Pomocník systému OBERON
Hromadné účtovanie bankových výpisov

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Hromadné účtovanie bankových výpisov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Hromadné účtovanie bankových výpisov v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Princíp fungovania

Po naimportovaní bankového výpisu program zistí, aké pravidlá sú vytvorené, a vykoná spárovanie medzi položkami bankového výpisu a pravidlami. Program prejde všetky položky bankového výpisu a dohľadá k nim zodpovedajúce predkontácie. Následne podľa týchto predkontácií vytvorí záznamy v účtovnom/peňažnom denníku. Tie položky bankového výpisu, ktoré program nedokáže zaúčtovať, sa zvýraznia červenou farbou.

Prehľad podporovaných bánk

Niektoré banky umožňujú zasielanie informatívnych súborov (napr. s príponou stm, html atď.), ktoré nie sú exportmi zo systému internetbanking alebo homebanking. Takéto výpisy nie je možné importovať priamo do účtovného programu, je potrebné mať zakúpený a nainštalovaný špeciálny softvér od banky, ktorý tento exportovaný súbor dekryptuje. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené banky a formáty, ktoré je možné importovať do systému OBERON.

Banka Názov formátu
SEPA výpis z účtu CAMT/XML
Obecný formát ABO-GPC
Obecný formát Clearing
Obecný formát Gemini
SLSP homebanking CSV
Clearing
SLSP internetbanking CSV
TatraBanka homebanking ABO-GPC
Clearing
XML
Gemini
TatraBanka internetbanking XML
VÚB homebanking ABO-GPC
XML
VÚB homebanking - tuzemsko XML
VÚB internetbanking GPC
Poštová banka - internetbanking XML
Prima banka homebanking ABO-GPC
Prima banka internetbanking CSV
ČSOB internetbanking CSV
TXT
ČSOB homebanking XML
mBank internetbanking CSV
OTP internetbanking CSV
OTP homebanking GPC
Sberbank internetbanking DLM
Fio banka CSV

Prehľad podporovaných platobných brán

Barion - platobná brána CSV
Besteron - platobná brána XML
GP Webpay - platobná brána XML
Packeta - platobná brána CSV

Postup hromadného účtovania bankových výpisov

  1. Skôr, ako začnete používať hromadné (automatické) účtovanie položiek bankových výpisov, je nutné mať v banke sprístupnenie bankového výpisu v elektronickej forme vo formátoch napr. SEPA XML, ABO, CSV, Gemini a pod.
  2. Zvoľte ponuku Účtovníctvo, Hromadné účtovanie bankových výpisov, a v hornej časti evidencie pomocou tlačidla  vyberte bankový účet.
  3. Ďalším krokom je import bankového výpisu (tlačidlo Nový alebo tlačidlo Možnosti, Import bankového výpisu). Zobrazí sa sprievodca, v ktorom je nutné zvoliť typ importovaného súboru (zoznam podporovaných bánk a formátov je uvedený vyššie). Do formulára Hromadné účtovanie bankových výpisov sa naimportujú jednotlivé položky bankového výpisu. Pokiaľ je položka správne naimportovaná, zobrazí sa tučným písmom, chybne naimportovaná položka sa zobrazí červenou farbou.
  4. Po naimportovaní položiek je potrebné zadefinovať pravidlá pre zaúčtovanie bankových výpisov, a to podľa aktuálnej položky (vyberte konkrétnu položku a stlačte tlačidlo Možnosti - Vytvoriť pravidlo (podľa aktuálnej položky)). Pri vytváraní pravidiel je nutné začať s pravidlami, ktoré sa v priebehu roka nemenia a je ich možné jasne identifikovať (napr. poplatok za vedenie účtu, kreditný úrok atď.) a takýmto pravidlám priradiť najnižšie poradové číslo (na základe toho budú mať najvyššiu prioritu, t. j. program ich bude spracovávať ako prvé). Vyššie poradové číslo prideľte pravidlám na zaúčtovanie položiek ako napr. úhrada pohľadávky, záväzku, pretože program považuje všetko ostatné za úhrady. V prípade, že bude vytvorené pravidlo na úhradu pohľadávky a bude mať nízke poradové číslo, program nebude účtovať bankové výpisy správne.
  5. V ďalšom kroku môžete pristúpiť k zaúčtovaniu naimportovaných položiek podľa vytvorených pravidiel. Stlačením tlačidla Možnosti sa otvorí sprievodca Hromadne zaúčtovať do účtovného/peňažného denníka; zaúčtujú sa všetky správne naimportované položky, ku ktorým boli vytvorené pravidlá.
  6. V prípade, že sa niektoré položky automaticky nezaúčtujú do účtovného/peňažného) denníka (napr. z dôvodu chýbajúceho pravidla), je možné použiť funkciu Zaúčtovať vybranú položku do účtovného/peňažného denníka (tlačidlo Možnosti). V podvojnom účtovníctve sa zobrazí formulár Zápis v účtovnom denníku, v jednoduchom účtovníctve formulár Zápis v peňažnom denníku.
  7. Po zaúčtovaní položiek bankového výpisu je možné skontrolovať správnosť zaúčtovania položiek v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku.
  8. Po zaúčtovaní všetkých položiek bankového výpisu je možné kvôli lepšej prehľadnosti položky naimportovaného bankového výpisu vymazať (tlačidlo Možnosti, Hromadne vymazať položky).

Položky bankových výpisov môžu mať rôznu farbu, resp. typ písma, ktoré závisia od stavu, v akom sa nachádzajú.

Farba položky/typ písma Popis
čierna farba položka bola správne naimportovaná aj zaúčtovaná
červená farba položka bola chybne naimportovaná a nebola zaúčtovaná
tučné písmo položka bola správne naimportovaná, ale nebola zaúčtovaná

Ďalšie možnosti

Ďalšie možnosti sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Import bankového výpisu

Otvorí sa sprievodca na vykonanie importu bankového výpisu z banky, v ktorom je nutné zvoliť typ importovaného súboru (zoznam podporovaných bánk je zobrazený vyššie). Do formulára Hromadné účtovanie bankových výpisov sa naimportujú položky bankového výpisu. Pokiaľ je položka správne naimportovaná, zobrazí sa tučným písmom, chybne naimportovaná položka sa zobrazí červenou farbou.

Hromadne zaúčtovať do účtovného/peňažného denníka

Funkcia zaúčtuje všetky položky bankového výpisu (okrem už zaúčtovaných a chybne naimportovaných položiek) do účtovného/peňažného denníka. Správne zaúčtované položky zmenia farbu na čiernu, nesprávne zaúčtované zostanú v pôvodnej farbe. Dôvod, pre ktorý nedošlo k zaúčtovaniu, sa zobrazí po stlačení tlačidla Oprava vo formulári Položka bankového výpisu, pole Popis stavu.

Zaúčtovať vybranú položku do účtovného/peňažného denníka

Túto funkciu je možné použiť v prípade, že sa niektoré položky bankového výpisu pri hromadnom zaúčtovaní do účtovného/peňažného denníka nezaúčtujú (napr. z dôvodu chýbajúceho pravidla). V podvojnom účtovníctve sa zobrazí formulár Zápis v účtovnom denníku, v jednoduchom účtovníctve formulár Zápis v peňažnom denníku.

Vytvoriť pravidlo (podľa aktuálnej položky)

Pravidlá slúžia na rýchlejšie a pohodlnejšie účtovanie často sa opakujúcich položiek bankových výpisov. Zoznam pravidiel je dostupný po stlačení tlačidla Pravidlá vo formulári Hromadné účtovanie bankových výpisov. Bližšie informácie o pravidlách sú dostupné v téme Pravidlá pre zaúčtovanie bankových výpisov.

Hromadne vymazať položky

Položky bankového výpisu je možné hromadne vymazať. Položky, ktoré sú už zaúčtované, sa z účtovného/peňažného denníka nevymažú; tieto zápisy je potrebné vymazať osobitne v účtovnom/peňažnom denníku.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy