Pomocník systému OBERON
Obchodné podmienky

Základné informácie > Cena > Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na používateľov týchto programov:

Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj cenník licencií, ktorý sa ako samostatný dokument nachádza v tomto Pomocníku. Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.12.2015 do vydania nových obchodných podmienok.

II. Čo je licenčná zmluva a čo je licencia pre používanie programu OBERON

III. Šírenie inštalačnej sady a inštalovanie programov

Dodávateľ programového vybavenia, firma EXALOGIC, vyhlasuje, že nasledujúcimi činnosťami nie sú nijako dotknuté jeho autorské práva k programovému balíku OBERON:

IV. Používanie programov bez licencie

V. Princíp aktivovania programu a druhy licencií

VI. Vystavovanie daňových dokladov a úhrada licencií

V prípade, že používateľ potrebuje urýchliť získanie licencie, môže licenčný poplatok uhradiť po odoslaní objednávky bez čakania na oznámenie symbolov platby od dodávateľa. Môže tak urobiť s týmito symbolmi platby:

- číslo účtu: 2600893411/8330 FIO banka, a. s.
- IBAN: SK26 8330 0000 0026 0089 3411


- variabilný symbol: IČO objednávateľa
- konštatný symbol: 0308
- suma: podľa cenníka licencií

Úhrady licencie iným spôsobom, ako prevodom na bankový účet, dodávateľ neakceptuje.

VII. Čo je a čo nie je obsiahnuté v cene licencie

Okrem toho v cene licencie nie je zahrnutá garancia nepretržitej dostupnosti voľnej telefonickej linky, na ktorú sa môže používateľ v prípade potreby dovolať. Dodávateľ programu však vyhlasuje, že nepretržite vyhodnocuje obsadenosť a dostupnosť telefonických liniek a priebežne upravuje počet pracovníkov podpory a ich reakciu a rýchlosť vybavovania požiadaviek v závislosti od počtu prichádzajúcich hovorov tak, aby každý používateľ mal možnosť sa dovolať na podporu pokiaľ možno na prvý pokus alebo v čo najkratšom čase.

VIII. Poskytovanie podpory, ktorá nie je zahrnutá v cene licencie

IX. Licencia Multi

X. Licencie pre firmy s odlúčenými prevádzkami

XI. Licencia pri používaní vzdialeného prístupu

XII. Prenosnosť licencie do iného počítača

XIII. Prenosnosť licencie na inú účtovnú jednotku

XIV. Zmena obchodného názvu účtovnej jednotky

XV. Rozšírenie (upgrade) licencie

XVI. Skúšobná prevádzka

XVII. Strata všetkých údajov vrátane licencie

XVIII. Neposkytnutie licencie

XIX. Doba platnosti licencie

XX. Komunikácia s vonkajším prostredím

XXI. Bezpečnosť uložených údajov

XXII. Záruka na programové vybavenie

Pri uplatňovaní záruky na programové vybavenie sa môže používateľ domáhať a riadiť ustanoveniami obchodných predpisov, len ak dodávateľ softvéru v ustanovení o záruke vyslovene uviedol taký prípad, v ktorom možno záruku uplatniť. Záruku nemožno uplatniť a ani domáhať sa u dodávateľa programov náhrady vzniknutej škody v týchto prípadoch:


V ostatných prípadoch je domáhanie sa náhrady škody možné, len ak je takýto postup bežne používaný u programového vybavenia tejto kategórie a tento nárok na náhradu škody nie je v rozpore s ustanoveniami obchodného zákonníka, občianskeho zákonníka alebo Ústavy Slovenskej republiky. 


Vyhlásenie dodávateľa k ustanoveniu o záruke na softvér:
Dodávateľ programového vybavenia vyhlasuje, že:

XXIII. Podpora používateľov a riešenie reklamácií alebo sťažností používateľov

Pracovník poverený riešením reklamácií alebo sťažností používateľov:
Pavol Žiak, tel: 0905 846 632
EXALOGIC, s.r.o., Bešeňová 189, 034 83.

XXIV. Hardvérové požiadavky na prevádzkovanie systému OBERON

XXV. Technické údaje

XXVI. Zásady ochrany údajovej základne používateľov

V prípadoch, keď pri poskytovaní servisu, poradenstva alebo poskytovaní technickej podpory používateľom zo strany dodávateľa programov sa používateľ a dodávateľ dohodnú na zaslaní údajovej základne (databázy) k dodávateľovi, zaväzuje sa dodávateľ programov riadiť nasledujúcimi zásadami:

XXVII. Ovládače tretích strán

Ak v súvislosti s pripojiteľnými zariadeniami používateľ používa ovládače tretích strán, ktoré nie sú súčasťou systému OBERON, dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnu a bezchybnú funkčnosť takýchto ovládačov. Používateľ si musí byť vedomý, že použitie týchto ovládačov môže spôsobiť v prípade zistenia problémov nesprávnu funkcionalitu pripojených zariadení a časový limit odstránenia týchto chýb nie je ovplyvniteľný dodávateľom systému OBERON. 

Príbuzné témy