Pomocník systému OBERON
Evidencia zápočtov faktúr

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Evidencia zápočtov faktúr

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Evidencia zápočtov faktúr v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Vytvoriť, resp. upraviť zápočet je možné pomocou formulára Zápočet. Všeobecný postup pri vzájomnom vysporiadaní pohľadávok a záväzkov pomocou zápočtov tak v systéme podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva nájdete v téme Úhrada faktúr zápočtom.

Spôsoby vytvorenia zápočtu

Z hľadiska výberu faktúr do vzájomného započítania je možné postupovať viacerými spôsobmi:

Ďalšie informácie

Farba záznamu Popis
Čierna farba Schválený a zaúčtovaný zápočet
Tučné písmo Nezaúčtovaný zápočet
Červená farba Rozdiel medzi započítanými pohľadávkami a záväzkami (chyba)
Fialová farba Neschválený zápočet (očakáva sa schválenie)

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť účtovanie

Zobrazí účtovanie v účtovnom alebo v peňažnom denníku.

Zrušiť zaúčtovanie zápočtu

Funkcia zruší už zaúčtovaný zápočet.

Zobraziť väzby dokumentu

Systém OBERON udržiava medzi súvisiacimi záznamami v rôznych evidenciách väzby (napr. na kontrolu správnosti zaúčtovania). Funkcia zostaví grafický prehľad väzieb daného záznamu, ktorý je zároveň interaktívny - kliknutím pravým tlačidlom myši je možné jednotlivé záznamy zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje na zadaný e-mailový kontakt manuálne odoslať jednoduchú e-mailovú správu. Správu je možné vytvoriť z preddefinovaných predlôh, ktoré možno podľa potreby upravovať, ďalšie predlohy je možné vytvárať podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Zaslať SMS

Pomocou sprievodcu je možné ihneď zaslať SMS obchodnému partnerovi o započítaní pohľadávok a záväzkov. Zoznam vytvorených SMS správ je dostupný v ponuke CRMSMS správy. V tejto evidencii je možné napríklad v prípade nedostupnosti mobilného telefónu prijímateľa overiť aj fyzické doručenie danej správy. Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Zaslanie SMS. Zasielanie SMS správ je spoplatnená služba. Možnosť zaslania SMS správy je dostupná len v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly povolené používanie modulu CRM a registratúra. Viac informácií získate v téme Odosielanie SMS správ v systéme OBERON.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia  - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii. Importovať je možné napr. faktúry z iných softvérov, viac informácií je možné získať v téme Import dokladov z iných softvérov.

XML komunikácia - hromadný import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii. Importovať je možné napr. faktúry z iných softvérov, viac informácií je možné získať v téme Import dokladov z iných softvérov.

XML komunikácia - odoslať e-mail

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať záznam vo formáte XML a následne ho odoslať elektronickou poštou. V prílohe e-mailu bude pripojená faktúra vo formáte XML a PDF. Formulár je bližšie popísaný v téme Sprievodca XML komunikácia - odoslať na e-mail.        
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy