Pomocník systému OBERON
Formulár Výdajka

Formulár Výdajka slúži na vydanie tovaru (jednoduchej karty, služby, alebo výrobku) zo skladu. Výdajku je možné vložiť do faktúry a tak vystaviť na vydaný tovar daňový doklad. Pomocou výdajok je možné aj napr. vydať tovar do spotreby. Formulár Výdajka je dostupný z ponuky Sklad, Výdajky, tlačidlo Nový/Oprava.

Popis formulára Výdajka

Druh pohybu

Druh pohybu predstavuje vlastnosť výdajky, ktorá slúži na filtrovanie dokladov a umožňuje získať prehľad o príjme alebo výdaji v sklade podľa daného druhu pohybu. Druh pohyby je možné vytvoriť alebo upraviť v ponuke SkladDruhy pohybov alebo kliknutím na tlačidlo výberu.

Číslo dokladu

Program automaticky vytvorí číselný rad podľa zadaného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie záznamov (dokladov).

Číslo objednávky a dodacieho listu

Zadáva sa číslo objednávky, prípadne číslo dodacieho listu, ktorý bol podkladom pre vytvorenie výdajky.

Firma

Výdajku je možné priradiť k prevádzke účtovnej jednotke. Prevádzka sa nastavuje v základných údajov o firme. Ďalšie informácie získate v téme Prevádzky.

Obchodný partner

Údaje o obchodnom partnerovi je možné vyvolať stlačením príslušného tlačidla alebo klávesy F3 v poli Obchodný partner. Bližšie informácie o obchodných partneroch sa dozviete v téme Obchodní partneri.

Platnosť IČ DPH obchodného partnera je možné overiť kliknutím na tlačidlo . Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.

Položky dokladu

Položky dokladu je možné vybrať manuálne (tlačidlo Nový), alebo automaticky vytvoriť z iného dokladu (tlačidlo Možnosti). Na doklad je možné importovať položky z iného dokladu (faktúry, objednávky, príjemky/výdajky) alebo vložiť položky z inventúrneho súpisu.

Dostupné možnosti evidencie

V evidencii výdajok sú pre prácu s dokladmi dostupné ďalšie možnosti. Sú dostupné pomocou kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zľava na položku F6

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v eurách na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov.

Zľava na doklad F7

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v eurách na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov.

Precenenie dokladu

Precenenie dokladu znamená, že sa celková cena dokladu zníži alebo zvýši. Funkcia upraví základnú predajnú cenu položky (položiek) na doklade tak, že nie je potrebné zadávať zľavu. Spôsob precenenia dokladu:

Pri zadaní precenenia s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu navýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma poníži (zľava).

Bližšie informácie o cenotvorbe nájdete v téme Zistenie výnosu.

Precenenie dokladu (zmena ceny)

Mení Navýšenie určené na Skladovej karte pri tvorbe Predajnej ceny. Precenenie dokladu - zmena navýšenia berie za základ (počíta s) Obstarávacou cenou, alebo Poslednou nákupnou cenou. Na rozdiel od Precenenia dokladu, ktoré za základ berie Predajnú cenu. Bližšie informácie o cenotvorbe a pojmoch nájdete v téme Zistenie výnosu.

Doklad - podrobnosti o výnose

Zobrazí podrobné informácie o výnose ako Výnos v absolútnej hodnote, alebo percentách, Maržu, Zľavy.

Zobraziť hmotnosť položiek F9

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek vo výdajke. Hmotnosť musí byť zadaná na skladovej karte.

Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Umožňuje neskladovú položku priradiť k existujúcej skladovej karte, alebo vytvoriť novú skladovú kartu podľa neskladovej položky. Bližšie informácie o tejto funckii získate v téme Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte .

Vložiť položky z inventúrneho súpisu

Do výdajky budú pridané položky z inventúrneho súpisu a ich aktuálne manká a prebytky. Skladové karty, na ktorých nevzniklo manko ani prebytok, sa do výdajky nenačítajú. V prípade, že neboli pri inventúre zadané fyzické množstvá pri všetkých sklaodvých kartách, program vypíše počet nezadaných skladových kariet, prípadne aj počet variantov skladových kariet. Ďalšie informácie o inventúre získate v téme Spracovanie inventúry.

Vložiť položky z objednávky prijatej

Do výdajky budú pridané položky z objednávky prijatej. Vložiť je možné len nevybavené objednávky.

Vyskladniť celý sklad

Do položiek výdajky sú automatizovane pridané všetky nenulové skladové karty. Po tomto úkone, stav zásob na sklade bude nulový, sklad nebude obsahovať žiadne zásoby. Funkciu je možné využiť pri prechode z neplatiteľa na platiteľa DPH.

Vernostný systém - čerpanie benefitov

Zobrazí sa formulár Vernostný systém - čerpanie benefitov, v ktorom je možné zadať, zosnímať číslo vernostnej karty, prípadne získať informácie o jej používaní. Zadajte číslo vernostnej karty, stlačte tlačidlo OK a následne budú zobrazené všetky benefity, ktoré môže zákazník čerpať.

Zlúčiť položky

Umožňuje zlúčiť rovnaké položky z výdajky do jednej (spočíta množstvo).

Hromadne vymazať položky

Umožňuje vymazať všetky položky z výdajky. Funkciu je výhodné využiť pri vymazávaní celej výdajky, keď ju nie je možné vymazať.

Tlačidlá vo formulári Výdajka

Šablóny

Šablóna obsahuje vybrané atribúty formulára (napr. číslo účtu) a umožňuje im preddefinovať hodnoty. Následne pri výbere tejto šablóny vo formulári program vyplní dané atribúty (polia) podľa preddefinovaných hodnôt uložených v šablóne. Viac informácii nájdete v téme Šablóny.

Prílohy

K výdajke je možné pripojiť rôzne dokumenty a obrázky. Stlačením tlačidla Nový sa otvorí formulár Záznam v knižnici dokumentov a obrázkov. Dokument je možné nalistovať stlačením tlačidla výberu .
Príbuzné témy