Pomocník systému OBERON
Formulár Výdajka

Formulár Výdajka umožňuje vykonať výdaj tovaru (jednoduchej karty, služby alebo výrobku) zo skladu v systéme OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka SkladVýdajky, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Výdajka

Druh pohybu

Druh pohybu predstavuje vlastnosť dokladu, ktorú možno aplikovať na výdajky alebo príjemky. Túto vlastnosť je možné použiť na filtrovanie dokladov a získať prehľad o príjme alebo výdaji v sklade podľa daného druhu pohybu. Druh pohybu je možné vytvoriť alebo upraviť v ponuke SkladDruhy pohybov alebo kliknutím na tlačidlo výberu .

Číslo

Pri vytváraní nového dokladu (záznamu) v systéme OBERON sa mu automaticky priradí číselné označenie tak, aby sa vytvoril číselný rad podľa zadaného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Číslo objednávky a dodacieho listu

Zadáva sa číslo objednávky, prípadne číslo dodacieho listu, ktorý bol podkladom na vytvorenie výdajky.

Firma

Výdajku je možné priradiť k prevádzke účtovnej jednotky. Prevádzka sa nastavuje v základných údajoch o firme. Ďalšie informácie získate v téme Prevádzky.

Obchodný partner

Zadajte alebo vyberte obchodného partnera stlačením tlačidla   alebo klávesu F3 v poli Obchodný partner. Platnosť IČ DPH obchodného partnera je možné overiť kliknutím na tlačidlo . Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.

Položky dokladu

Položky dokladu je možné pridať manuálne (tlačidlo Nový) alebo automaticky vytvoriť vložením z objednávky prijatej, inventúrneho súpisu, prípadne naimportovať zo súboru typu XLSX (tlačidlo Možnosti).

Odberné miesto (kód)

Zadajte kód výdajného boxu na zasielanie zásielok cez internetový obchod. Používa sa pre prepravnú službu na identifikáciu odberného miesta (balíkomatu). Údaj sa môže prenášať z internetového obchodu.

Dostupné možnosti

Vo formulári Výdajka sú dostupné ďalšie možnosti po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zľava na položku F6

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Zľava na celý doklad F7

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Precenenie dokladu

Otvorí sprievodcu Precenenie dokladu, ktorý umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu, avšak iným spôsobom ako použitím bežnej zľavy (zľava = 0 %). Funkcia umožňuje celkovú sumu dokladu preceniť o percentá, o sumu, upraviť zľavu a nepreceniť, len vynulovať zľavu na tých položkách, na ktorých je zadaná, pričom celková cena dokladu zostane zachovaná. Pri zadaní hodnoty precenenia o percento alebo o sumu s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu zvýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma zníži (zľava).

Precenenie dokladu (zmena ceny)

Otvorí sprievodcu Precenenie dokladu (zmena ceny), ktorý umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu, avšak iným spôsobom ako použitím bežnej zľavy (zľava = 0 %), pričom sa suma dokladu precení podľa cien uvedených na skladových kartách. Funkcia umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu zadaním konkrétneho percenta navýšenia z obstarávacej alebo poslednej nákupnej ceny, prípadne podľa inej cenovej hladiny, pričom môže zohľadniť aj pravidlá rozšírenej cenotvorby. Tento spôsob precenenia zohľadňuje len skladové položky dokladu, nie neskladové položky.

Doklad - podrobnosti o výnose

Funkcia zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos v absolútnej hodnote a percentách, marža, zľavy). Ďalšie informácie získate v téme Zistenie výnosu.

Zobraziť hmotnosť položiek F9

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek v doklade. Hmotnosť položiek musí byť zadaná na skladových kartách (vo formulári Skladová karta, záložka Doplň. údaje - Hmotnosť mernej jednotky).

Zobraziť skladovú kartu

Zobrazí sa skladová karta danej položky z knihy Skladové karty.

Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Umožňuje neskladovú položku priradiť k existujúcej skladovej karte, alebo vytvoriť novú skladovú kartu podľa neskladovej položky. Bližšie informácie o tejto funkcii získate v téme Formulár Priradiť položku dokladu ku skladovej karte.

Vložiť položky z inventúrneho súpisu

Do výdajky budú pridané položky z inventúrneho súpisu a ich aktuálne manká a prebytky. Skladové karty, na ktorých nevzniklo manko ani prebytok, sa do výdajky nenačítajú. V prípade, že pri inventúre neboli zadané fyzické množstvá pri všetkých skladových kartách, program vypíše počet takýchto skladových kariet, prípadne aj počet variantov skladových kariet. Bližšie informácie o inventúre získate v téme Spracovanie inventúry.

Vložiť položky z objednávky prijatej

Do výdajky budú pridané položky z objednávky prijatej.

Vyskladniť celý sklad

Do položiek výdajky sa automaticky pridajú všetky nenulové skladové karty. Po tomto úkone bude stav zásob na sklade nulový, t. j. sklad nebude obsahovať žiadne zásoby. Funkciu je možné využiť pri prechode z neplatiteľa na platiteľa DPH.

Import položiek zo súboru typu XLSX

Umožňuje do dokladu naimportovať položky zo súboru typu XLSX (LibreOffice, Microsoft Excel a pod.). Súbor musí obsahovať identifikátor skladovej karty (napr. číslo, čiarový kód), množstvo a ceny. Ak sa počas importu nenájde k položke dokladu skladová karta, naimportuje sa ako neskladová položka.

Vernostný systém - čerpanie benefitov

Zobrazí formulár Vernostný systém - čerpanie benefitu, v ktorom je možné zadať alebo nasnímať číslo vernostnej karty, prípadne získať informácie o jej používaní. Zadajte číslo vernostnej karty, stlačte tlačidlo OK a následne sa zobrazia všetky benefity, ktoré môže zákazník čerpať. Viac informácií získate v téme Vernostný systém v pohľadávkach a výdajkách.

Zlúčiť položky

Umožňuje zlúčiť rovnaké položky z výdajky do jednej (spočíta množstvo).

Hromadne upraviť poznámky položiek

Otvorí sprievodcu, pomocou ktorého je možné hromadne zapísať do poľa Poznámka na všetkých položkách príjemky doplňujúcu informáciu podľa výberu z možností uvedených v sprievodcovi.

Hromadne vymazať položky z výdajky

Umožňuje vymazať všetky položky z výdajky. Funkciu je výhodné využiť pri vymazávaní celej výdajky, keď ju nie je možné vymazať.

Rozdelenie výdajky - začatie

Umožňuje zapnúť režim rozdeľovania výdajky, v ktorom v zozname položiek pribudne nový stĺpec na zadanie množstva, ktoré sa po výbere nasledujúcej možnosti (Rozdelenie výdajky - ukončenie a vytvorenie novej) automaticky prenesie do nového dokladu.

Rozdelenie výdajky - ukončenie a vytvorenie novej

Umožňuje ukončiť rozdelenie výdajky, a tým presunúť zadané množstvá položiek do novej výdajky.

Tlačidlá vo formulári Výdajka

Prílohy

K záznamu je možné evidovať rôzne prílohy. Stlačením tlačidla sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej možno napr. oskenovať, prípadne importovať dokument (tlačidlo Možnosti). Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha, v ktorom možno po stlačení tlačidla výberu  nalistovať dokument z vybraného umiestnenia v počítači.
Druhy pohybov (príjmu aj výdaja) si môže stanoviť používateľ sám. Ak pri tvorbe Výdajky nemáte k dispozícii požadovaný druh pohybu, prerušte tvorbu výdajky a doplňte potrebný pohyb vo formulári Druhy pohybov.    
Bližšie informácie o štruktúre a štandardných možnostiach dokladu v systéme OBERON nájdete v téme Štruktúra a možnosti dokladu.
Príbuzné témy