Pomocník systému OBERON
Účtovanie faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál (podvojné účtovníctvo)

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Hotel Channel Manager > Účtovanie faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál > Účtovanie faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál (podvojné účtovníctvo)

Táto téma Pomocníka obsahuje príklad účtovania faktúr za ubytovaniepodvojnom účtovníctve pri sprostredkovaní predaja ubytovania s využitím on-line rezervačných portálov ubytovania.

Základné informácie

Príklad

Zadanie 

Ubytovacie zariadenie predáva svoje izby cez zahraničný rezervačný portál Booking.com. Hosť vytvorí rezerváciu elektronicky a uhradí ju portálu svojou platobnou kartou. Po príchode do ubytovacieho zariadenia hosť už, samozrejme, neplatí - celý pobyt má vopred uhradený. Po skončení daného obdobia (spravidla mesiaca) rezervačný portál zašle ubytovaciemu zariadeniu súhrnnú platbu za všetky zrealizované pobyty v danom mesiaci zníženú o svoju províziu. Na províziu portál posiela daňový doklad, pričom poskytne aj podrobný prehľad súhrnnej platby. Booking.com vystupuje v roli sprostredkovateľa.

V mesiaci sa uskutočnili 3 pobyty v sume 110 €, 220 € a 330 € (spolu za všetky pobyty 660 €). Platba, ktorá príde na účet ubytovacieho zariadenia, je 600 €, znížená o províziu vo výške 60 €.

Účtovanie v podvojnom účtovníctve

Účtovná jednotka vystavuje každému hosťovi faktúru za pobyt. Dôvodom je skutočnosť, že rezervačný portál nevystavuje daňové doklady, pričom hostia daňové doklady vyžadujú (napr. z dôvodu preplatenia zamestnávateľom). Tieto faktúry sa účtujú podobne ako bežné odberateľské. Prijatá súhrnná platba na bankový účet nie je náklad, tým je len daná provízia. Provízia sa zaúčtuje zápočtom, pričom sa účtuje aj samozdanenie (dodanie služby od zahraničného dodávateľa). Na automatické zaúčtovanie tohto prípadu je možné použiť nástroje v Evidencii zápočtov faktúr.

Typ Obsah účtovného prípadu MD Suma MD DAL Suma DAL
Pohľadávka
(účtovný predpis)
Vystavená faktúra hosťovi celkom s DPH

378 *

110

                  
- DPH  (10 % sadzba)

343

10

- Tržba za služby

602

100

Pohľadávka
(účtovný predpis)
Ďalšie faktúry vystavené hosťom...

378

220+330

343
602

50
500

Banka Prijatá súhrnná platba za pobyty na bankový účet (znížená o províziu)

221

600

399 **

540

Pohľadávka
(úhrada faktúry - zápočet)
Úhrady faktúr vystavených hosťom

399

110

 378

110

Pohľadávka
(úhrada faktúry - zápočty)
Ďalšie úhrady faktúr vystavené hosťom...

399

220+330

378

220+330

Záväzok
(účtovný predpis)
Prijatá faktúra z rezervačného portálu (provízia)

321

60

- Zdanenie služby (provízie)

343 AU

12

343 AU

17.6

- Ostatné služby

518

48

Účtovný zápis
(úhrada - zápočet)
Úhrada faktúry za sprostredkovanie (zápočet)

321

60

399

60


* Účet 378 - Iné pohľadávky. V praxi sa používa aj účet 315 - Ostatné pohľadávky.
** Účet 399 - Pomocné účtovanie. V praxi sa možno stretnúť s účtom 395 - Vnútorné vyúčtovanie. Účet 395 sa však neodporúča používať (z hľadiska postupov účtovania sa používa na iný účel).
Príbuzné témy