Pomocník systému OBERON
Pravidlá pre zaúčtovanie bankových výpisov

Podvojné účtovníctvo > Začíname pracovať > Pravidlá pre zaúčtovanie bankových výpisov

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o pravidlách pre zaúčtovanie bankových výpisov tak v systéme podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva spolu s príkladmi pravidiel.

Základné informácie

Pravidlo vytvorené manuálne

  1. V programe OBERON - Agenda firmy otvorte knihu Hromadné účtovanie bankových výpisov (ponuka Účtovníctvo) a stlačte tlačidlo Pravidlá.
  2. V zobrazenom formulári Pravidlá pre zaúčtovanie bankových výpisov stlačte tlačidlo Nový. Zobrazí sa formulár Pravidlo zaúčtovania, v ktorom v záložke Základné zadajte poradové číslo, názov, typ pravidla a predkontáciu, podľa ktorej sa budú položky výpisu automaticky účtovať.
  3. V záložke Položky pravidla stlačte tlačidlo Nový. V zobrazenom okne Položka pravidla vyberte Pole, Podmienku a Hodnotu podľa charakteru platieb, na ktoré sa bude pravidlo vzťahovať. Rozbaľovací zoznam Pole obsahuje položky Len debet, Len kredit, pri ktorých sa PodmienkaHodnota nezadávajú. Pri výbere ďalších položiek z rozbaľovacieho zoznamu Pole je potrebné zadať podmienku (sa rovná, obsahuje, začína textom)hodnotu položky pravidla. Na základe zvolenej podmienky systém porovnáva pole výpisu s hodnotou zadanou v pravidle. Položka výpisu vyhovuje pravidlu, ak sú splnené všetky podmienky, ktoré sú v pravidle definované.

Pravidlo vytvorené podľa aktuálnej položky

  1. Otvorte knihu Hromadné účtovanie bankových výpisov (ponuka Účtovníctvo).
  2. Vyberte položku (kliknutím na ňu), podľa ktorej sa pravidlo vytvorí.
  3. Stlačte tlačidlo Možnosti a kliknite na ponuku Vytvoriť pravidlo (podľa aktuálnej položky). Po spustení danej funkcie program automaticky vytvorí pravidlo, podľa ktorého sa zvolená položka zaúčtuje do účtovného denníka. Položky pravidla, ktoré nebudú obsahovať všetky položky bankového výpisu, na ktoré sa bude vzťahovať, možno vymazať (napr. úhrada záväzku: suma, číslo účtu, VS...).
Pri vytváraní pravidiel je nutné začať s pravidlami, ktoré sa v priebehu roka nemenia a je ich možné jasne identifikovať (napr. poplatok za vedenie účtu, kreditný úrok atď.) a takýmto pravidlám priradiť najnižšie poradové číslo (na základe toho budú mať najvyššiu prioritu, t. j. program ich bude spracovávať ako prvé). Vyššie poradové číslo prideľte pravidlám na zaúčtovanie položiek ako napr. úhrada pohľadávky, záväzku, pretože program považuje všetko ostatné za úhrady. V prípade, že bude vytvorené pravidlo na úhradu pohľadávky a bude mať nízke poradové číslo, program nebude účtovať bankové výpisy správne.

Príklad č. 1: Poplatok za vedenie účtu

Príklad č. 1 zobrazuje situáciu, keď číslo protiúčtu je rovné 0 (na obrázku číslo 0000000000). Táto situácia znamená, že položka bankového výpisu bola poslaná z banky. Väčšinou ide o rôzne poplatky, úroky, daň z úrokov a pod.

V príklade je vytvorené pravidlo, podľa ktorého je možné automaticky účtovať mesačné poplatky banke za vedenie účtu. Program zaúčtuje položku bankového výpisu vtedy, keď sa poznámka bude rovnať textu Poplatok za vedenie účtu

  

Príklad č. 2: Úhrada faktúry konkrétnemu dodávateľovi

Príklad č. 2 zobrazuje pravidlo, podľa ktorého je možné automaticky zaúčtovať úhradu záväzku, ak daný variabilný symbol obsahuje viac dokladov v knihe pohľadávok alebo záväzkov.

V príklade je znázornené pravidlo, podľa ktorého je možné zaúčtovať záväzok voči SPP za dodávku plynu. V tomto prípade účtovná jednotka pozná číslo účtu, kód banky, aj variabilný symbol, lebo tieto údaje sa nemenia.

  

Príklad č. 3: Úhrada pohľadávky

Po vytvorení pravidiel, ktoré sú jasne definované, je možné pristúpiť k vytvoreniu pravidiel, ktoré nie sú také konkrétne, napr. pravidlo na úhradu pohľadávky alebo záväzku. Príklad č. 3 zobrazuje pravidlo na úhradu vystavenej faktúry (pohľadávky), kde sa automaticky zaúčtujú len kreditné operácie.

  

Príklad č. 4: Zápis úhrady do objednávky

Príklad č. 4 zobrazuje pravidlo na úhradu prijatej objednávky, kde sa automaticky zaúčtujú len kreditné operácie.

  

Príbuzné témy