Pomocník systému OBERON
Cenník - licencie OBERON

Základné informácie > Cena > Cenník - licencie OBERON

Táto téma Pomocníka obsahuje cenník licencií systému OBERON. Pred objednaním licencie OBERON sa odporúčame oboznámiť s licenčnou politikou a s obchodnými podmienkami firmy EXALOGIC, ktorá je ako dodávateľ systému OBERON platiteľom DPH.

Základné informácie

Hardvérový kľúč

Pri strate hardvérového kľúča zaniká aj licencia, pričom na obnovenie licencie je potrebné zakúpiť novú multilicenciu.

1. Licencia pre jednu firmu

A: Základná cena 70 €

B: Cena za moduly

Moduly a licenčné práva k nim je možné ľubovoľne kombinovať.

MINI ŠTANDARD PROFI
Účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné) 30 € 60 € 90 €
Skladová evidencia, Pokladnica OBERON 30 € 60 € 90 €
Mzdy a dochádzka 30 € 80 € 150 €
CRM a registratúra 20 € 40 € 60 €
Hotelová recepcia 30 € 80 € 180 €

C: Cena za súčasne prihlásených používateľov

Do počtu súčasne prihlásených používateľov sa zahŕňajú aj používatelia prihlásení do mobilných aplikácií ASTONLUKUL. Ak má napr. účtovná jednotka troch používateľov, ktorí súčasne pracujú na troch počítačoch a okrem toho ešte dvoch ďalších používateľov, ktorí v tom istom čase pracujú s aplikáciou LUKUL, potrebuje licenciu na 5 používateľov.

1 používateľ 0 € 
2 používatelia 30 € 
3 používatelia 60 € 
4 používatelia 90 € 
5 používateľov 120 € 
6 až 10 používateľov 180 € 
11 až 15 používateľov 320 € 
16 až 20 používateľov 450 € 
21 až 25 používateľov 600 € 
26 až 30 používateľov 700 € 
31 až 35 používateľov 800 € 
36 až 40 používateľov 900 € 
41 a viac používateľov 1000 € 

D: Rozšírenie licencie

Tým používateľom, ktorí už licenciu majú a chcú si ju rozšíriť, sa nebude fakturovať celá suma za rozšírenú licenciu, ale len rozdiel ceny (napr. pri rozšírení z licencie Mini na Štandard nezaplatia plnú sumu za licenciu Štandard, ale len rozdiel, ktorý ostane po odpočítaní sumy za licenciu Mini zo sumy za licenciu Štandard).

  • Okrem rozdielu v cene licencie pri každom rozšírení licencie sa účtuje manipulačný poplatok vo výške 10 €.

E: Licencia pre pobočku

Pobočkou rozumieme prevádzku so samostatnou databázou a zároveň s rovnakým číslom IČO ako centrála. Pre takúto pobočku je potrebné zakúpiť licenciu samostatne, pričom typ licencie sa určuje podľa potrieb danej pobočky.

Pre pobočky v počte 3 a viac možno zakúpiť licenciu za zvýhodnenú cenu. Cena licencie sa v takomto prípade určuje individuálne podľa celkového počtu pobočiek. Pred objednaním licencií pre pobočky je potrebné vopred telefonicky kontaktovať naše obchodné oddelenie.

Spôsob výpočtu ceny

Príklad
Reštaurácia má v sieťovej prevádzke dva počítače a 8 rôznych používateľov pracujúcich so systémom OBERON, z toho dvoch prevádzkarov a šiestich pokladníkov (čašníkov). Na jednej zmene sa nachádza vždy jeden prevádzkar a traja pokladníci. Prevádzkar pracuje na počítači so skladovou evidenciou a čašníci sa striedajú pri počítači s Pokladnicou OBERON a fiškálnou tlačiarňou, pričom v reálnom čase s pokladnicou pracuje vždy len jeden pokladník. V takomto prípade je potrebné zakúpiť licenciu pre dvoch súčasne pracujúcich používateľov (a nie pre ôsmich).

Licencie pre školy

Licencia pre školské zariadenia je určená pre všetky typy školských zariadení (základné, stredné, vysoké) bez ohľadu na typ zriaďovateľa. Licencia pre školy umožňuje pracovať s ľubovoľným počtom firiem (účtovníctiev). Táto licencia je predovšetkým určená tak na výučbové účely, ako aj na vedenie agendy školy na neobmedzenom počte počítačov. Licencie pre školy poskytujeme bezplatne, rovnako ako aktualizácie programov a služby telefonickej podpory.

Licencia je uložená v databáze účtovnej jednotky. Ak sa databáza prenesie do iného počítača, automaticky sa prenáša aj licencia - licencia je teda prenosná.

2. Multilicencia pre účtovné firmy

Multilicencie pre účtovné firmy:
Účtovníctvo (podvojné aj jednoduché) * 175 €
Mzdy a dochádzka ** 175 €
Účtovníctvo (podvojné aj jednoduché) + Mzdy a dochádzka 300 €
Hardvérový kľúč
(zakupuje sa jednorazovo na každý počítač pri prvom zakúpení multilicencie)
10 
* do 5 000 zápisov v peňažnom denníku alebo do 10 000 zápisov v účtovnom denníku (v jednej firme)
** do 240 spracovaných miezd za rok v jednej firme, do 20 pracovníkov za mesiac v dochádzke (malý závod)
Multilicencie sú určené predovšetkým pre hromadné spracovanie veľkého počtu malých firiem, preto majú obmedzenie v účtovníctve na počet zápisov (v peňažnom denníku do 5 000, v účtovnom denníku do 10 000), počet spracovaných miezd za rok (do 240) a počet pracovníkov v dochádzke za mesiac (do 20). Ak chcete pracovať s väčším počtom záznamov, využite pre takúto firmu možnosť objednania licencie pre jednu firmu bez obmedzenia počtu zápisov.

Multilicencia a súbeh licencií

Zásady používania hardvérového kľúča

Príbuzné témy