. 1: Rozúčtovanie na dve rôzne stavby

Príbuzné témy