Pomocník systému OBERON
Formulár Výdajka

Formulár Výdajka umožňuje vykonať výdaj tovaru (jednoduchej karty, služby, alebo výrobku) zo skladu v systéme OBERON.

Popis formulára Výdajka

Formulár je dostupný z ponuky SkladVýdajky, tlačidlo Nový.

Druh pohybu

Druh pohybu predstavuje vlastnosť dokladu, ktorú možno aplikovať na výdajky alebo príjemky. Túto vlastnosť je možné použiť na filtrovanie dokladov a získať prehľad o príjme alebo výdaji v sklade podľa daného druhu pohybu. Druh pohybu je možné vytvoriť alebo upraviť v ponuke SkladDruhy pohybov alebo kliknutím na tlačidlo výberu .

Číslo

Pri vytváraní nového dokladu (záznamu) v systéme OBERON sa mu automaticky priradí číselné označenie tak, aby sa vytvoril číselný rad podľa zadaného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Číslo objednávky a dodacieho listu

Zadáva sa číslo objednávky, prípadne číslo dodacieho listu, ktorý bol podkladom na vytvorenie výdajky.

Firma

Výdajku je možné priradiť k prevádzke účtovnej jednotky. Prevádzka sa nastavuje v základných údajov o firme. Ďalšie informácie získate v téme Prevádzky.

Obchodný partner

Zadajte alebo vyberte obchodného partnera stlačením tlačidla   alebo klávesu F3 v poli Obchodný partner. Bližšie informácie o obchodných partneroch sa dozviete v téme Obchodní partneri.

Platnosť IČ DPH obchodného partnera je možné overiť kliknutím na tlačidlo . Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.

Položky dokladu

Položky dokladu je možné pridať manuálne (tlačidlo Nový) alebo automaticky vytvoriť vložením z objednávky prijatej, inventúrneho súpisu, prípadne naimportovať zo súboru typu XLSX (tlačidlo Možnosti).

Dostupné možnosti

Vo formulári Výdajka sú dostupné ďalšie možnosti po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zľava na položku F6

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov.

Zľava na celý doklad F7

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov.

Precenenie dokladu

Precenenie dokladu znamená, že sa celková cena dokladu zníži alebo zvýši. Funkcia upraví základnú predajnú cenu položky (položiek) na doklade tak, že nie je potrebné zadávať zľavu. Spôsob precenenia dokladu:

Pri zadaní precenenia s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu zvýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma zníži (zľava).

Precenenie dokladu (zmena ceny)

Otvorí sprievodcu, pomocou ktorého je možné zmeniť ceny v doklade podľa cien na skladových kartách. Môže sa nastaviť percentuálne navýšenie z obstarávacích (alebo posledných nákupných) cien, prípadne konkrétna cenová hladina. Spôsob výpočtu nových cien v doklade:

Doklad - podrobnosti o výnose

Funkcia zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos v absolútnej hodnote a percentách, marža, zľavy). Ďalšie informácie získate v téme Zistenie výnosu.

Zobraziť hmotnosť položiek F9

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek v doklade. Hmotnosť položiek musí byť zadaná na skladových kartách.

Zobraziť skladovú kartu

Zobrazí sa skladová karta danej položky z knihy Skladové karty.

Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Umožňuje neskladovú položku priradiť k existujúcej skladovej karte, alebo vytvoriť novú skladovú kartu podľa neskladovej položky. Bližšie informácie o tejto funckii získate v téme Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte .

Vložiť položky z inventúrneho súpisu

Do výdajky budú pridané položky z inventúrneho súpisu a ich aktuálne manká a prebytky. Skladové karty, na ktorých nevzniklo manko ani prebytok, sa do výdajky nenačítajú. V prípade, že pri inventúre neboli zadané fyzické množstvá pri všetkých skladových kartách, program vypíše počet takýchto skladových kariet, prípadne aj počet variantov skladových kariet. Bližšie informácie o inventúre získate v téme Spracovanie inventúry.

Vložiť položky z objednávky prijatej

Do výdajky budú pridané položky z objednávky prijatej.

Vyskladniť celý sklad

Do položiek výdajky sú automatizovane pridané všetky nenulové skladové karty. Po tomto úkone stav zásob na sklade bude nulový, sklad nebude obsahovať žiadne zásoby. Funkciu je možné využiť pri prechode z neplatiteľa na platiteľa DPH.

Import položiek zo súboru typu XLSX

Umožňuje do dokladu naimportovať položky zo súboru typu XLSX (LibreOffice, Microsoft Excel a pod.). Súbor musí obsahovať identifikátor skladovej karty (napr. číslo, čiarový kód), množstvo a ceny. Ak počas importu nebude k položke dokladu nájdená skladová karta, naimportuje sa ako neskladová položka.

Vernostný systém - čerpanie benefitov

Zobrazí sa formulár Vernostný systém - čerpanie benefitov, v ktorom je možné zadať, resp. zosnímať číslo vernostnej karty, prípadne získať informácie o jej používaní. Zadajte číslo vernostnej karty, stlačte tlačidlo OK a následne sa zobrazia všetky benefity, ktoré môže zákazník čerpať.

Zlúčiť položky

Umožňuje zlúčiť rovnaké položky z výdajky do jednej (spočíta množstvo).

Hromadne upraviť poznámky položiek

Otvorí sprievodcu, pomocou ktorého je možné hromadne zapísať do poľa Poznámka na všetkých položkách príjemky doplňujúcu informáciu podľa výberu z možností uvedených v sprievodcovi.

Hromadne vymazať položky z výdajky

Umožňuje vymazať všetky položky z výdajky. Funkciu je výhodné využiť pri vymazávaní celej výdajky, keď ju nie je možné vymazať.

Tlačidlá vo formulári Výdajka

Šablóny

Šablóna obsahuje vybrané atribúty formulára (napr. číslo účtu) a umožňuje im preddefinovať hodnoty. Následne pri výbere tejto šablóny vo formulári program vyplní dané atribúty (polia) podľa preddefinovaných hodnôt uložených v šablóne. Viac informácii nájdete v téme Šablóny.

Prílohy

K výdajke je možné pripojiť rôzne dokumenty a obrázky. Stlačením tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha. Dokument je možné nalistovať stlačením tlačidla výberu .
Druhy pohybov (príjmu aj výdaja) si môže stanoviť používateľ sám. Ak pri tvorbe Výdajky nemáte k dispozícii požadovaný druh pohybu, prerušte tvorbu výdajky a doplňte potrebný pohyb vo formulári Druhy pohybov.    
Bližšie informácie o štruktúre a štandardných možnostiach dokladu v systéme OBERON nájdete v téme Štruktúra a možnosti dokladu.
Príbuzné témy