Pomocník systému OBERON
Typy licencií

Základné informácie > Cena > Typy licencií

Licencie OBERON sa delia na jednotlivé typy. Každý z týchto typov má presne špecifikovaný rozsah, v akom je možné systém OBERON používať (počet záznamov v jednotlivých evidenciách za jeden kalendárny rok, počet vytlačených pokladničných dokladov za jeden deň a pod.). Tomuto rozsahu je prispôsobená aj cena za daný typ licencie. Pred kúpou licencie OBERON je potrebné sa oboznámiť s rozdielmi medzi jednotlivými typmi licencií špecifikovanými v tejto téme Pomocníka a vybrať si ten, ktorý zodpovedá požiadavkám účtovnej jednotky.

OBERON rozlišuje dva základné druhy licencií:

  1. Licencia pre jednu firmu - ide o bežnú licenciu, určenú na spracovanie vlastnej agendy firmy (jednej účtovnej jednotky na jednom alebo viacerých počítačoch). V rámci tohto druhu licencie sa rozlišujú tieto typy licencií:
    a) Mini,
    b)
    Štandard,
    c) Profi.
  2. Multilicencia - ide o špeciálnu licenciu určenú pre účtovné firmy, ktoré vedú účtovníctvo alebo mzdovú agendu pre neobmedzené množstvo menších firiem.
Niektoré moduly alebo súčasti systému OBERON sú plne funkčné aj bez zakúpenia licencie, napr. Evidencia vozidiel, Kniha majetku, Editor tlačových výstupov a pod.

1. Licencia pre jednu firmu

Účtovníctvo

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini
30€
Štandard
50€
Profi
70€
 Zápisy v účtovnom denníku 100 1 000 10 000 neobmedzene
 Zápisy v peňažnom denníku 100 1 000 10 000 neobmedzene
 Počet zápisov v knihe pohľadávok 1 000 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 Kniha majetku (odpisy), drobného majetku áno áno áno áno
 Kniha evidencie DPH áno áno áno áno
 Tlačové výstupy v rôznych jazykoch a štýloch áno áno áno áno
 Hromadné účtovanie položiek bankových výpisov áno áno áno áno
 Podpora elektronického platobného styku áno áno áno áno
 Export výkazov vo formáte XML pre aplikáciu eDane áno áno áno áno
 Aplikácia QeeR skener áno áno áno áno
Legenda: áno - je zahrnuté v licencii, nie - nie je zahrnuté v licencii

Skladová evidencia, Pokladnica OBERON

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini
30€
Štandard
50€
Profi
80€
 Počet skladov neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 Počet skladových kariet (vo všetkých aktívnych  skladoch) 100 1 000 10 000 neobmedzene
 Počet skladových pohybov (príjmov a výdajov) 100 10 000 100 000 neobmedzene
 Počet zápisov v knihe pohľadávok 1 000 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 Evidencia výrobných a sériových čísiel áno áno áno áno
 Evidencia parametrov a variantov áno áno áno áno
 Výdajky, príjemky, objednávky áno áno áno áno
 Počet prečítaných PLU z registračných pokladníc 100 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 Celkový počet pokladničných dokladov 100 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 Cenotvorba - množstevné zľavy, akciové letáky, letákové dohody s dodávateľmi, zľavy platné len v určitom čase (happy hour) 100 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 Počet pokladničných dokladov v Pokladnici  OBERON  2/deň neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 Prepojenie s internetovým obchodom áno áno áno áno
 Komunikácia s hardvérovými zariadeniami áno áno áno áno
 Systém bonovacích monitorov áno áno áno áno
 Aplikácia ASTON áno áno áno áno
 Aplikácia LUKUL * áno áno áno áno
 OBERON Web áno áno áno áno
Legenda: áno - je zahrnuté v licencii, nie - nie je zahrnuté v licencii, * - potrebné zakúpiť licencie na príslušný počet používateľov

Mzdy a dochádzka

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie
Mini
30€
Štandard
60€
Profi
100€
 Počet pracovníkov v evidencii neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 Maximálny počet spracovaných miezd/rok 3* 72 240 neobmedzene
 Priemerný počet pracovníkov/rok 0 6 20 neobmedzene
 Počet zápisov v knihe pohľadávok 1 000 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 Dochádzka - generovanie pracovného plánu (pracovníkov za mesiac) 3 6 20 áno
 Dochádzka - spracovanie príchodov a odchodov (pracovníkov za mesiac) 3 6 20 áno
 Všetky ostatné evidencie áno áno áno áno
 Sieťová verzia áno áno áno áno
 Počet spracovávaných firiem neobmedzene 1 1 1
 Prenositeľnosť údajov do iných počítačov áno áno áno áno
Legenda: áno - je zahrnuté v licencii, nie - nie je zahrnuté v licencii
* V mesiacoch január, február a marec nie je možné spracovávať bez licencie. 

CRM a registratúra

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini
20€
Štandard
40€
Profi
 60€
 Počet úloh a udalostí 10 250 1 000 neobmedzene
 Automatické posielanie SMS správ a e-mailov áno áno áno áno
 Evidencia reklamácií a servisu 10 250 1 000 neobmedzene
 Počet záznamov v registratúrnom denníku 10 500 2 000 neobmedzene
Legenda: áno - je zahrnuté v licencii, nie - nie je zahrnuté v licencii

Hotelová recepcia

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini
20€
Štandard
70€
Profi
120€
Počet izieb 2 8 25 neobmedzene
Počet zápisov v knihe rezervácií 10 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Počet zápisov v knihe ubytovaných 10 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 Počet zápisov v knihe pohľadávok 1 000 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Podpora manažéra rezervačných kanálov áno áno áno áno
Prehľad poskytovaných služieb áno áno áno áno
OBERON Web áno áno áno áno
Legenda: áno - je zahrnuté v licencii, nie - nie je zahrnuté v licencii

Ostatné evidencie a funkcie

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini Štandard Profi
 Transport údajov áno áno áno áno
 Modul Evidencia vozidiel áno áno áno áno
 Program Editor tlačových výstupov áno áno áno áno
 Počet spracovávaných firiem neobmedzene 1 1 1
 Prenositeľnosť údajov do iných počítačov áno áno áno áno
 Automatické notifikácie áno áno áno áno
 Všetky ostatné evidencie áno áno áno áno
 Služba Vzdialená pomoc áno áno áno áno
 Aktualizácia programov cez internet áno áno áno áno
 Automatická aktualizácia áno áno áno áno
Legenda: áno - je zahrnuté v licencii, nie - nie je zahrnuté v licencii

2. Multilicencia pre účtovné jednotky

Účtovníctvo podvojné aj jednoduché

 Kniha alebo funkcia Multi
 Zápisy v účtovnom denníku 5 000
 Zápisy v peňažnom denníku 2 000
 Počet zápisov v knihe pohľadávok neobmedzene
 Kniha majetku (odpisy), drobného majetku áno
 Kniha evidencie DPH áno
 Prenositeľnosť údajov do iných počítačov áno HW
Legenda: áno - je zahrnuté v licencii, nie- nie je zahrnuté v licencii, HW - potreba hardvérového kľúča

Mzdy a dochádzka

 Kniha alebo funkcia Multi
 Počet pracovníkov v evidencii neobmedzene
 Maximálny počet spracovaných miezd/rok 240
 Priemerný počet pracovníkov/rok 20
 Dochádzka - generovanie pracovného plánu
 (pracovníkov za mesiac)
20
 Dochádzka - spracovanie príchodov a odchodov
 (pracovníkov za mesiac)
20
 Všetky ostatné evidencie áno
 Sieťová verzia nie
 Počet spracovávaných firiem neobmedzene
 Prenositeľnosť údajov na iné počítače

áno HW

Legenda: áno - je zahrnuté v licencii, nie - nie je zahrnuté v licencii, HW - potreba hardvérového kľúča
Príbuzné témy