Pomocník systému OBERON
Účtovný denník

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Účtovný denník

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Účtovný denník v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že účtovná jednotka používa, resp. daný používateľ má povolené pracovať s modulom Podvojné účtovníctvo.

Základné informácie 

Vykonať, resp. opraviť zápis v účtovnom denníku je možné pomocou formulára Zápis v účtovnom denníku. Postup zaúčtovania dokladu do účtovného denníka je dostupný v téme Zaúčtovanie dokladu do účtovného denníka.

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zostatky pokladne/bankového účtu

Vo formulári sa zobrazia príjmy, výdavky a zostatky zatriedené podľa obdobia.

Zobraziť doklad z knihy pohľadávok alebo záväzkov

V prípade, že je zápis v účtovnom denníku zaúčtovaný, zobrazí sa pohľadávka, prípadne záväzok z knihy pohľadávok/záväzkov. Doklad nie je možné meniť.

Zobraziť v evidencii DPH

Zobrazí sa faktúra alebo faktúry z Knihy evidencie DPH, ktoré prislúchajú k danej faktúre.

Zobraziť väzby dokumentu 

Systém OBERON udržiava medzi súvisiacimi záznamami v rôznych evidenciách väzby (napr. na kontrolu správnosti zaúčtovania). Funkcia zostaví grafický prehľad väzieb daného záznamu, ktorý je zároveň interaktívny - kliknutím pravým tlačidlom myši je možné jednotlivé záznamy zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Prečíslovanie dokladov

Otvorí sa sprievodca Prečíslovanie dokladov, ktorý umožňuje automaticky prečíslovať doklady určitého typuúčtovnom denníku v chronologickom slede (podľa dátumu dokladu) vrátane pokladničných dokladov. Prečíslovaním pokladničných dokladov v účtovnom denníku sa zároveň prečíslujú aj všetky súvisiace doklady v iných knihách (Kniha pohľadávok, Kniha záväzkov, Kniha evidencie DPH, Evidencia vozidiel). Ak využívate funkciu prečíslovania pokladničných dokladov, je potrebné pri tlači pokladničných dokladov v účtovnom denníku zakázať tlač čísla pokladničného dokladu (v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Používateľ, Tlač, záložka Účtovníctvo).

Hromadné zmeny

Hromadné zmeny umožňujú hromadne zmeniť hodnotu vybraného poľa. Zmena sa vykoná len v záznamoch nachádzajúcich sa v zozname (ak je použitý filter, zmeny sa vykonajú len na vyfiltrovaných záznamoch). Hromadné zmeny sú nevratný proces, preto pred ich spustením odporúčame vykonať zálohovanie údajov. Hromadné zmeny možno vykonať dvojakým spôsobom:

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - hromadný import údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje hromadne importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

Export účtovného denníka na externé spracovanie

Účtovný denník je možné exportovať na ďalšie spracovanie, analýzu, externý audit a pod. Súbor sa exportuje vo formáte databázy (prípona MDB). Otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné vybrať databázu firmy. Ďalšie informácie získate v téme Sprievodca Export účtovného denníka na externé spracovanie.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy