Pomocník systému OBERON
Formulár Používateľ

Formulár Používateľ umožňuje definovať, resp. upravovať údaje o používateľovi v systéme OBERON. Formulár je dostupný v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Používatelia, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Používateľ

Zadávajú sa základné údaje o používateľovi v systéme OBERON.

Prihlasovať sa pod menom - jedinečné meno, ktoré bude používateľ zadávať pri každom prihlásení do programu. Meno odporúčame zvoliť čo najkratšie, zložené z jedného slova a bez diakritiky, aj keď program umožňuje zadať ľubovoľné prihlasovacie meno.

Meno uvádzané na dokladoch - meno používateľa uvádzané pri tlači dokladov (faktúra, výdajka, príjemka, objednávka, pokladničný doklad...) ako osoba, ktorá doklad vystavila.

Skratka používateľa - skratka evidovaná a zobrazovaná v knihách programu namiesto mena.

Typ používateľa

Štandardný - bežný používateľ, ktorý predstavuje konkrétnu osobu používajúcu systém OBERON, napr. účtovník, pokladník, čašník, recepčná atď.

Systémový - systémový používateľ nepredstavuje konkrétnu osobu, ale sa definuje pre potreby automatických úloh vykonávaných na pozadí (napr. webové služby a pod.), resp. aplikácií. Nie je možné sa pod ním prihlásiť do OBERON-u a naopak, pod štandardným používateľom nie je možné spúšťať automatické úlohy vykonávané na pozadí.

Administrátor - nejde o samostatný typ používateľa, ale o príznak, ktorý je možné nastaviť spravidla štandardnému používateľovi. Používateľ s týmto príznakom môže definovať používateľov a meniť ich práva. Administrátor disponuje aj ďalšími možnosťami nastavenia programu, ku ktorým ostatní používatelia nemajú prístup.

Zakázať používateľa

Zakázať používateľa znamená, že sa pod týmto používateľom nebude možné do systému OBERON prihlásiť, v systéme však ostane definovaný.

Kontakt

Zadávajú sa telefónne číslo a e-mailová adresa používateľa (napr. pri používaní automatických notifikácií alebo na odosielanie e-mailových správ).

Heslo na zasielanie príloh - zadáva sa heslo na šifrovanie tlačových zostáv vo formáte PDF spravidla na odosielanie elektronickou poštou. Pomocou tlačidla  je možné heslo vygenerovať. Viac informácií nájdete v téme Formulár Tlačové výstupy.

Prihlásenie

Prevádzka - umožňuje zvoliť prevádzku, s ktorou bude používateľ po prihlásení pracovať. Ak je niektorá z prevádzok priradená k používateľovi, bude možné v jednotlivých dokladových evidenciách vytvoriť nový doklad aj v prípade, že v hornej časti evidencie nebude zvolená konkrétna prevádzka (ale len možnosť *** Všetky prevádzky ***). V tom prípade nerozhoduje, či firma má alebo nemá priradenú predvolenú prevádzku (vo formulári Údaje o firme, záložka Základné údaje), priradenie prevádzky k používateľovi má prioritu. Viac informácií o prevádzkach získate v téme Prevádzky.

  • Použiť predvolenú - používateľovi bude priradená prevádzka podľa nastavení vo formulári Údaje o firme.
  • Zvoliť pri prihlásení - po prihlásení sa zobrazí formulár na výber prevádzky.
  • Konkrétna vybraná prevádzka - používateľovi bude priradená konkrétna vybraná prevádzka.

Kód rýchleho prístupu - môže sa zadať kód na rýchle prihlásenie používateľa do systému OBERON. Môže to byť kód prístupového kľúča, ktorý identifikuje používateľa pomocou snímača RFID kľúčov, prípadne len tzv. PIN (ľubovoľný alfanumerický reťazec). Pri použití PIN kódu je potrebné v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Počítač - Všeobecné, sekcia Prihlásenie používateľa do programu zvoliť Typ prihlasovacieho formulára Osobný PIN - následne sa bude na prihlásenie používateľa do systému OBERON vyžadovať len tento PIN (bez potreby vyberať používateľa zo zoznamu používateľov).

Používateľa je možné priradiť do jednej alebo viacerých skupín, ktoré si môže každá účtovná jednotka ľubovoľne definovať (napr. Účtovníci, Skladníci, Recepční atď.). Skupiny používateľov sa využívajú napr. v module CRM a registratúra pri určovaní, pre koho je úloha alebo udalosť určená. Stlačením tlačidla Pridať alebo odobrať sa otvorí formulár, v ktorom je možné vybrať skupinu, do ktorej bude daný používateľ priradený (výber sa uskutočňuje označením skupiny kurzorom a stlačením tlačidla ). Novú skupinu je možné definovať po stlačení tlačidla Upraviť.

