Pomocník systému OBERON
Hromadné účtovanie dokladov

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Hromadné účtovanie dokladov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Hromadné účtovanie dokladov v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Hromadne zaúčtovať

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje vykonať hromadné zaúčtovanie dokladov do účtovného/peňažného denníka. V sprievodcovi je možné začiarknuť možnosť Pred samotným zaúčtovaním vykonať test zaúčtovania. V tom prípade program najskôr vykoná test účtovania a až následne sa uskutoční samotné účtovanie.

Zrušiť hromadné zaúčtovanie

Funkcia zruší hromadné zaúčtovanie dokladov. Po zrušení zaúčtovania sa vymažú záznamy v účtovnom/peňažnom denníku, v knihe Hromadné účtovanie dokladov však daný záznam o hromadnom zaúčtovaní ostatne zachovaný (so stavom zaúčtovania Nezaúčtované).

Zobraziť správy o priebehu

Funkcia zobrazí správy o priebehu hromadného zaúčtovania, ktoré umožňujú jednoducho odhaliť prípadné problémy so zaúčtovaním.

Zobraziť vytvorené záznamy v denníku

Funkcia zobrazí záznamy vytvorené hromadným zaúčtovaním dokladov v účtovnom/peňažnom denníku - otvorí knihu Účtovný denník alebo Peňažný denník.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy