Pomocník systému OBERON
Formulár Používateľ

Formulár Používateľ umožňuje pridávať, prípadne upravovať údaje o používateľovi v systéme OBERON. Formulár je dostupný v ponuke Servis, položka Používatelia.

Popis formulára Používateľ

V záložke je možné nastaviť základné údaje používateľa, ktorý bude pracovať s programom OBERON.

Prihlasovacie meno - jedinečný meno, ktoré bude zadávať používateľ pri každom prihlásení do programu. Preto odporúčame zvoliť čo najkratšie, zložené z jedného slova a bez diakritiky, aj keď program umožňuje zadať ľubovoľné prihlasovacie meno

Meno uvádzané na dokladoch - meno používateľa uvádzané pri tlači dokladov ako osoba, ktorá doklad vystavila

Skratka používateľa - skratka evidovaná a zobrazovaná v knihách programu - namiesto mena 

Typ používateľa

Štandardný - používateľ, ktorý sa môže prihlásiť do systému OBERON pre bežnú prácu s programom.

Systémový - používateľ určený pre prihlásenie systémových služieb vykonávaných na pozadí napr. transporty údajov, webové služby a pod. Nie je možné sa pod ním prihlásiť do programu a naopak pod štandardným používateľom nie je možné spúšťať služby vykonávané na pozadí (najčastejšie v module OBERON Center).

Administrátor - administrátor môže vytvárať používateľov a meniť ich práva. Administrátor má aj ďalšie možnosti nastavovania programu, ku ktorým ostatní používatelia nemajú prístup.

Zakázať používateľa

Používateľ ostane v systéme definovaný, ale po dobu zakázania nebude možné pod týmto používateľom sa do systému prihlásiť. 

Kontakt - zadávajú sa kontaktné údaje na používateľa, telefónne číslo, e-mail. V prípade používania automatických notifikácií je potrebné zadať telefónne číslo, na ktoré sa budú posielať notifikačné SMS správy.

Kód rýchleho prístupu - môže sa zadať kód pre rýchle prihlásenie používateľa do systému OBERON. Môže to byť kód prístupového kľúča, ktorý identifikuje používateľa pomocou snímača prístupov (EXALOGIC DALAS, RFID čítačky), prípadne len tzv. PIN (ľubovolný textový reťazec). Pri použití PIN kódu je potrebné v nastaveniach programu, v oddiele Počítač, zvoliť Typ prihlasovacieho formulára na Osobný PIN - vtedy bude pre prihlásenie používateľa vyžadovaný len tento PIN (bez potreby vyberať používateľa so zoznamu používateľov).

Prevádzka - umožňuje zvoliť prevádzku, s ktoru bude používateľ po prihlásení pracovať. Od prevádzky sa môžu odvodzovať načítanie dokladov v daných evidenciách, číslovanie dokladov a pod.

  • Použiť prevolenú - používateľovi bude priradená prevádzka podľa nastavení vo formulári Údaje o firme
  • Zvoliť pri prihlásení - po prihlásení sa zobrazí formulár na výber prevádzky
  • Konkrétna vybraná prevádzka - používateľovi bude priradená konkrétna vybraná prevádzka
Používateľa je možné priradiť do jednej alebo viacerých skupín, napríklad Účtovníci, Skladníci, Recepční, atď. Skupiny používateľov sa využívajú pri určovaní pre koho je úloha alebo udalosť určená v module CRM. Stlačením tlačidla Pridať alebo odobrať sa otvorí formulár, v ktorom je možné vybrať skupinu, do ktorej bude daný používateľ patriť (výber sa uskutočňuje modrou šípkou). Skupinu je možné vytvoriť aj novú a to stlačením tlačidla Upraviť.

Obrázok podpisu

Umožňuje načítať obrázok s podpisom, alebo odtlačkom pečiatky používateľa. Tento podpis bude pridaný do tlačových výstupov napríklad faktúra, objednávka a pod. Bližšie informácie získate v téme Ako pridať na faktúru podpis alebo pečiatku?.

Elektronický podpis

Umožňuje vybrať súkromný certifikát pre vytvorenie elektronického podpisu. V rozbaľovacom zozname budú zobrazené súkromné certifikáty uložené v úložisku systému Windows (Certifikáty - Certifikáty aktuálny užívateľ - Osobné). Elektronický podpis je využívaný napríklad pri XML komunikácií, exportu tlačového výstupu do formátu PDF a pod. Bližšie informácie o elektronickom podpise nájdete v téme Čo je elektronický podpis.

Minimálne navýšenie

Minimálne navýšenie prakticky obmedzuje maximálnu výšku zľavy, resp. minimálnu predajnú cenu (tak aby navýšenie nekleslo pod minimum), za ktorú je možné pridať tovar na výdavkový doklad, alebo pokladničný účet. Pojem Navýšenie je vysvetlený v téme Zistenie výnosu - Skladová evidencia. Minimálne navýšenie je možné nastaviť aj záporné (napr. -10%). Vtedy program umožní skladovú kartu vydať aj za cenu menšiu ako je obstarávacia cena. Minimálne navýšenie -100 umožní vydať aj za nulovú cenu.

Zadávanie zliav

Niektorým používateľom je možné nastaviť veľkosť zľavy, ktorú môžu poskytnúť. Pri zadaní nulovej zľavy, nebude umožnené používateľovi zadávať žiadnu zľavu.

Overovanie dátumu

Vybraným používateľom je možné nepovoľovať opravu starších dokladov ako určitý počet dní. Štandardne je počet dní nastavení na hodnote 0, čo znamená opravu akýchkoľvek starých dokladov.

Skryť doklady staršie ako znamená, že budú skryté všetky staršie doklady z účtovníctva (kniha pohľadávok, kniha záväzkov) a v skladovej evidencii (faktúry vydané, faktúry prijaté, príjemky, výdajky, skladové pohyby) pre vybraného používateľa.

Časovo závislé práva sa neodvodzujú zo systémového dátumu počítača, ale zo špeciálneho dátumu evidovaného programom. Tým je zabezpečené, že pri zmene systémového dátumu počítača používateľ tieto práva neobíde. Hodnotu špeciálneho dátumu program aktualizuje automaticky:

  • pri vytvorení dokladu (napríklad faktúra, alebo aj ubytovanie) program porovnáva dátum dokladu s aktuálnym špeciálnym dátumom. Ak je dátum dokladu vyšší ako špeciálny dátum, tak program špeciálny dátum aktualizuje na hodnotu dátumu dokladu. Výsledkom je, že špeciálny dátum je nastavený na hodnotu dokladu s najvyšším dátumom.
  • pri prihlásení administrátora sa špeciálny dátum nastaví na hodnotu systémového času.

Pripojené dokumenty a obrázky

Pripojené dokumenty a obrázky sú rôzne dokumenty, ktoré je možné priložiť k faktúram, objednávkam, k záznamom v registratúrnom denníku a pod. K pripojeným dokumentom je možné priradiť úroveň zabezpečenia, napr. dôležité zmluvy môže prezerať len oprávnená osoba. Úrovne sú rozdelené do piatich úrovní - od nízkej úrovne po vysokú. Pri nízkej úrovni je dokument nezabezpečený, pri vysokej úrovne má dokument najvyššie zabezpečenie. Ak má používateľ napr. strednú úroveň zabezpečenia, môže prezerať pripojené dokumenty strednej úrovne a nižšej.
V záložke Externé systémy je možné zadať jedinečné identifikátory, ktoré slúžia na prepojenie používateľa OBERON-u s externými systémami, napríklad Google účet na prepojenie CRM s Google kalendárom. Hodnota identifikátora sa zadáva pomocou tlačidla Nový.
Príbuzné témy