Pomocník systému OBERON
Obchodné podmienky

Základné informácie > Cena > Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sú vydané firmou EXALOGIC, s.r.o., IČO: 36421499, so sídlom Jozefa Jureka 189/3, 034 83 Bešeňová, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 15300/L (ďalej len dodávateľ) a vymedzujú práva a povinnosti dodávateľa a používateľov programového vybavenia s obchodným názvom OBERON – Agenda firmy (ďalej aj OBERON, resp. softvér). Tieto obchodné podmienky sú zároveň aj licenčnou zmluvou medzi dodávateľom a používateľmi OBERON-u tak, ako je to obvyklé v softvérovom priemysle.
 2. Používateľom OBERON-u sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla tento softvér od jeho dodávateľa alebo jeho zmluvného partnera.
 3. Každý používateľ OBERON-u, ktorý si tento softvér nainštaloval, a to bez ohľadu na to, či si licenciu zakúpil alebo nie, je povinný tieto obchodné podmienky brať na vedomie a riadiť sa nimi.
 4. Okrem umiestnenia na webovej stránke dodávateľa OBERON-u sú tieto obchodné podmienky obsiahnuté aj v dokumentácii k OBERON-u (Pomocník OBERON), ktorá je pevnou súčasťou inštalačnej sady softvéru. Bez vyjadrenia súhlasu s týmito obchodnými podmienkami nie je možné dokončiť inštaláciu OBERON-u.
 5. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na používateľov týchto programov a aplikácií:
  • OBERON - Agenda firmy
  • OBERON Automation Center
  • OBERON Center
  • OBERON Web
  • Aplikácia QeeR skener
  • Aplikácia ASTON
  • Aplikácia LUKUL
 6. Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj cenník licencií dostupný ako samostatná súčasť dokumentácie k OBERON-u.

II. Šírenie inštalačnej sady a inštalácia softvéru

 1. Dodávateľ OBERON-u vyhlasuje, že nasledujúcimi činnosťami nie sú nijako dotknuté jeho autorské práva k softvéru:
  • voľné sťahovanie (download) inštalačnej sady ostrej verzie softvéru z webovej stránky www.exalogic.sk alebo iných stránok,
  • šírenie a kopírovanie tejto inštalačnej sady do iného počítača,
  • vytváranie kópií inštalačných súborov,
  • inštalácia softvéru do ľubovoľného počtu počítačov.

III. Licenčná zmluva a licencia na používanie softvéru

 1. Licenčnou zmluvou v softvérovom priemysle nazývame dohodu medzi používateľmi a dodávateľom softvéru, ktorej úlohou je ochrana autorských práv dodávateľa softvéru, ďalej určenie práv a povinností tak dodávateľa, ako aj používateľov softvéru a určenie podmienok, na základe ktorých smú používatelia disponovať s duševným vlastníctvom autora programového vybavenia.
 2. Tieto obchodné podmienky predstavujú aj licenčnú zmluvu na OBERON, ktorá je typu closed source, čiže autor softvéru nedáva používateľovi žiadne právo akýmkoľvek spôsobom prezerať alebo modifikovať zdrojový programový kód softvéru. Toto ustanovenie neplatí pre vybrané časti softvéru, keď sa tak deje so súhlasom autora programového vybavenia. Tu autor softvéru dáva tretím stranám k dispozícii dokumentáciu s cieľom prepojenia softvéru s externými softvérovými alebo hardvérovými riešeniami. Predmetná dokumentácia obsahuje popis objektov softvéru, ako aj príklady použitia častí zdrojového programového kódu softvéru.
 3. Pri zaobstarávaní OBERON-u nejde o kúpu softvéru ako takého (ako sa to zjednodušene môže chápať), ale len o získanie LICENCIE, t. j. práva na jeho používanie. Predmetom kúpy je nehmotný majetok - programové vybavenie ako duševné vlastníctvo autora.
 4. Poskytnúť právo používať svoje duševné vlastníctvo môže autor softvéru priamo alebo prostredníctvom svojich zmluvných partnerov. Cena za softvér je poplatkom za poskytnutú licenciu - práva na používanie softvérového produktu. Právo na používanie softvéru nemôže používateľ bez súhlasu autora ďalej šíriť, predať alebo prenajať.
 5. Licenčná zmluva medzi autorom softvéru a používateľom sa považuje za uzatvorenú vo chvíli, keď používateľ softvér nainštaluje. Súčasťou inštalačnej sady je licenčná zmluva v plnom znení, kde sa s ňou možno oboznámiť a kde bez potvrdenia súhlasu používateľa s obsahom zmluvy nie je možné inštaláciu softvéru dokončiť. Platí, že používaním (inštaláciou) softvéru používateľ dáva najavo svoj súhlas s ustanoveniami licenčnej zmluvy, prijíma ich ako záväzné a bude sa nimi riadiť. Licenčná zmluva teda stanovuje práva a povinnosti tak autora, ako aj používateľa softvéru a je uzatvorená v okamihu dokončenia inštalácie programového vybavenia. Každý používateľ môže vykonať ľubovoľný počet inštalácií softvéru, a teda uzatvoriť ľubovoľný počet licenčných zmlúv.
 6. Pojem licencia sa používa kvôli jednoduchosti a zrozumiteľnosti pri predaji práv na používanie OBERON-u. Softvér je pritom možné používať aj bez licencie, avšak s obmedzenou funkcionalitou (pozri článok IV). Licencia na OBERON tak predstavuje odplatné rozšírenie funkcionality tohto softvéru.
 7. Licencia je časovo obmedzená, a to spravidla na kalendárny rok. Vzhľadom na to, že OBERON, pokiaľ ide o rôznorodosť používateľov a počet používateľov pri sieťovej prevádzke, má široké možnosti uplatnenia, cena licencie sa odvíja najmä od toho, aké moduly softvéru používateľ používa, aké množstvo zápisov do vybraných evidencií má dovolené vykonať a od počtu súčasne pracujúcich používateľov v sieťovej prevádzke.

IV. Používanie softvéru bez licencie

 1. Dodávateľ OBERON-u vyhlasuje, že používanie softvéru bez zakúpenia platnej licencie je možné, ale len s obmedzením v počte zápisov alebo s obmedzením funkcionality vo vybraných evidenciách (prehľad obmedzení možno získať na základe porovnania typov licencií). Dodávateľovi naďalej patria všetky práva na obsiahnutý zdrojový programový kód a akýkoľvek zásah do softvéru, jeho úpravy (okrem úprav tlačových výstupov), spätný preklad alebo iná manipulácia pomocou softvérového inžinierstva je zásahom do práv autora a v rozpore s platnou legislatívou o ochrane autorských práv. Bez zakúpenia licencie má používateľ len právo používať softvérový produkt dodávateľa, a to s obmedzeniami platnými pre používateľa bez licencie. Zakúpením licencie môže používateľ získať navyše možnosť využívať tie funkcie softvéru, ktoré sú podmienené zakúpením licencie podľa platného cenníka licencií.

V. Princíp aktivovania softvéru a druhy licencií

 1. Inštalačná sada softvéru a ani softvér samotný po vykonaní inštalácie neobsahuje licenciu. Softvér možno ihneď používať podľa podmienok používania bez licencie, ale možnosti softvéru sú v tomto prípade obmedzené. Po zakúpení licencie možno tieto obmedzenia v závislosti od zakúpeného typu licencie zmeniť, resp. zrušiť. V tomto prípade je však potrebné, aby na počítači u používateľa softvér prijal informáciu, že došlo k zakúpeniu licencie. Technicky sa to realizuje tak, že pri objednaní licencie sa v softvéri ako súčasť objednávky licencie vytvorí unikátny alfanumerický reťazec, ktorý identifikuje objednávateľa softvéru, tzv. objednávkový kód (príklad typického alfanumerického objednávkového kódu: 9JJX4-9JMFG-9UNM0-A3SKG-4UGAN). Tento reťazec je potrebné doručiť dodávateľovi softvéru.
 2. Po vytvorení objednávky bude OBERON pracovať v rámci časovo obmedzenej trial licencie. Počas trvania jej platnosti je potrebné na základe doručenej výzvy uhradiť poplatok za licenciu na bankový účetV odôvodnených prípadoch (napr. počas víkendu) je možné uhradiť poplatok za licenciu aj bez výzvy na bankový účet určený na tento účel (pozri článok VI).
 3. Po úhrade poplatku za licenciu je potrebné do softvéru zadať aktivačný alfanumerický reťazec, tzv. aktivačný kód. Tento kód je pre každého používateľa a každé účtovné obdobie jedinečný.
 4. Licencie na OBERON delíme na niekoľko druhov:
  • trial licencia - po realizácii objednávky licencie je OBERON plne funkčný v rámci objednaného typu licencie počas 15 dní od objednania licencie. Ak po uplynutí tohto času nedôjde k úhrade poplatku za licenciu, vybrané funkcie a počet zápisov v niektorých evidenciách sa znovu automaticky obmedzia. Úhradou poplatku za licenciu a jej aktivovaním sa obmedzenia zrušia - so softvérom bude možné pracovať plnohodnotne. Pritom platí, že v jednom účtovnom období (od 1.1. do 31.12.) je možné pracovať v rámci tzv. trial licencie len raz. Príklad: Ak si účtovná jednotka objedná licenciu napr. v januári, získa trial licenciu, v rámci ktorej môže pracovať a má 15 dní na to, aby uhradila poplatok za licenciu. Ak sa však táto účtovná jednotka rozhodne objednať licenciu na ďalšie účtovné obdobie v predstihu ešte v tom istom roku (napr. v decembri), trial licenciu už nezíska. Aby účtovná jednotka opätovne získala trial licenciu, je potrebné, aby si objednala licenciu až v nasledujúcom účtovnom období (po 1.1.). Ďalším prípadom je rozšírenie licencie. Príklad: Ak si účtovná jednotka objedná v danom účtovnom období (napr. v januári) licenciu typu Mini, získa trial licenciu. Ak si však neskôr v tom istom roku (napr. v septembri) rozšíri licenciu na typ Štandard, trial licenciu už nezíska.
  • licencia pre jednu firmu - druh licencie určený pre jednu konkrétnu firmu (účtovnú jednotku), ktorá môže používať so softvérom len jednu databázu s údajmi. Licencia je zapísaná v tomto databázovom súbore s údajmi.
  • multilicencia pre viaceré firmy - druh licencie určený na prácu s neobmedzeným počtom súborov s údajmi (databáz). Z tohto dôvodu nie je možné použiť princíp ako pri licencii pre jednu firmu, pri ktorom je licencia zapísaná v databázovom súbore s údajmi. Pri multilicencii je licencia s oprávneniami zapísaná na špeciálnom hardvérovom kľúči (disk USB). Zapojením tohto hardvérového kľúča do počítača softvér prijme informáciu, že môže na tomto počítači pracovať s obmedzeniami pre druh licencie Multi (pozri článok VIII).
 5. Licencie sa zakupujú na účtovné obdobie. Účtovným obdobím je spravidla kalendárny rok, resp. hospodársky rok. Ak používateľ pracuje so softvérom viac rokov, je potrebné si zakúpiť licenciu na každý z týchto rokov. Predošlé licencie na predchádzajúce obdobia zostávajú zachované aj po zakúpení licencie na ďalšie obdobie. Informáciu o tom, aké typy licencií softvér obsahuje, je možné získať v ponuke Servis, Licenčné práva.

VI. Úhrada licencií a vystavovanie daňových dokladov

 1. Dodávateľ OBERON-u považuje objednávku licencie za platnú až vo chvíli, keď objednávateľ uhradí poplatok za licenciu. Dodávateľ následne s dátumom prijatia platby vystaví k tejto platbe daňový doklad (faktúru). Následne dodávateľ vytvorí aktivačný kód a zašle ho objednávateľovi rovnakým spôsobom, ako tento odoslal objednávku licencie. Ak súčasťou objednávky nie je objednávacie licenčné číslo, nemožno aktivačný kód vytvoriť. V tom prípade je objednávateľ vyzvaný na jeho doplnenie.
 2. V prípade objednávky, ktorá sa takto nevybaví ani do 15 dní od prijatia platby, dodávateľ vráti objednávateľovi licenčný poplatok na účet, z ktorého platbu prijal.
 3. Dodávateľ štandardne zasiela daňové doklady (faktúry) na prijaté platby v elektronickom vyhotovení podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Klasickou poštou zasiela tieto doklady len na vyžiadanie.
 4. V prípade, že používateľ potrebuje urýchliť proces aktivácie licencie, môže licenčný poplatok uhradiť po odoslaní objednávky bez čakania na oznámenie symbolov platby od dodávateľa. Môže tak urobiť s použitím týchto symbolov platby:
  • číslo účtu: 2600893411/8330 Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
  • IBAN: SK26 8330 0000 0026 0089 3411
  • variabilný symbol: IČO objednávateľa
  • konštantný symbol: 0308
  • suma: podľa cenníka licencií
 5. Úhrady licencií iným spôsobom, ako prevodom na bankový účet, dodávateľ neakceptuje.

VII. Čo je a čo nie je obsiahnuté v cene licencie

 1. Zakúpením licencie používateľ získava:
  • právo používať OBERON v súlade s ostatnými ustanoveniami týchto obchodných podmienok,
  • prvotné zaškolenie pre nových používateľov v sídle dodávateľa (maximálne 3 osoby v rozsahu 2 hodín do 3 mesiacov od zakúpenia prvej licencie),
  • základnú pomoc pri implementácii softvéru,
  • základnú pomoc a podporu pri práci so softvérom na telefonickej linke centra podpory v pracovných dňoch počas pracovnej doby,
  • pomoc a podporu pri problémoch, ktoré neznesú odklad, na núdzovej linke vo vymedzenom čase,
  • nové verzie softvéru vrátane vylepšení a úprav v dôsledku legislatívnych zmien,
  • záruku na softvér (pozri článok XXII).
 2. Každý používateľ OBERON-u, ktorý má zakúpenú platnú licenciu, má nárok na základnú pomoc a podporu, ktorá je štandardne zahrnutá v cene licencie. Výnimkou je súbor služieb vrátane riešenia osobitných problémov, za ktoré si dodávateľ softvéru účtuje poplatky podľa osobitného cenníka. Daná služba sa spravidla objednáva prostredníctvom na to určeného formulára na webovej stránke dodávateľa po predchádzajúcej konzultácii s pracovníkom centra podpory. Platenými službami, ktoré nie sú zahrnuté v cene licencie, sú najmä:
  • konzultácie a školenia v sídle alebo prevádzke používateľov,
  • školenie používateľov v sídle dodávateľa okrem prvotného zaškolenia,
  • inštalácia a servisné práce v sídle alebo prevádzke používateľa,
  • cestovné pri výjazdoch do sídel alebo prevádzok používateľov,
  • inštalácia aktualizácie softvéru prostredníctvom vzdialenej plochy,
  • inštalácia SQL servera prostredníctvom vzdialenej plochy,
  • inštalácia aktualizácie firmvéru eKasa PANDORA prostredníctvom vzdialenej plochy,
  • pomoc s implementáciou manažéra rezervačných kanálov Beds24.com,                    
  • vzdialená pomoc nad rámec bežnej podpory,
  • pomoc a podpora pri problémoch, ktoré neznesú odklad, na núdzovej linke vo vymedzenom čase,
  • vytvorenie transformačnej šablóny na mieru,
  • korekcia vytvorenej transformačnej šablóny,
  • úprava tlačového výstupu,
  • riešenie určitých špecifických problémov na strane používateľa (napr. hľadanie a obnova údajov z dôvodu ich straty pre nezálohovanie, opravy poškodených databáz, opravy databáz po neoprávnených zmenách a zásahoch používateľa, poruchy alebo problémy súvisiace s nesprávnym nastavením pokladničných a iných pripojiteľných zariadení, záchrana údajov pri poruche hardvéru, obnova dát zo zálohy, poruchy a problémy s fiškálnymi zariadeniami atď.).
 3. Okrem toho v cene licencie nie je zahrnutá garancia nepretržitej dostupnosti telefonickej linky tak centra podpory, ako aj núdzovej linky. Dodávateľ softvéru však vyhlasuje, že nepretržite vyhodnocuje obsadenosť a dostupnosť telefonickej linky centra podpory a priebežne upravuje počet pracovníkov centra podpory a rýchlosť vybavovania požiadaviek v závislosti od počtu prichádzajúcich hovorov tak, aby každý používateľ mal možnosť dovolať sa do centra podpory v čo najkratšom čase. V prípade núdzovej linky si dodávateľ vyhradzuje právo posúdiť, či je daný problém takej povahy, pre ktorú neznesie odklad. Ak daný problém odklad znesie, dodávateľ nemusí problém vyriešiť na mieste, ale ho môže odložiť na vyriešenie pracovníkom centra podpory počas bežnej pracovnej doby.
 4. Otázky súvisiace s hardvérom používaným s OBERON-om je nutné smerovať na zmluvného partnera (servisné stredisko), ktorý používateľovi dané zariadenie dodal. Mnohé z týchto hardvérových zariadení vyžadujú autorizovaný servis a zásah priamo na mieste používania, čo dokážu zabezpečiť len partnerské firmy.

VIII. Licencia Multi

 1. Multilicencia predstavuje druh licencie určený na prácu s neobmedzeným počtom súborov s údajmi (databáz). Z tohto dôvodu nie je možné použiť princíp ako pri licencii pre jednu firmu, pri ktorom je licencia zapísaná v databázovom súbore s údajmi. Pri multilicencii je licencia s oprávneniami zapísaná na špeciálnom hardvérovom kľúči (disk USB). Zapojením tohto hardvérového kľúča do počítača softvér prijme informáciu, že môže na tomto počítači pracovať s obmedzeniami pre druh licencie Multi.
 2. Hardvérový kľúč je prenosný medzi počítačmi a používateľ, ktorý chce pracovať na viacerých počítačoch, musí zakaždým tento kľúč zapojiť do počítača, na ktorom chce práve pracovať. Jeden hardvérový kľúč je nositeľom jednej licencie Multi.
 3. Ak chce účtovná jednotka umožniť prácu viacerých účtovníkov súčasne, je potrebné zakúpiť viac licencií Multi, a teda mať k dispozícii viac hardvérových kľúčov.

IX. Licencia pre pobočku

 1. Pobočkou sa rozumie prevádzka so samostatnou databázou a zároveň s rovnakým IČO-om ako centrála (firma). Pre takúto pobočku je potrebné zakúpiť licenciu samostatne, pričom typ licencie sa určuje podľa potrieb danej pobočky. Pre pobočky v počte 3 a viac možno zakúpiť licenciu za zvýhodnenú cenu. Cena licencie sa v takomto prípade určuje individuálne podľa celkového počtu pobočiek. Pred objednaním licencií pre pobočky je potrebné vopred telefonicky kontaktovať obchodné oddelenie dodávateľa.

X. Licencia pri používaní vzdialeného prístupu

 1. Ak sa vo vzdialenej prevádzke alebo prevádzkach používa na prácu so softvérom v centrále vzdialený prístup (vzdialená plocha), stačí zakúpiť licenciu len pre centrálu podľa celkového súčtu používateľov v sieti v centrále a počtu vzdialených používateľov v prevádzke alebo prevádzkach.

XI. Prenosnosť licencie medzi počítačmi

 1. V prípade, že je potrebné vykonať migráciu (premiestnenie) softvéru z jedného počítača do druhého, prenesením (vytvorením kópie) súboru s údajmi sa automaticky prenesú aj všetky licenčné práva vzťahujúce sa na danú účtovnú jednotku (aktivačný kód je uložený v databáze účtovnej jednotky). To neplatí pre typ licencie Multi, kde je licencia prenosná s hardvérovým kľúčom (licencia je uložená v hardvérovom kľúči).

XII. Prenosnosť licencie medzi účtovnými jednotkami

 1. Licencia na OBERON je neprenosná medzi účtovnými jednotkami. To znamená, že licenciu zakúpenú jednou účtovnou jednotkou nie je možné odpredať inej účtovnej jednotke (účtovná jednotka sa identifikuje podľa kódu IČO).

XIII. Zmena obchodného názvu účtovnej jednotky

 1. Ak sa zmení obchodný názov účtovnej jednotky, ale jej IČO zostane nezmenené, nie je nutné znova zakúpiť licenciu. Aby však bolo v takomto prípade možné upraviť názov účtovnej jednotky v OBERON-e, je potrebné najskôr odstrániť licencie, vykonať zmenu názvu a licencie opätovne aktivovať. Z tohto dôvodu je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie dodávateľa.

XIV. Rozšírenie licencie

 1. Tým používateľom, ktorí už licenciu majú a chcú si ju rozšíriť (napr. z dôvodu navýšenia počtu zápisov alebo počtu používateľov), sa nefakturuje celá suma za rozšírenú licenciu, ale len rozdiel ceny (napr. pri rozšírení z typu licencie Mini na Štandard sa neplatí plná suma za typ licencie Štandard, ale len rozdiel, ktorý zostane po odrátaní sumy za typ licencie Mini zo sumy za typ licencie Štandard). Opačný postup, t. j. prechod z vyššieho na nižší typ licencie a vrátenie rozdielu, nie je možný, používateľ si však môže na ďalšie účtovné obdobie objednať nižší typ licencie.
 2. Okrem rozdielu v cene licencie pri každom rozšírení licencie sa účtuje manipulačný poplatok vo výške 10 €.

XV. Skúšobná prevádzka

 1. Každý používateľ je povinný pred zakúpením licencie na OBERON tento softvér odskúšať a overiť, či funkčne vyhovuje jeho potrebám a požiadavkám, a to v čase minimálne 30 dní. Môže tak urobiť nainštalovaním ostrej verzie softvéru z webovej stránky dodávateľa.
 2. Uzatvorením zmluvného vzťahu s dodávateľom (zakúpením licencie) používateľ deklaruje, že nemá žiadne námietky k funkciám softvéru. Vrátenie kúpnej ceny za licenciu na základe vrátenia zakúpenej licencie nie je nárokovateľné; v odôvodnených prípadoch, a to najmä na základe vlastného uváženia, však môže dodávateľ takejto požiadavke vyhovieť.

XVI. Strata údajov vrátane licencie

 1. V prípade poruchy hardvéru alebo straty počítača aj s údajmi vrátane zakúpenej licencie alebo licencií sa používateľ môže obrátiť na obchodné oddelenie dodávateľa, ktoré mu môže stratené licencie bez opakovanej úhrady (čiže zdarma) obnoviť. Tento postup je však na uvážení a rozhodnutí dodávateľa a takáto obnova licencií nie je automaticky nárokovateľná.
 2. V prípade straty USB kľúča s licenciou Multi sa používateľ môže obrátiť na obchodné oddelenie dodávateľa, ktoré mu môže stratenú licenciu Multi obnoviť len za cenu náhradného hardvérového kľúča. Tento postup je však na uvážení a rozhodnutí dodávateľa a takáto obnova licencie nie je automaticky nárokovateľná.

XVII. Neposkytnutie licencie

 1. Dodávateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť licenciu na OBERON ktorémukoľvek objednávateľovi. Toto ustanovenie môže dodávateľ využiť kedykoľvek podľa vlastného uváženia.
 2. Dodávateľ môže odmietnuť poskytnúť licenciu na OBERON aj v prípade, že eviduje voči používateľovi inú neuhradenú pohľadávku za poskytnuté licencie alebo služby v súvislosti s OBERON-om.

XVIII. Doba platnosti licencie

 1. Platnosť licencie zakúpenej na príslušné účtovné obdobie (kalendárny rok) nekončí 31.12. príslušného roka. Pracovať s týmto účtovným obdobím môže používateľ neobmedzene aj ďalej. Toto ustanovenie o platnosti licencie môže používateľ využiť aj ako argument v prípadnom spore so svojím správcom dane o určenie časovej príslušnosti licencie ako nákladovej položky, pretože licencia kúpená na konkrétny kalendárny rok nie je limitovaná týmto kalendárnym rokom, ale používateľ môže s touto licenciou pracovať prakticky neobmedzene počas celej doby svojho podnikania.
 2. V prípadoch, keď účtovná jednotka z akéhokoľvek dôvodu (úmrtie, prerušenie podnikania, ukončenie podnikania) nevyužije zakúpenú licenciu, platí, že nemá nárok na vrátenie alikvotnej, ani žiadnej inej časti licencie.

XIX. Komunikácia s vonkajším prostredím

 1. Používateľ berie na vedomie, že OBERON prevádzkovaný v počítačoch s konektivitou do siete Internet z tejto siete preberá alebo do nej odosiela údaje, v niektorých prípadoch aj úplne samočinne, prípadne podľa vykonaných nastavení. Ide predovšetkým o komunikáciu pri získavaní denných kurzov cudzích mien, používaní transportu údajov prostredníctvom FTP serverov, získavaní informácií o nových verziách softvéru atď.

XX. Bezpečnosť uložených údajov

 1. Každý používateľ je povinný zabezpečiť svoju údajovú základňu (databázu) pred zneužitím tretími osobami alebo vlastnými zamestnancami alebo proti inému úniku informácií alebo vzniku škody spojenej s únikom informácií vytvorených pomocou OBERON-u sám a na svoje náklady.

XXI. Podpora používateľov a riešenie reklamácií alebo sťažností používateľov

 1. Pracovník poverený riešením reklamácií alebo sťažností používateľov:
  Pavol Žiak, tel.: 0905 846 632
  EXALOGIC, s.r.o., Jozefa Jureka 189/3, 034 83 Bešeňová

XXII. Záruka na softvér

 1. Pri uplatňovaní záruky na OBERON sa používateľ môže domáhať a riadiť ustanoveniami obchodných predpisov, len ak dodávateľ softvéru v tomto ustanovení o záruke na softvér vyslovene uviedol taký prípad, v ktorom možno záruku uplatniť.
 2. Záruku nemožno uplatniť a ani sa domáhať náhrady vzniknutej škody u dodávateľa softvéru v týchto prípadoch:
  • ak používateľovi vznikla škoda stratou údajov,
  • ak používateľovi vznikla akákoľvek škoda poskytnutím nesprávnych výsledkov alebo podkladov daňovým orgánom alebo orgánom štátnej alebo regionálnej správy; to sa vzťahuje aj na všetky škody, pokuty a penále z omeškania vo vzťahu k daňovým orgánom a orgánom štátnej správy,
  • ak používateľovi vznikla akákoľvek škoda kvôli nesúladu softvéru s platnými zákonnými normami Slovenskej republiky,
  • ak používateľovi vznikla akákoľvek škoda nesprávnym obchodným rozhodovaním alebo škoda z obchodných vzťahov a záväzkov z dôvodu poskytnutia nesprávnych údajov softvérom,
  • ak používateľovi vznikla škoda z omeškania pri dočasnej, celkovej alebo akejkoľvek inej nefunkčnosti softvéru,
  • ak používateľovi vznikla akákoľvek škoda z dôvodu nedostatočného zabezpečenia údajovej základne proti odcudzeniu alebo jej zneužitiu treťou osobou,
  • ak používateľovi vznikla škoda vinou počítačovej infiltrácie, a to najmä vtedy, keď používateľ primerane nedbal na ochranu svojich počítačov zodpovedajúcimi antivírusovými programami.
 3. V ostatných prípadoch je domáhanie sa náhrady škody možné, len ak je takýto postup bežne používaný pri programovom vybavení tejto kategórie a nárok na náhradu škody nie je v rozpore s ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka alebo Ústavy Slovenskej republiky.
 4. Vyhlásenie dodávateľa k ustanoveniu o záruke na softvér:
  • Z bodov 1 až 3 o záruke na softvér vyplýva, že dodávateľ softvéru neručí takmer za nič. Je nutné poznamenať, že nielen z povahy účtovného softvéru, ale aj z povahy softvéru vo svojej podstate nie je možné na softvér poskytovať záruky a sledovať jeho vlastnosti ako pri hmotnom tovare.
  • Na funkčnosť softvéru vplýva celý rad vedľajších faktorov, ako sú operačný systém, paralelne inštalovaný rôzny iný softvér alebo ovládače zariadení, správne alebo nesprávne použitie používateľom atď. Ďalej nemožno overiť, či si používateľ nainštaloval a používa aktualizovanú verziu softvéru, či neignoroval varovné hlásenia softvéru, či nezasahoval neodborne do údajovej základne, či nejde o zámerný škodlivý zásah (sabotáž) zvnútra firmy, či má bezporuchový hardvér atď. Preukazovanie skutočných príčin zlyhania softvéru je takmer nemožné. Preto sa bežne v praxi záruky na softvér neposkytujú.
 5. Dodávateľ softvéru vyhlasuje, že:
  1. nie sú mu známe žiadne závažné poruchy alebo chyby softvéru pri štandardnej konfigurácii, ktoré by mohli ovplyvniť správnosť ním poskytovaných výstupov,
  2. dbá, aby bol softvér k dátumu účinnosti legislatívnej novelizácie k dispozícii v upravenej verzii aspoň na jeho webovej stránke, a tak pripravený na stiahnutie a aktualizáciu u používateľa,
  3. používa v pravidelných intervaloch aktualizovaný antivírusový softvér na preventívne overovanie bezchybovosti zhotovovaných inštalačných súborov,
  4. z reálnej praxe v trvaní od roku 1994, keď sa datuje vznik softvéru OBERON, neboli zaznamenané žiadne sťažnosti používateľov alebo požiadavky na úhradu vzniknutej škody,
  5. chyby softvéru, ktoré môžu v reálnej praxi vzniknúť a na ktoré používatelia upozornia, sa bezodkladne riešia a dodávateľ ručí za vyvinutie maximálneho úsilia na odstránenie takýchto nedostatkov.

XXIII. Technické údaje

 1. Pri súborovej databáze Microsoft Access softvér pristupuje k databáze priamo a je vhodný pre najmenšie firmy (1 osoba pracujúca na 1 počítači, v ktorom je umiestnený softvér aj databáza) s nízkym počtom (do niekoľko desiatok tisíc) záznamov. Samozrejme, na jednom počítači je možné napr. spracovávať účtovníctvo aj viacerým účtovným jednotkám (účtovné firmy), ich počet nie je obmedzený. Výhodou je ľahká prenosnosť údajov do iného počítača, ďalšou výhodou je jednoduchosť inštalácie, pričom odpadá náročnejšie spravovanie databázového servera.
 2. Pri databázovom systéme typu SQL (klient-server) je databáza umiestnená v SQL databázovom serveri. Tento systém je vhodný pre väčší počet záznamov a používateľov pracujúcich na viac ako jednom počítači.
 3. Výber vhodného databázového systému závisí hlavne od množstva údajov v databázových tabuľkách. Pri očakávanom väčšom počte záznamov v databáze (rádovo niekoľko desiatok tisíc, napr. predajňa v maloobchode), odporúčame do tohto počítača nainštalovať databázový SQL server. Výkonnostný rozdiel medzi súborovou databázou a SQL serverom je výrazný (aj keď sú umiestnené v tom istom počítači).
 4. Databázový systém (typ databázy), ktorý bude OBERON a daná účtovná jednotka používať, sa vyberá pri vytvorení novej firmy, prípadne typ databázy je možné zmeniť aj dodatočne (tzv. migrácia databázy).

XXIV. Hardvérové požiadavky na prevádzkovanie softvéru

 1. OBERON nemá žiadne dodatočné požiadavky nad rámec požiadaviek samotného operačného systému na počítače, v ktorých bude prevádzkovaný. Na bezporuchovú prevádzku softvéru je potrebné zabezpečiť spoľahlivý hardvér. To platí predovšetkým pri sieťovej prevádzke. Vtedy dodávateľ odporúča, aby nad prevádzkou softvéru pravidelne vykonávala dozor poverená osoba.
 2. Dodávateľ odporúča, aby bol na počítači nainštalovaný a pravidelne aktualizovaný softvér proti vírusom, spajvéru a ostatným škodlivým softvérom.
 3. Pri sieťovej prevádzke s registračnými pokladnicami je potrebné pravidelne sledovať logovacie súbory o prípadných chybách siete. Tieto logovacie súbory vytvára OBERON a ich výskyt je dôsledkom zlyhávania sieťovej konektivity, čo môže viesť napr. k nesprávne vytvoreným pohybom v sklade pri predaji na registračných pokladniciach, strate niektorých položiek z vytvorených dokladov, poruchám databázy, prípadne jej neopraviteľnému poškodeniu. Priemerný počet výskytu takýchto problémov je však veľmi nízky, spravidla sa vyskytujú len veľmi sporadicky, čo je overené aj dlhoročnou praxou veľkého počtu používateľov. Prípadné problémy a chybové hlásenia je potrebné presne zaznamenať, ich výskyt však takmer vždy spôsobujú problémy počítačov a počítačovej siete, na ktorých je tento softvér prevádzkovaný.
 4. Prípadné problémy je potrebné konzultovať s pracovníkom technickej podpory. Ak problémy pretrvávajú a ani konzultácia s pracovníkmi technickej podpory ich neodstránila, dodávateľ neodporúča, aby používateľ OBERON používal.
 5. V prípade opakujúcich sa technických problémov s prevádzkovaním softvéru je dodávateľ oprávnený požadovať, aby používateľ nepoužíval databázu typu Microsoft Access a začal používať databázu typu SQL (klient-server). V odôvodnených prípadoch sa môžu používateľ a dodávateľ dohodnúť na vrátení poplatku za licenciu a nepoužívaní systému OBERON.

XXV. Zásady ochrany údajovej základne používateľov

 1. V prípade potreby identifikácie a riešenia zložitých chýb v databáze účtovnej jednotky, prípadne pri potrebe analýzy účtovných dát priamo u dodávateľa je potrebné zaslať databázu používateľa dodávateľovi softvéru. V takýchto prípadoch dodávateľ manipuluje s takýmito dátami v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dotknutých osôb. Dodávateľ sa pritom zaväzuje riadiť predovšetkým nasledujúcimi zásadami:
  • nijako nearchivovať a okamžite po vyriešení problému nevratne odstrániť databázu používateľa,
  • nikdy nepovoliť prístup k databáze používateľa iným osobám ako povereným vlastným pracovníkom,
  • nepovoliť pracovať povereným osobám s databázou používateľa mimo zabezpečených priestorov,
  • pravidelne kontrolovať dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov poverenými osobami.
 2. Pri voľbe vhodnej metódy na odoslanie údajov záleží predovšetkým na tom, či databáza obsahuje osobné údaje, a na veľkosti databázy. Dodávateľ na tento účel prevádzkuje osobitnú webovú stránku upload.exalogic.sk, pomocou ktorej je možné databázu bezplatne odoslať.

XXVI. Ovládače tretích strán

 1. Ak v súvislosti s pripojiteľnými zariadeniami používateľ používa ovládače tretích strán, ktoré nie sú súčasťou OBERON-u, dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnu a bezchybnú funkčnosť takýchto ovládačov. Používateľ si musí byť vedomý, že použitie týchto ovládačov môže spôsobiť nesprávnu funkcionalitu pripojených zariadení a na odstránenie týchto chýb nemá dodávateľ softvéru dosah.

XXVII. Záverečné ustanovenia

 1. Používateľ je povinný používať dodaný softvér a využívať služby dodávateľa v dohodnutej miere alebo miere obvyklej a bežnej, komunikovať v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku a neznevažovať alebo iným spôsobom nepoškodzovať dobré meno dodávateľa alebo jeho povesť.
 2. Používateľ súhlasí, aby dodávateľ s cieľom skvalitňovania služieb a overenia používania softvéru a jeho jednotlivých súčastí v súlade s obchodnými podmienkami získaval, spracovával, využíval a uchovával údaje štatistického a technického charakteru s výnimkou osobných a obchodných údajov používateľa.
 3. Dodávateľ je oprávnený odobrať používateľovi súhlas na používanie dodaného softvéru v prípade, že používateľ poruší ustanovenia obchodných podmienok. V takom prípade používateľ nemá nárok na vrátenie zaplateného licenčného poplatku.
 4. V prípadoch, ktoré tieto obchodné podmienky nevymedzujú, sa postupuje podľa platnej legislatívy (Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka atď.).
 5. Postup získania licencie na softvér, informácie o typoch licencií a ďalšie informácie sú dostupné v príslušných témach dokumentácie k softvéru (Pomocník OBERON).
 6. Tieto obchodné podmienky sú platné od 16.01.2024 do vydania nového znenia obchodných podmienok.
Príbuzné témy