Pomocník systému OBERON
OBERON - základné technické informácie

Riešenie technických problémov > OBERON - základné technické informácie

Táto téma Pomocníka obsahuje technické informácie o systéme OBERON.

Vývojové nástroje

Popis adresárov na disku počítača

Po nainštalovaní systému OBERON sa na disku počítača vytvorí adresár OBERON (napr. C:\OBERON). V tomto adresári sa vytvoria ďalšie podadresáre, ktoré sú popísané v nasledujúcej časti.

V adresári sa nachádzajú dokumenty firmy, ktoré boli vytvorené systémom OBERON, napr. Daňové priznanie, Kontrolný výkaz DPH, mesačné hlásenie pre Sociálnu poisťovňu, pre zdravotné poisťovne atď. Dokumenty sú členené podľa roka, mesiaca, a podľa toho, či dokument patrí do miezd alebo do účtovníctva.

V adresári sa nachádzajú súbory vytvorené systémom OBERON určené na export, prípadne import údajov, napr. homebanking, transport údajov.

Súbory v tomto adresári sa automaticky nevymazávajú. V prípade vymazania niektorého zo súborov z tohto adresára nie je funkčnosť programu ohrozená.

Ak dôjde k vymazaniu celého adresára, nie je ohrozená funkčnosť systému OBERON, adresár sa po spustení programu znovu automaticky vytvorí.

V adresári sa nachádzajú údaje o aktualizáciách OBERON-u prostredníctvom aktualizácie z internetu vykonávanej pomocou programu OBERON Center. Adresár obsahuje tieto podadresáre:

  • UpdateDescriptions - stručné popisy k aktualizácii (čo je nové)
  • UpdateFiles - uložené aktualizačné súbory

V adresári Update pribudne súbor vtedy, keď sa stiahnutý súbor presunie z dočasného adresára Temp.
Ak dôjde k vymazaniu adresára Update, nie je ohrozená funkčnosť systému OBERON.

Adresár je určený pre súbory Knižnice dokumentov a obrázkov v prípade použitia SQL servera.
Adresár je určený na ukladanie transformačných šablón XSLT, prípadne ďalších údajov.

Adresár obsahuje ďalšie adresáre s údajmi účtovných jednotiek (firiem) pri použití súborovej databázy Microsoft Access (nie databázového systému typu SQL server). Každý adresár predstavuje údaje jednej firmy. Bližšie informácie o adresári firmy pri súborovej databáze Microsoft Access sú uvedené nižšie v časti Popis adresára s údajmi účtovnej jednotky (firmy).

Ak chcete zálohovať všetky dátové súbory, stačí ak vykonáte zálohu obsahu tohto adresára, prípadne len všetkých súborov s príponou MDB.
Program bude pracovať aj s údajmi, ktoré sa nachádzajú aj mimo tohto adresára, dokonca aj na inom disku, ako je to v prípade sieťovej prevádzky. Kde sú umiestnené súbory, s ktorými program pracuje, je možné zistiť nahliadnutím do súboru C:\OBERON\SHARE\SYSTEM\OBERON_settings.xml.

V tomto adresári sa nachádzajú doplnky stiahnuté a nainštalované pomocou Správcu doplnkov.

V podadresári SYSTEM sú umiestnené spustiteľné súbory programu OBERON - Agenda firmy, programu OBERON Automation Center (klient), ako aj programu OBERON Center.

Súbory tlačových výstupov programu OBERON sa nachádzajú v adresári \SYSTEM\Reports a majú príponu MRT.

V adresári sa nachádza aj podadresár Servis, v ktorom je program VNC pre vzdialenú pomoc.

Adresár slúži na ukladanie dočasných súborov OBERON-u, napr. na uloženie čiastkových výsledkov operácií, na uloženie tzv. LOG súborov a pod.

V prípade vymazania niektorého zo súborov z tohto adresára nie je funkčnosť systému OBERON ohrozená.

V tomto adresári sa nachádzajú súbory dôležité pre inštaláciu webovej služby a jej ďalší chod.
Ak sa nepoužívajú všetky moduly systému OBERON, niektoré z uvedených adresárov nemusia na disku existovať.

Popis adresára s údajmi účtovnej jednotky (firmy)

Účtovné dáta - spôsob a štruktúra uloženia

Príbuzné témy