Pomocník systému OBERON
Evidencia zápočtov faktúr

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Evidencia zápočtov faktúr
Táto téma Pomocníka je venovaná knihe Evidencia zápočtov faktúr, ktorá v systéme OBERON umožňuje vytvoriť zápočet (dohodu o zápočte) vzájomných pohľadávok a záväzkov medzi účtovnou jednotkou a odberateľom, ktorý je zároveň aj dodávateľom. Špecialitou je tzv. zaúčtovanie súhrnnej platby, keď je možné zaúčtovať zápočet medzi odberateľmi a tretím partnerom, ktorý sprostredkúva predaj tovarov alebo služieb a prijíma platby v mene účtovnej jednotky (napr. zľavové portály, rezervačné portály ubytovania a pod.).

Základné informácie

Spôsoby vytvorenia zápočtu

Z hľadiska výberu faktúr do vzájomného započítania je možné postupovať viacerými spôsobmi:

Ďalšie informácie

Farba záznamu Popis
Čierna farba Schválený a zaúčtovaný zápočet
Tučné písmo Nezaúčtovaný zápočet
Červená farba Rozdiel medzi započítanými pohľadávkami a záväzkami (chyba)
Fialová farba Neschválený zápočet (očakáva sa schválenie)

Dostupné možnosti evidencie

V evidencii zápočtov faktúr sú pre prácu so záznamami dostupné ďalšie možnosti, a to cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť účtovanie

Zobrazí účtovanie v účtovnom alebo v peňažnom denníku.

Zrušiť zaúčtovanie zápočtu

Funkcia zruší už zaúčtovaný zápočet.

Zobraziť väzby dokumentu

Väzby k dokumentu slúžia na kontrolu správnosti zaúčtovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (účtovný zápis, účtovanie úhrady atď.). Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zápis v účtovnom denníku vytlačiť, upraviť a exportovať.

Zobraziť prílohy

Zobrazí prílohy k danému zápočtu.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail znamená, že na zadaný e-mailový kontakt sa zašle predvolený e-mail. E-mail sa môže vytvoriť z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.

Zaslať SMS

Pomocou sprievodcu je možné ihneď zaslať SMS obchodnému partnerovi o započítaní pohľadávok a záväzkov. Zoznam vytvorených SMS správ je dostupný v ponuke CRM, SMS správy. V tejto evidencii je možné napríklad v prípade nedostupnosti mobilného telefónu prijímateľa overiť aj fyzické doručenie danej správy. Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Zaslanie SMS. Možnosť zaslania SMS správy je dostupná len v prípade, že je v nastaveniach programu povolené používať modul CRM a registratúra.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.        

XML komunikácia  - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov. Importovať je možné napr. faktúry z aplikácie Superfaktúra, viac informácií je možné získať v téme Import dokladov (faktúr) od dodávateľov.        

XML komunikácia - hromadný import dokladu

XML komunikácia - hromadný import dokladov - umožňuje hromadne importovať faktúry pomocou XML komunikácie.        

XML komunikácia - odoslať e-mail

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať záznam vo formáte XML a následne ho odoslať elektronickou poštou. V prílohe e-mailu bude pripojená faktúra vo formáte XML a PDF. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - odoslať na e-mail.        
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy