Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

Jednoduché účtovníctvo > Všeobecne o koncepcii
Systém OBERON umožňuje viesť účtovníctvo v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Niektoré evidencie sú spoločné pre jednoduché aj podvojné účtovníctvo (napr. Fakturácia, Hromadné účtovanie bankových výpisov, Príkazy na úhradu a pod.). Najväčší rozdiel je v tom, že jednoduché účtovníctvo obsahuje Peňažný denník a podvojné účtovníctvo Účtovný denník.

 Dôležité evidencie

Pomocné evidencie


Medzi jednotlivými dokladmi si systém OBERON udržiava väzby - tak je možné zostaviť grafický prehľad väzieb dokladov, ktorý je zároveň aj interaktívny - jednotlivé doklady je možné ihneď zobraziť, prípadne aj upraviť.

Obrázok č. 1: Väzby dokumentov - uhradená faktúra s tromi čiastočnými úhradami

Príbuzné témy