Obrázok podpisu

Umožňuje načítať obrázok s podpisom používateľa alebo odtlačkom firemnej pečiatky. Následne sa podpis bude automaticky tlačiť v dokladových formulároch (faktúra, dodací list, cenová ponuka, objednávka...). Bližšie informácie získate v téme Ako pridať na faktúru podpis alebo pečiatku?

Elektronický podpis

Umožňuje priradiť danému používateľovi kvalifikovaný certifikát (ACA), resp. podpisový certifikát vygenerovaný v OBERON-e na vytváranie elektronického podpisu. V rozbaľovacom zozname sa zobrazujú súkromné certifikáty uložené v úložisku systému Windows (Certifikáty - Certifikáty aktuálny požívateľ - Osobné. Elektronický podpis sa v systéme OBERON využíva napr. na podpisovanie elektronických dokumentov exportovaných do formátu PDF, podpisovanie exportovaných údajov vo formáte XML (pri tzv. XML komunikácii), prípadne pri importe údajov na overenie ich pravosti. Postup priradenia kvalifikovaného certifikátu (ACA) používateľovi je uvedený v téme Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) v OBERON-e. Postup priradenia podpisového certifikátu vygenerovaného v OBERON-e používateľovi je uvedený v téme Digitálny podpis vygenerovaný v OBERON-e. Všeobecné informácie o elektronickom podpise nájdete v téme Čo je elektronický podpis

Minimálne navýšenie

Minimálne navýšenie neumožní používateľovi vydať položku s nižším navýšením ako je nastavená hodnota v percentách. Pojem Navýšenie je vysvetlený v téme Zistenie výnosu. Minimálne navýšenie je možné nastaviť aj záporné (napr. -10%). Vtedy program umožní skladovú kartu vydať aj za cenu nižšiu ako je obstarávacia cena. Minimálne navýšenie -100 umožní vydať tovar za nulovú cenu.

Zadávanie zliav

Konkrétnemu používateľovi je možné nastaviť maximálnu výšku zľavy v percentách, ktorú môže poskytnúť. Po zadaní nulovej hodnoty (0) nebude používateľovi umožnené zadávať žiadnu zľavu.

Overovanie dátumu

Vybraným používateľom je možné zakázať opravu dokladov starších ako určitý počet dní. Štandardne je počet dní nastavený na nulovú hodnotu (0), čo dovoľuje opravu akokoľvek starých dokladov.

Skryť doklady staršie ako určitý počet dní znamená, že pre daného používateľa budú skryté všetky doklady z fakturácie (pohľadávky, záväzky) a v skladovej evidencii (príjemky, výdajky, skladové pohyby) staršie ako nastavený počet dní.

Časovo závislé práva sa neodvodzujú od systémového dátumu počítača, ale od špeciálneho dátumu evidovaného programom. Tým je zabezpečené, že pri zmene systémového dátumu počítača používateľ tieto práva neobíde. Hodnotu špeciálneho dátumu program aktualizuje automaticky:

  • pri vytvorení dokladu (napr. faktúra alebo aj ubytovanie) program porovnáva dátum dokladu s aktuálnym špeciálnym dátumom. Ak je dátum dokladu vyšší ako špeciálny dátum, program špeciálny dátum aktualizuje na hodnotu dátumu dokladu. Výsledkom je, že špeciálny dátum je nastavený na hodnotu dokladu s najvyšším dátumom.
  • pri prihlásení administrátora sa špeciálny dátum nastaví na hodnotu systémového času.

Oprávnenia - prílohy k záznamom

Prílohy predstavujú rôzne dokumenty a obrázky, ktoré možno priložiť k dokladom (faktúram, objednávkam...), resp. záznamom (Evidencia zápočtov faktúrEvidencia reklamácií a servisu...). K pripojeným prílohám je možné priradiť úroveň zabezpečenia, napr. dôležité zmluvy môže prezerať len oprávnená osoba. Zabezpečenie je rozdelené do piatich úrovní - od nízkej po vysokú. Pri nízkej úrovni je dokument nezabezpečený, pri vysokej úrovni má dokument najvyššie zabezpečenie. Ak má používateľ napr. strednú úroveň zabezpečenia, môže prezerať pripojené dokumenty strednej úrovne a nižšej.
V záložke Externé systémy je možné zadať jedinečné identifikátory, ktoré slúžia na prepojenie používateľa OBERON-u s externými systémami, napr. účet Google na prepojenie CRM s kalendárom Google. Hodnota identifikátora sa zadáva pomocou tlačidla Nový.
Príbuzné témy