Pomocník systému OBERON
Knižnica dokumentov a obrázkov

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Knižnica dokumentov a obrázkov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Knižnica dokumentov a obrázkov v ponuke Firma programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zaevidovať obrázok alebo iný dokument do Knižnice dokumentov a obrázkov možno pomocou formulára Záznam v knižnici dokumentov a obrázkov. Ku skladovej karte možno obrázok alebo iný dokument  pripojiť pomocou formulára Dokument (obrázok) (formulár Skladová karta, tlačidlo Dokumenty a obrázky).

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Export súborov

Funkcia skopíruje všetky súbory z Knižnice dokumentov a obrázkov do adresára na pevnom disku.

Import súborov (všeobecný)

Z vybraného adresára na disku skopíruje všetky súbory do Knižnice dokumentov a obrázkov.

Import súborov (skladové karty)

Zo zvoleného adresára je možné hromadne importovať súbory a automaticky ich priradiť ku skladovým kartám. Program porovná názov súboru s hodnotou vybraného poľa skladovej karty (napr. Číslo, Čiarový kód). Názov súboru musí na začiatku alebo na konci obsahovať túto hodnotu poľa skladovej karty (napr. číslo skladovej karty), podľa ktorej sa súbor automaticky priradí ku skladovej karte (synchronizuje).

Pri neúspešnom priradení je možné súbory importovať aj bez synchronizácie.

Z dôvodu prehľadnosti je možné korektne naimportované (synchronizované i nesynchronizované) súbory automaticky presunúť do samostatného podadresára.

Oskenovať

Otvorí sa formulár, v ktorom je možné oskenovať obrázok alebo dokument.

Prevod obrázkov do priečinka 

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné všetky obrázky z databázy previesť (skopírovať) do vyhradeného adresára na disku počítača. Tento adresár by mal byť viditeľný pre všetky počítače pripojené v sieťovej prevádzke. Toto riešenie je vhodné použiť pri súborovej databáze Microsoft Access.

Prevod obrázkov do databázy

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné všetky obrázky z priečinka na disku počítača previesť (skopírovať) do databázy firmy. Obrázky sa uložia priamo do databázy. Každý dokument uložený v databáze zväčší jej veľkosť - čo časom môže byť výrazný problém pri súborovej databáze Microsoft Access, ktorá má maximálnu veľkosť 1GB. Naopak, v prípade SQL servera je to praktické riešenie, keďže (v sieťovej prevádzke) nie je potrebné zdieľať žiadne ďalšie adresáre na disku.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy