Pomocník systému OBERON
Pravidlá spracovania bankových výpisov

Podvojné účtovníctvo > Začíname pracovať > Pravidlá spracovania bankových výpisov

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o pravidlách spracovania bankových výpisov tak v systéme podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva spolu s príkladmi pravidiel.

Základné informácie

Manuálne vytvorenie pravidla

  1. V programe OBERON - Agenda firmy otvorte knihu Spracovanie bankových výpisov (ponuka Účtovníctvo) a stlačte tlačidlo Pravidlá.
  2. V zobrazenom formulári Pravidlá spracovania bankových výpisov stlačte tlačidlo Nový. Zobrazí sa formulár Pravidlo spracovania, v ktorom v záložke Základné zadajte poradové číslo, názov, typ pravidla a predkontáciu, podľa ktorej sa budú položky výpisu automaticky spracúvať. V prípade, že začiarknete pole Umožniť použiť aj ďalšie pravidlá spracovania, program pri spracovaní danej položky bankového výpisu (transakcie) bude vyhľadávať aj v ďalších definovaných pravidlách. Nastavenie má význam pri zápise úhrad (objednávky, do rezervácie ubytovania), keď je potrebné danú transakciu spracovať dvakrát, najprv ako zápis úhrady do príslušnej evidencie a potom ako zaúčtovanie úhrady pohľadávky do účtovného/peňažného denníka.
  3. V záložke Položky pravidla stlačte tlačidlo Nový. V zobrazenom okne Položka pravidla vyberte Pole, Podmienku a Hodnotu podľa charakteru platieb, na ktoré sa bude pravidlo vzťahovať. Rozbaľovací zoznam Pole obsahuje položky Len debet, Len kredit, pri ktorých sa PodmienkaHodnota nezadávajú. Pri výbere ďalších položiek z rozbaľovacieho zoznamu Pole je potrebné zadať podmienku (sa rovná, obsahuje, začína textom)hodnotu položky pravidla. Na základe zvolenej podmienky systém porovnáva pole výpisu s hodnotou zadanou v pravidle. Položka výpisu vyhovuje pravidlu, ak sú splnené všetky podmienky, ktoré sú v pravidle definované.

Vytvorenie pravidla podľa aktuálnej položky

  1. Otvorte knihu Spracovanie bankových výpisov (ponuka Účtovníctvo).
  2. Označte kurzorom položku, podľa ktorej sa pravidlo vytvorí.
  3. Stlačte tlačidlo Možnosti a kliknite na ponuku Vytvoriť pravidlo (podľa aktuálnej položky). Po spustení danej funkcie program automaticky vytvorí pravidlo, podľa ktorého sa zvolená položka spracuje. Položky pravidla, ktoré nebudú obsahovať všetky položky bankového výpisu, na ktoré sa bude vzťahovať, možno vymazať (napr. úhrada záväzku: suma, číslo účtu, VS...).
  • Vytváraným pravidlám sa priraďuje poradové číslo, ktoré určtuje poradie, v ktorom budú položky bankového výpisu spracúvané (od najnižšieho po najvyššie). Pri vytváraní pravidiel je nutné začať s pravidlami, ktoré sa v priebehu roka nemenia a je ich možné jasne identifikovať (napr. poplatok za vedenie účtu, kreditný úrok atď.) a takýmto pravidlám priradiť najnižšie poradové číslo (program ich bude spracovávať ako prvé). Vyššie poradové číslo prideľte pravidlám na spracovanie zvyšných položiek, o ktorých možno predpokladať, že budú úhrady prijatých objednávok, pohľadávok a pod. V opačnom prípade program nebude spracúvať bankové výpisy správne: ak napr. pravidlu na spracovanie úhrady pohľadávky priradíte nižšie poradové číslo ako už známym kreditným transakciám, hrozí riziko, že program bude danú kreditnú transakciu považovať za úhradu pohľadávky (ktorú pri vyhľadávaní variabilného symbolu pravdepodobne v knihe pohľadávok nenájde a na vzniknutý problém upozorní chybovým hlásením).
  • Ak je v programe definované pravidlo na zápis úhrady prijatej objednávky a ďalšie pravidlo na zaúčtovanie úhrady pohľadávky, je dôležité, ktoré z týchto pravidiel má vyššiu prioritu (nižšie poradové číslo). Pri tomto pravidle je potrebné začiarknuť pole Umožniť použiť aj ďalšie pravidlá spracovania (vo formulári Pravidlo spracovania, záložka základné). Vtedy program pri spracovaní danej položky bankového výpisu bude vyhľadávať vhodné pravidlo aj medzi ďalšími definovanými pravidlami. Pri druhom pravidle je potrebné ponechať pole Umožniť použiť aj ďalšie pravidlá spracovania nezačiarknuté.

Príklad č. 1: Poplatok za vedenie účtu

Príklad č. 1 zobrazuje situáciu, keď číslo protiúčtu je rovné 0 (na obrázku číslo 0000000000). Táto situácia znamená, že položka bankového výpisu bola poslaná z banky. Väčšinou ide o rôzne poplatky, úroky, daň z úrokov a pod.

V príklade je vytvorené pravidlo, podľa ktorého je možné účtovať mesačné poplatky banke za vedenie účtu. Program zaúčtuje položku bankového výpisu vtedy, keď sa poznámka bude rovnať textu Poplatok za vedenie účtu

  

Príklad č. 2: Úhrada faktúry konkrétnemu dodávateľovi

Príklad č. 2 zobrazuje pravidlo, podľa ktorého je možné zaúčtovať úhradu záväzku, ak daný variabilný symbol obsahuje viac dokladov v knihe pohľadávok alebo záväzkov.

V príklade je znázornené pravidlo, podľa ktorého je možné zaúčtovať záväzok voči SPP za dodávku plynu. V tomto prípade účtovná jednotka pozná číslo účtu, kód banky, aj variabilný symbol, lebo tieto údaje sa nemenia.

  

Príklad č. 3: Úhrada pohľadávky

Po vytvorení pravidiel, ktoré sú jasne definované, je možné pristúpiť k vytvoreniu pravidiel, ktoré nie sú také konkrétne, napr. pravidlo na zaúčtovanie úhrady pohľadávky alebo záväzku. Príklad č. 3 zobrazuje pravidlo na zaúčtovanie úhrady vystavenej faktúry (pohľadávky). Keďže ide o zaúčtovanie úhrady pohľadávky, v záložke Položky pravidla je potrebné zvoliť možnosť Len kredit (pravidlo sa použije len pri kreditných transakciách). Rozhodujúcim nastavením je typ pravidla Úhrada pohľadávky - na základe neho bude program pri spracovaní bankových výpisov vyhľadávať príslušný záznam v knihe pohľadávok. Pri nájdení zhody variabilného symbolu vykoná zaúčtovanie úhrady pohľadávky do účtovného/peňažného denníka.

  

Príklad č. 4: Zápis úhrady do objednávky

Príklad č. 4 zobrazuje pravidlo na zápis úhrady prijatej objednávky. Keďže ide o zápis úhrady objednávky, v záložke Položky pravidla je potrebné zvoliť možnosť Len kredit (pravidlo sa použije len pri kreditných transakciách). Rozhodujúcim nastavením je typ pravidla Zápis úhrady do objednávky - na základe neho bude program pri spracovaní bankových výpisov vyhľadávať príslušný záznam v knihe prijatých objednávok. Pri nájdení zhody čísla objednávky vykoná zápis úhrady objednávky do knihy prijatých objednávok.

  

Príbuzné témy