Pomocník systému OBERON
Spracovanie bankových výpisov

OBERON - hlavná ponuka > Účtovníctvo > Spracovanie bankových výpisov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Spracovanie bankových výpisov v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Ďalšie informácie

Princíp fungovania

Postup spracovania bankových výpisov

  1. V prvom kroku je potrebné do knihy Spracovanie bankových výpisov naimportovať bankové výpisy. Viac informácií o rôznych spôsoboch importu bankových výpisov získate v téme Spôsoby importu bankových výpisov.
  2. Po vykonaní importu vyberte v hornej časti evidencie Spracovanie bankových výpisov pomocou tlačidla  príslušný bankový účet.
  3. V ďalšom kroku je potrebné zadefinovať pravidlá spracovania bankových výpisov, a to podľa aktuálnej položky (vyberte konkrétnu položku a stlačte tlačidlo Možnosti - Vytvoriť pravidlo (podľa aktuálnej položky)). Pri vytváraní pravidiel je nutné začať s pravidlami, ktoré sa v priebehu roka nemenia a je ich možné jasne identifikovať (napr. poplatok za vedenie účtu, kreditný úrok atď.) a takýmto pravidlám priradiť najnižšie poradové číslo (na základe toho budú mať najvyššiu prioritu, t. j. program ich bude spracovávať ako prvé). Vyššie poradové číslo prideľte pravidlám na zaúčtovanie položiek ako napr. úhrada pohľadávky, záväzku.
  4. V ďalšom kroku môžete pristúpiť k spracovaniu naimportovaných položiek podľa vytvorených pravidiel. Stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte Spracovanie bankových výpisov; otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje spracovať všetky správne naimportované položky, ku ktorým boli vytvorené pravidlá.
  5. V prípade, že sa niektoré položky automaticky nezaúčtujú do účtovného/peňažného) denníka (napr. z dôvodu chýbajúceho pravidla), je možné použiť funkciu Zaúčtovať vybranú položku do účtovného/peňažného denníka (tlačidlo Možnosti). V podvojnom účtovníctve sa zobrazí formulár Zápis v účtovnom denníku, v jednoduchom účtovníctve formulár Zápis v peňažnom denníku.
  6. Po zaúčtovaní položiek bankového výpisu je možné skontrolovať správnosť zaúčtovania položiek v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku.
  7. Po spracovaní všetkých položiek bankového výpisu je možné kvôli lepšej prehľadnosti položky naimportovaného bankového výpisu vymazať (tlačidlo Možnosti, Hromadne vymazať položky).

Položky bankových výpisov môžu mať rôznu farbu, resp. typ písma, ktoré závisia od stavu, v akom sa nachádzajú.

Farba položky/typ písma Popis
čierna farba položka bola správne naimportovaná aj spracovaná
červená farba položka bola chybne naimportovaná a nebola spracovaná pre chybu v pravidle
tučné písmo položka bola správne naimportovaná, ale nebola spracovaná pre chýbajúce pravidlo

Ďalšie možnosti

Ďalšie možnosti sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Import bankového výpisu (API)

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje manuálne naimportovať jednotlivé položky bankového výpisu prostredníctvom rozhrania Bank API (zoznam podporovaných bánk je uvedený v téme Spôsoby importu bankových výpisov). Pred vykonaním manuálneho importu je potrebné vykonať príslušné nastavenia v ponuke FirmaVlastné bankové účty. Po vykonaní importu sa do formulára Spracovanie bankových výpisov naimportujú položky bankového výpisu. Pokiaľ je položka správne naimportovaná, zobrazí sa tučným písmom, chybne naimportovaná položka sa zobrazí červenou farbou.

Import bankového výpisu (zo súboru)

Otvorí sa sprievodca na vykonanie manuálneho importu bankového výpisu z banky, v ktorom je nutné zvoliť typ (formát) importovaného výpisu (zoznam podporovaných bánk je uvedený v téme Spôsoby importu bankových výpisov). Do formulára Spracovanie bankových výpisov sa naimportujú položky bankového výpisu. Pokiaľ je položka správne naimportovaná, zobrazí sa tučným písmom, chybne naimportovaná položka sa zobrazí červenou farbou.

Spracovanie bankových výpisov

Funkcia spracuje (zaúčtuje, zaeviduje) všetky položky bankového výpisu (okrem už spracovaných a chybne naimportovaných položiek) do účtovného/peňažného denníka, resp. príslušných evidencií. Správne zaúčtované položky zmenia farbu na čiernu, nesprávne zaúčtované zostanú v pôvodnej farbe. Stav spracovania položky bankového výpisu možno overiť po stlačení tlačidla Oprava vo formulári Položka bankového výpisu, pole Popis stavu.

Zaúčtovať vybranú položku do účtovného/peňažného denníka

Túto funkciu je možné použiť v prípade, že sa niektoré položky bankového výpisu pri zaúčtovaní do účtovného/peňažného denníka nezaúčtujú (napr. z dôvodu chýbajúceho pravidla). V podvojnom účtovníctve sa zobrazí formulár Zápis v účtovnom denníku, v jednoduchom účtovníctve formulár Zápis v peňažnom denníku.

Vytvoriť pravidlo (podľa aktuálnej položky)

Pravidlá slúžia na rýchlejšie a pohodlnejšie spracovanie často sa opakujúcich položiek bankových výpisov. Zoznam pravidiel je dostupný po stlačení tlačidla Pravidlá vo formulári Spracovanie bankových výpisov. Bližšie informácie o pravidlách sú dostupné v téme Pravidlá spracovania bankových výpisov.

Overenie (vyhľadanie) pravidla pre aktuálnu položku

Funkcia overí, či pre danú položku (transakciu) je definované aspoň jedno pravidlo na spracovanie, t.j. či bude možné položku automaticky spracovať.

Hromadne vymazať položky

Po spracovaní všetkých položiek bankového výpisu je možné kvôli lepšej prehľadnosti položky naimportovaného bankového výpisu vymazať. Položky, ktoré sú už spracované, sa z účtovného/peňažného denníka, resp. príslušných evidencií nevymažú (v prípade potreby je tieto zápisy potrebné vymazať priamo v účtovnom/peňažnom denníku, resp. v príslušných evidenciách).
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy