Pomocník systému OBERON
Sledovanie činností

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Sledovanie činností

Základné informácie

Nastavenie programu Sledovanie činností

  1. Otvorte program OBERON - Agenda firmy, zvoľte ponuku Servis, položku Sledovanie činností, otvorí sa formulár Sledovanie činností.
  2. Stlačte tlačidlo Nastavenia. Otvorí sa formulár, kde je potrebné nastaviť činnosti všetkých používateľov, ktoré sa majú sledovať a zaznamenávať.
  3. Po stlačení tlačidla OK sa jednotlivé nastavenia uložia.

Technické informácie

Prehľad niektorých sledovaných činností

Číslo Udalosť Poznámka
Všeobecné
1000 Prihlásenie používateľa Spustenie programu a prihlásenie používateľa, evidované je aj nesprávne zadané heslo používateľa
1001 Ukončenie programu  
1100 Údržba databázy Manuálne spustenie servisnej funkcie
1110 Prevod do novej databázy Manuálne spustenie servisnej funkcie
1120 Zálohovanie údajov Manuálne spustenie zálohovania údajov (nie Automatické zálohovanie)
1130 Obnova údajov Obnova údajov zo záložného média
1140 Manuálny export údajov z evidencie, napr. Export údajov z gridu do Excel-u.  
1145 On-line pobočková synchronizácia On-line pobočková synchronizácia - info o vykonanej synchronizácii (chyby majú iné číslo udalosti, nie je ich možné nastaviť
1150 Zmena spracovávaného obdobia  
1170 Vyprázdnenie koša (trvalé vymazanie záznamov)  
1180 Zobrazenie hesla osoby (pracovníka, používateľa, obch. partnera).  
1191 Prezeranie pripojených dokumentov (príloh).  
1192 Zmena pripojených dokumentov (príloh)  
1193 Vymazanie pripojených dokumentov (príloh).  
1221 Precenenie dokladu Zmena celkovej ceny dokladu pomocou funkcie Precenenie dokladu.
1225 Zľava na doklad Zmena celkovej ceny dokladu pomocou funkcie Zľava na doklad.
1227 Zmena navýšenia dokladu  
1251 Hromadné vymazanie záznamov z danej evidencie  
  Účtovníctvo  
2001 Vymazanie záznamu z peňažného (účtovného) denníka  
2002 Zmena čísla dokladu v peňažnom (účtovnom) denníku Zmena hodnoty v poli Doklad (číslo pokladničného dokladu, číslo bankového výpisu alebo interného dokladu)
2011 Vymazanie záznamu z knihy pohľadávok  
2012 Zmena čísla dokladu v knihe pohľadávok  
2015 Hromadné vytvorenie faktúr  
2018 Vytvorenie faktúry podľa záznamu z inej evidencie.  
2021 Vymazanie záznamu z knihy záväzkov  
2022 Zmena čísla dokladu v knihe záväzkov  
2031 Vymazanie záznamu z knihy evidencie DPH  
2501 Vymazanie záznamu z evidencie obchodných partnerov Vymazanie obchodného partnera - dodávateľa/odberateľa
2502 Zmena názvu obchodného partnera v evidencii obchodných partnerov Premenovanie obchodného partnera
2503 IČO - zmena čísla v evidencii obchodných partnerov  
2504 Kredit Limit - zmena hodnoty v evidencii obchodných partnerov Zadanie alebo iná zmena hodnoty (aj vynulovanie) Kredit limitu.
2505 Vernostný systém - zmena hodnoty zostatku bodov v evidencii obch. partnerov Zadanie, alebo iná zmena hodnoty (aj vynulovanie) zostatku bodov v evidencii obchodných partnerov.
  Skladová evidencia  
3001 Vymazanie skladovej karty Vymazať je možné len skladovú kartu s nulovým množstvom a bez skladového pohybu (príjmu alebo výdaja)
3002 Zmena čísla skladovej karty  
3003 Zmena názvu skladovej karty  
3010 Automatická oprava zostatkového množstva
3101 Výdaj (predaj) skladovej položky do mínusu Po výdaji (predaji) skladovej položky je množstvo na skladovej karte záporné
3111 Manuálna zmena predajnej ceny na skladovej karte Používateľom zmenená predajná cena na skladovej karte (cena je uvedené s DPH)
3112 Prepočet predajnej ceny pri príjme položky Pri príjme položky pomocou príjemky (alebo faktúry) pri zmene obstarávacej ceny sa automaticky prepočítava predajná cena (zavisí od nastavenia cenotvorby)
3113 Hromadné precenenie V knihe Skladové karty spustená možnosť Hromadné precenenie
3114 Prepočet predajných cien V knihe Skladové karty spustená možnosť Prepočet predajných cien
3201 Začiatok inventúry V knihe Inventúra skladu spustená možnosť Začiatok inventúry
3202 Zrušenie inventúry V knihe Inventúra skladu spustená možnosť Zrušenie inventúry
3211 Vymazanie skladu  
3221 Vymazanie výdajky  
3222 Zmena čísla výdajky  
3231 Vymazanie príjemky  
3232 Zmena čísla príjemky  
3241 Vymazanie objednávky vydanej  
3242 Zmena čísla objednávky vydanej  
3251 Vymazanie objednávky prijatej  
3252 Zmena čísla objednávky prijatej  
  Evidencia vozidiel a majetku  
4001 Vymazanie záznamu z knihy Kniha jázd  
4002 Vymazanie záznamu z knihy Cestovné príkazy  
4003 Vymazanie záznamu z knihy Nákup PHL  
4010 Vymazanie vozidla  
4501 Odpisový majetok - vymazanie záznamu z evidencie  
4502 Odpisový majetok - vykonanie zmien v účtovných odpisoch  
4503 Odpisový majetok - vykonanie zmien v daňových odpisoch  
4504 Odpisový majetok - vykonanie zmien v technickom zhodnotení  
4505 Odpisový majetok - vykonanie zmien v pohyboch majetku  
4510 Odpisový majetok - zmena čísla inventárnej karty Oprava čísla inventárnej karty investičného majetku
4601 Drobný majetok - vymazanie záznamu  
4610 Drobný majetok - zmena čísla inventárnej karty Oprava čísla inventárnej karty drobného investičného majetku
  CRM a registratúra  
5001 Registratúrny denník - vymazanie záznamu  
5002 Registratúrny denník - zmena evidenčného čísla (značky) Oprava evidenčného čísla (značky) v registratúrnom denníku
5003 Registratúrny denník - zmena dátumu evidencie záznamu Oprava dátumu evidencie záznamu v registratúrnom denníku
5101 Registratúrny archív - zmena archívnej zložky
5201 CRM zložky - vymazanie záznamu Vymazanie záznamu v knihe CRM zložky
5203 CRM zložky - zmena čísla záznamu
5301 CRM úlohy a udalosti - vymazanie záznamu Vymazanie záznamu v knihe Úlohy a udalosti
5303 CRM úlohy a udalosti - zmena čísla záznamu
5305 CRM úlohy a udalosti - zmena dátumu a času
5500 Internetový obchod - vykonanie automatickej úlohy
  Mzdy a dochádzka  
6011 Vymazanie pracovníka.
6013 Zmena mena (priezviska).
6015 Zmena rodného čísla.
6016 Zmena osobného čísla.
6101 Vymazanie pracovného pomeru.
6103 Zmena názvu pracovného pomeru.
6111 Vymazanie typu pracovného pomeru.
6113 Zmena názvu typu pracovného pomeru.
6120 Spracovanie príchodov a odchodov (dochádzky).
6511 Vymazanie druhu pracovnej zmeny.
6513 Zmena typu pracovnej zmeny.
6515 Zmena skratky pracovnej zmeny.
6516 Zmena dĺžky pracovnej zmeny.
6517 Zmena dĺžky pracovnej zmeny.
6531 Vymazanie pracovného plánu firmy.
6533 Zmena pomenovania pracovného plánu firmy.
6535 Zmena druhu pracovného plánu firmy.
6537 Zmena dátumu začiatku platnosti pracovného plánu firmy.
6539 Zmena rozvrhu pracovného plánu firmy.
6611 Vymazanie pracovného kalendára pracovníka.
6711 Vymazanie záznamu z evidencie príchodov a odchodov.
6713 Zmena smeru prechodu v evidencii príchodov a odchodov.
6715 Zmena času prechodu v evidencii príchodov a odchodov.
6717 Zmena typu prechodu v evidencii príchodov a odchodov.
6719 Zmena pracovníka prechodu v evidencii príchodov a odchodov.
6731 Vymazanie typu prechodu dochádzkovým terminálom.
6733 Zmena základného typu prechodu v type prechodu dochádzkovým terminálom.
6735 Zmena skratky typu prechodu dochádzkovým terminálom.
6737 Zmena časovej zložky typu prechodu dochádzkovým terminálom.
  Pokladnica OBERON  
7001 Pokladnica OBERON - storno položky Zaúčtovanie položky so záporným množstvom (bude uvedené v dennej uzávierke v záporných obratoch)
7002 Pokladnica OBERON - vymazanie položky z otvoreného účtu Vymazanie položky z otvoreného účtu (len v reštauračnom režime pokladnice)
7003 Pokladnica OBERON - storno objednávky do kuchyne Vymazanie položky z otvoreného účtu (len v reštauračnom režime pokladnice), pričom táto položka už bola objednaná v kuchyni - je tlačené storno objednávky
7010 Pokladnica OBERON - spustenie funkcie Vytvorenie skladových pohybov Spustenie funkcie Vytvorenie skladových pohybov (ponuka Uzávierky)
7020 Pokladnica OBERON - tlač priebežného účtu na otvorenom účte Vytlačenie priebežného účtu priamo na otvorenom účte
7030 Pokladnica OBERON - cena zadaná obsluhou Manuálne zadanie ceny obsluhou priamo pri predaji (zmena ceny)
7040 Pokladnica OBERON - oprava množstva na otvorenom účte Zmena množstva položky na otvorenom účte, len v reštauračnom režime
7027 Pokladnica OBERON - dočasné pozastavenie tlače na bonovacej tlačiarni Používa sa pri Pokladnici OBERON v režime Reštauračná pokladnica
7028 Pokladnica OBERON - zrušenie dočasného pozastavenie tlače na bonovacej tlačiarni Používa sa pri Pokladnici OBERON v režime Reštauračná pokladnica
7045 Pokladnica OBERON - precenenie dokladu Zmena celkovej ceny dokladu (zníženie aj zvýšenie) s tým, že zľava je 0%
7025 Pokladnica OBERON - tlač náhradného paragónu na otvorenom účte
  Hotelová recepcia  
8101 Vymazanie záznamu z knihy ubytovaných Vymazanie ubytovania konkrétnej izby
8103 Odchod hosťa Spustenie sprievodcu pri odchode hosťa
8104 Zrušenie odchodu hosťa Zrušenie zápisu odchodu hosťa
8111 Zmena dátumu príchodu v knihe ubytovaných
8112 Zmena dátumu odchodu v knihe ubytovaných
8115 Zmena počtu dospelých osôb
8116 Zmena počtu detí
8121 Hlásenie pobytu cudzinca - export do XML Vytvorenie XML súboru - hlásenie pobytu cudzinca
8201 Vymazanie záznamu z knihy rezervácií Vymazanie konkrétnej rezervácie
8202 Zmena dátumu príchodu alebo odchodu v knihe rezervácií  
8211 Zmena dátumu príchodu v knihe rezervácií.
8212 Zmena dátumu odchodu
8251 Vymazanie záznamu z knihy zmluvných rezervácií
8281 Hromadné vymazanie rezervácií k dátumu
8291 Prijatie novej on-line rezervácie pomocou webového formulára
8295 Overenie voľného termínu pomocou webového formulára
8221 Hromadné vymazanie rezervácií k dátumu  
8404 Úprava položky na hotelovom účte
8401 Vymazanie záznamu z knihy hotelových účtov. Vymazanie hotelového účtu v knihe hotelových účtov, alebo vymazanie hotelového účtu
8402 Vymazanie položky z hotelového účtu  
8403 Manuálne uzatvorenie hotelového účtu Spustenie možnosti Manuálne uzatvorenie hotelového účtu
8409 Vyúčtovanie poskytnutej služby
8450 Zrušenie vyúčtovanej služby
8407 Presun hotelového účtu na inú izbu
8410 Vymazanie záznamu z knihy ubytovaných
8430 Vymazanie záznamu z cenotvorby ubytovania
8501 Vymazanie záznamu z knihy poskytovaných služieb
8502 Vymazanie záznamu do koša z knihy poskytovaných služieb.
8411 Zmena dátumu príchodu v knihe poskytovaných služieb
8512 Zmena dátumu odchodu v knihe poskytovaných služieb
  Chybové hlásenia  
9001 Chyba pri pridávaní záznamu do databázy Systémová chyba programu pri pridávaní záznamu do databázovej tabuľky (AddNew)
9002 Chyba pri úprave záznamu do databázy Systémová chyba programu pri pokuse o aktualizáciu záznamu v databázovej tabuľke (Edit)
9003 Chyba pri zápise záznamu do databázy Systémová chyba programu pri zápise nového, prípadne aktualizácii existujúceho záznamu v databázovej tabuľke (Update)
9004 Chyba pri vymazaní záznamu z databázy Systémová chyba programu pri vymazaní záznamu z databázovej tabuľky (Delete)
9005 Chyba pri vykonaní SQL príkazu Systémová chyba programu pri vykonávaní SQL príkazu (Execute)
9006 Chyba pripojiteľného zariadenia.
9100 On-line pobočková synchronizácia - chyba.
9950 Generovanie objednávkového kódu licencie.
9951 Odoslanie objednávkového kódu licencie.
9950 Generovanie objednávkového kódu licencie.
9952 Aktivácia licencie.
9998 Všeobecná informácia.
9999 Chyba programu
Príbuzné témy