Pomocník systému OBERON
Čo je elektronický podpis

Ďalšie možnosti produktu > Elektronický podpis > Čo je elektronický podpis

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o elektronickom podpise.

Základné informácie

Čo je súkromný a verejný kľúč?

Čo je kvalifikovaný (digitálny) certifikát?

Elektronický podpis v OBERON-e

Obrázok č. 1: Priradenie podpisového certifikátu používateľovi vo formulári Používateľ, záložka Podpis

Výhody elektronického podpisovania vlastných dokumentov

Elektronické podpisovanie vlastných dokumentov digitálnym podpisom vygenerovaným v OBERON-e a kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), resp. kvalifikovanou elektronickou pečaťou má nasledujúce výhody:

  1. autenticita – možno jednoznačne overiť identitu subjektu, ktorý podpis vytvoril, napr. obchodný partner si môže overiť, či daná faktúra bola naozaj vydaná danou účtovnou jednotkou,
  2. integrita – možno preukázať, že po podpísaní dokumentu nedošlo k žiadnej úmyselnej alebo neúmyselnej zmene obsahu dokumentu, aký bol v čase jeho podpisovania,
  3. nepopierateľnosť – autor nemôže tvrdiť, že nevyhotovil daný podpis elektronického dokumentu,
  4. znemožňuje antidatovať dokument - pri kvalifikovanom elektronickom podpise (pečati) sa používa časová pečiatka, pri digitálnom podpise vygenerovanom v OBERON-e sa používa čas SQL servera,
  5. nedá sa pozmeňovať dokument - v prípade úprav dokumentov (napr. faktúr) je zachytená celá história zmien v rámci jednotlivých podpísaných príloh (tieto zmeny nie je možné zachytiť v rámci Sledovanie činností),
  6. vyššia kontrola dokumentov - najmä vo väčších firmách s väčším počtom používateľov (napr. pri viacerých prevádzkach a pod.),
  7. dokument sa nemusí archivovať v papierovej (listinnej) podobe - je uchovaný vo formáte PDF. Takto vyexportované údaje je možné poskytnúť tretej strane napr. pri kontrole a pod. Viac informácií v téme Hromadný export príloh dokumentov.    
Príbuzné témy