Pomocník systému OBERON
Zaúčtovanie miezd do účtovného denníka

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Pokročilé vedomosti > Zaúčtovanie miezd do účtovného denníka

OBERON umožňuje automaticky zaúčtovať spracované mzdy do účtovného denníka. Zaúčtovať je možné len mzdy v uzatvorenom období (mesiaci), t. j. po mesačnej uzávierke miezd.

Základné informácie

Priame zaúčtovanie

Priame zaúčtovanie sa vykonáva evidencii Hromadné účtovanie dokladov, kde bude o zaúčtovaní vykonaný záznam. Tu bude dostupná aj správa o priebehu zaúčtovania (chybový protokol). V prípade potreby bude možné toto zaúčtovanie aj zrušiť a hromadne tak záznamy z účtovného denníka vymazať.

  1. Po mesačnej uzávierke miezd zvoľte ponuku Účtovníctvo, položku Hromadné účtovanie dokladov. Otvorí sa evidencia, stlačte tlačidlo Nový.
  2. Otvorí sa sprievodca, ktorý Vás prevedie samotným zaúčtovaním. Zvoľte evidenciu pre zaúčtovanie, v tomto prípade Mzdy, zvoľte obdobie pre zaúčtovanie.
  3. Stlačte tlačidlo Ďalej - tu je možné zadať dátum a čas evidencie záznamu v evidencii hromadného účtovania (má len informačný charakter) - mzdy budú zaúčtované v posledný deň daného mesiaca, ktorého mzdy sa účtujú. Pri následnom stlačení tlačidla Ďalej bude v evidencii vytvorený zápis o hromadnom zaúčtovaní.
  4. V ďalšom kroku sprievodcu je možné zvoliť, či pred samotným zaúčtovaním sa má vykonať test zaúčtovania - tu sa vykoná výpočet zaúčtovania (rozúčtovania) miezd, ako aj test zaúčtovania v účtovnom denníku. Test je nepovinný, odporúčame ho však vykonať.
  5. Dokončite sprievodcu zaúčtovania - v poslednom kroku sa vykoná samotné zaúčtovanie miezd, keď sa v účtovnom denníku vytvoria nové záznamy.

Zaúčtovanie pomocou súboru XML

Tento typ zaúčtovania sa používa vtedy, ak sa spracovanie miezd vykonáva na inej databáze, ako sa spracováva účtovníctvo.

  1. Pri mesačnej uzávierke začiarknite položku Voliteľné tlačové výstupy - pole Podklady pre zaúčtovanie do účtovného denníka. Vtedy sa okrem tlačového výstupu automaticky vygeneruje XML súbor (napr. Uctovanie miezd 01-2017.xml), v ktorom sú uložené mzdové zložky pre zaúčtovanie. Dátum zaúčtovania bude nastavený automaticky na posledný deň daného mesiaca.
  2. Daný XML súbor je potrebné doručiť na počítač, kde sa realizuje spracovanie účtovníctva.
  3. Na počítači, kde sa spracováva účtovníctvo, otvorte Účtovný denník - stlačte tlačidlo Možnosti, zvoľte položku XML komunikácia - hromadný import údajov. Otvorí sa sprievodca importu údaj, ktorý umožňuje naimportovať XML súbor.
  4. Pokračujte v sprievodcovi importu - po dokončení sa do účtovného denníka automaticky vytvoria záznamy.
Príbuzné témy