Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Používateľ - Tlač

Formulár Nastavenia - Používateľ - Tlač umožňuje pre aktuálne prihláseného používateľa vykonať nastavenia tlače rôznych informácií na dokladoch (napr. čiarového kódu, zľavy, čísla skladovej karty a ďalších). Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Nastavenia programu - v sekcii Používateľ zvoľte oddiel Tlač.

Popis formulára Nastavenia - Používateľ - Tlač

Pokladničný doklad

Tlačiť číslo pokladničného dokladu

Začiarknutie políčka povolí tlač čísla pokladničného dokladu pri tlači pokladničných dokladov v účtovnom (peňažnom) denníku. Ak využívate funkciu prečíslovania pokladničných dokladov, je potrebné pri tlači pokladničných dokladov v účtovnom (peňažnom) denníku tlač čísla pokladničného dokladu zakázať.               

Doklad

Tlačiť celkom poskytnutú zľavu

Na tlačových výstupoch výdajok a faktúr umožní tlačiť aj celkovú poskytnutú zľavu na doklade. V prípade, že na každej položke je iná zľava (prípadne na niektorých nie je), nie je jednoduché určiť celkovú poskytnutú zľavu - preto je vhodné, aby ju program vyrátal a vytlačil. Celková poskytnutá zľava je rozdielom súm predajných cien položiek bez zľavy a so zľavou vyjadrená v percentách.

Tlačiť celkovú hmotnosť položiek

Na tlačových výstupoch výdajok a faktúr umožní tlačiť aj celkovú hmotnosť položiek daného dokladu. Hmotnosť položky sa zadáva vo formulári Skladová karta, záložka Doplň. údaje ako Hmotnosť mernej jednotky. Zobraziť celkovú hmotnosť položiek je možné vo formulári Výdajka stlačením skratkového klávesu F9.

Položky dokladu

K názvu položky pripájať čiarový kód

Na tlačových výstupoch výdajok a faktúr umožní tlačiť čiarový kód ku každej položke. Čiarový kód položky je možné zadať vo formulári Skladová karta, záložka Reg. pokladnice. Na doklade sa bude tlačiť iba prvý čiarový kód (aj v prípade, že na skladovej karte je ich zadaných viac).

K názvu položky pripájať informáciu o balení (prepočte merných jednotiek)

Na tlačových výstupoch výdajok a faktúr umožní pripojiť k názvu položky aj informáciu o prepočte merných jednotiek pre výdaj.

Príklad: Skladová karta Minerálka je evidovaná v l (litroch) a merná jednotka pre výdaj je 1 dcl s koeficientom prepočtu 0,1 l = 1 dcl. Vo výdajke je vydaná Minerálka v množstve 1 dcl. V tlačovom výstupe Výdajka je názov položky Minerálka [0,1 l].

Prepočet merných jednotiek je možné zadať vo formulári Skladová karta, záložka Základné. Viac informácií v téme Práca s mernými jednotkami.

K názvu položky pripájať záručnú dobu

Na tlačových výstupoch výdajok a faktúr umožní pripojiť k názvu položky Záručnú dobu. Záručnú dobu je možné zadať vo formulári Skladová karta, záložka Doplň. údaje.

Za položku tlačiť hodnotu z poľa 'Popis pri predaji'

Na tlačových výstupoch pokladničných dokladov, výdajok a faktúr umožní za položku dokladu tlačiť hodnotu z poľa Popis pri predaji. Pole sa nachádza vo formulári Skladová karta v záložke Doplň. údaje. Popis pri predaji je možné použiť aj pri tlači recyklačného poplatku na faktúrach.

Číslo položky na doklade

Pri tlači vybraných dokladov je možné na položkách voliteľne tlačiť číslo skladovej karty alebo KP (klasifikáciu produkcie).

Objednávky vydané

Pri tlači vydanej objednávky je možné v názve položky tlačiť Názov skladovej karty (teda názov, pod ktorým evidujete skladovú kartu vo vašej evidencii) alebo Názov (dodávateľ) - t. j. názov, pod ktorým eviduje položku dodávateľ. Pole Názov (dodávateľ) je možné zadať vo formulári Skladová karta v záložke Obch. partneri (pole Dodávatelia). Obe možnosti tlačenia názvov je možné kombinovať - pri položke sa môžu tlačiť oba názvy.
Príbuzné témy