Pomocník systému OBERON
Účtovný denník

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Účtovný denník

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Účtovný denník v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že účtovná jednotka používa, resp. daný používateľ má povolené pracovať s modulom Podvojné účtovníctvo.

Základné informácie 

Zaznamenať, resp. opraviť zápis v účtovnom denníku je možné pomocou formulára Zápis v účtovnom denníku. Postup zaúčtovania dokladu do účtovného denníka je dostupný v téme Zaúčtovanie dokladu do účtovného denníka.

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zostatky pokladne/bankového účtu

Vo formulári sa zobrazia príjmy, výdavky a zostatky zatriedené podľa obdobia.

Zobraziť doklad z knihy pohľadávok alebo záväzkov

V prípade, že je zápis v účtovnom denníku zaúčtovaný, zobrazí sa pohľadávka, prípadne záväzok z knihy pohľadávok/záväzkov. Doklad nie je možné meniť.

Zobraziť v evidencii DPH

Zobrazí sa faktúra alebo faktúry z Knihy evidencie DPH, ktoré prislúchajú k danej faktúre.

Zobraziť väzby dokumentu 

Väzby dokumentu slúžia na kontrolu správnosti jeho zaúčtovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (účtovný zápis, účtovanie úhrady atď.). Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zápis v účtovnom denníku vytlačiť, upraviť, resp. exportovať.

Prečíslovanie dokladov

Formulár Prečíslovanie dokladov umožňuje prečíslovať pokladničné doklady v účtovnom denníku. Prečíslovaním pokladničných dokladov v účtovnom denníku sa zároveň prečíslujú aj všetky súvisiace doklady v iných knihách (Kniha pohľadávok, Kniha záväzkov, Kniha evidencie DPH, Evidencia vozidiel). 

Hromadné zmeny

Hromadné zmeny umožňujú hromadne zmeniť hodnotu vybraného poľa. Zmena sa vykoná len v záznamoch nachádzajúcich sa v zozname. Hromadné zmeny sú nevratný proces, preto pred ich spustením odporúčame vykonať zálohovanie údajov. Hromadné zmeny možno vykonať dvojakým spôsobom:

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.

XML komunikácia - hromadný import údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov.

Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

Export účtovného denníka na externé spracovanie

Účtovný denník je možné exportovať na ďalšie spracovanie, analýzu, externý audit a pod. Súbor sa exportuje vo formáte databázy (prípona MDB). Otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné vybrať databázu firmy. Ďalšie informácie získate v téme Sprievodca Export účtovného denníka na externé spracovanie.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy